Äðóãèå Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 1 ÿíâàðÿ 1999 ã. Ñáîðíèê íîðì ðàñõîäà òîïëèâà è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà àâòîìîáèëè, àâòîòðàêòîðíóþ òåõíèêó, ñóäà, ìàøèíû, ìåõàíèçìû è îáîðóäîâàíèå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

 
    ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ È ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ
             1 ÿíâàðÿ 1999 ã.
 
ÑÁÎÐÍÈÊ ÍÎÐÌ ÐÀÑÕÎÄÀ ÒÎÏËÈÂÀ È ÑÌÀÇÎ×ÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ, ÀÂÒÎÒÐÀÊÒÎÐÍÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ, ÑÓÄÀ, ÌÀØÈÍÛ,
ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ
 
   Â íîðìàòèâíîì äîêóìåíòå ïðèâåäåíû áàçîâûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà
íà àâòîìîáèëè, àâòîòðàêòîðíóþ òåõíèêó, ñóäà è ìàøèíû, íîðìû ðàñõîäà
òîïëèâà  íà  ðàáîòó  ìåõàíèçìîâ  è  ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
êîýôôèöèåíòû  êîððåêòèðîâàíèÿ  ëèíåéíûõ íîðì ðàñõîäà òîïëèâà â
çàâèñèìîñòè  îò  óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, íîðìû ðàñõîäà ñìàçî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ.
   Íàñòîÿùèé Ñáîðíèê ðàçðàáîòàí íà îñíîâå "Ñáîðíèêà íîðì ðàñõîäà
òîïëèâà è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà àâòîìîáèëè è òðàêòîðíóþ òåõíèêó
Ðåñïóáëèêè  Áåëàðóñü", ââåäåííîãî â äåéñòâèå ñ 01.01.1997 ã.,
ïðèêàçîâ Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
¹ 112Ö îò 15.05.1997 ã., ¹ 179Ö îò 30.07.1997 ã., ¹ 232Ö îò
20.10.1997 ã., ¹ 50Ö îò 11.03.1998 ã., ¹ 119Ö îò 18.06.1998 ã., 
¹ 169Ö îò 21.09.1998 ã., ¹ 205Ö îò 13.11.1998 ã.
   Íîðìû Ñáîðíèêà èìåþò þðèäè÷åñêóþ ñèëó áåç ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè  â  Ìèíèñòåðñòâå  þñòèöèè (ïèñüìî ¹ 12/12-7349 îò
01.11.1996 ã.) è îáÿçàòåëüíû äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè âëàäåëüöàìè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è àâòîòðàêòîðíîé òåõíèêè íåçàâèñèìî îò èõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè è âåäîìñòâåííîé ïîä÷èíåííîñòè.
   Íîðìû  Ñáîðíèêà ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì èñõîäíûì äîêóìåíòîì äëÿ
êîíòðîëüíûõ  îðãàíîâ  ïðè  ðåâèçèè  õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé â ÷àñòè ðàñõîäîâàíèÿ òîïëèâà è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.
   Ñáîðíèê íå ìîæåò áûòü öåëèêîì èëè ÷àñòè÷íî âîñïðîèçâåäåí,
òèðàæèðîâàí è ðàñïðîñòðàíåí êàê îôèöèàëüíîå èçäàíèå áåç ðàçðåøåíèÿ
Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
 
             ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
 
   Íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû íîðì
ðàñõîäà òîïëèâà: áàçîâûå ëèíåéíûå íîðìû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ðàñõîä
òîïëèâà â ïðîöåññå ïåðåäâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ (ë/100 êì ïðîáåãà, 
êóá.ì/100 êì ïðîáåãà), íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà íà ðàáîòó ñïåöèàëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ (ë/ìàøèíî÷àñ).
   Ëèíåéíûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ êàæäîé ìàðêè
ýêñïëóàòèðóåìûõ  àâòîìîáèëåé è ñîîòâåòñòâóþò ðàñõîäó òîïëèâà â
ãîðîäàõ ñ íàñåëåíèåì äî 300 òûñ. ÷åëîâåê â ëåòíåå âðåìÿ áåç ó÷åòà
âñÿêèõ óâåëè÷åíèé è ñíèæåíèé.
   Ó÷åò   äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ,   êëèìàòè÷åñêèõ  è  äðóãèõ
ýêñïëóàòàöèîííûõ  ôàêòîðîâ  ïðîèçâîäèòñÿ  ñ ïîìîùüþ ïîïðàâî÷íûõ
êîýôôèöèåíòîâ, ïðèâåäåííûõ â ïðîöåíòàõ ê ëèíåéíîé íîðìå ðàñõîäà
òîïëèâà.
   Íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà ðåêîìåíäóåòñÿ ïîâûøàòü ïðè ñëåäóþùèõ
óñëîâèÿõ:
   - ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëåé, àâòîòðàêòîðíîé òåõíèêè, ìàøèí,
ìåõàíèçìîâ è îáîðóäîâàíèÿ ïðè îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ îêðóæàþùåé
ñðåäû  â  çèìíåå  âðåìÿ  - äî 10% (çèìíåå âðåìÿ óñòàíîâëåíî
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ íå áîëåå 5 ìåñÿöåâ ñ 1 íîÿáðÿ ïî 31 ìàðòà ïðè
óñòàíîâèâøåéñÿ îòðèöàòåëüíîé ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðå â òå÷åíèå
ïåðâûõ ïÿòè äíåé. Çèìíåå âðåìÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ
ïðåäïðèÿòèÿ);
   - ýêñïëóàòàöèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíûõ öåíòðàõ è
ãîðîäàõ ñ íàñåëåíèåì îò 300 òûñÿ÷ äî 1 ìèëëèîíà ÷åëîâåê - äî 5%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ãîðîäàõ ñ íàñåëåíèåì
ñâûøå 1 ìèëëèîíà ÷åëîâåê - äî 10%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ, òðåáóþùàÿ ÷àñòûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê,
ñâÿçàííûõ ñ ïîãðóçêîé è âûãðóçêîé (áîëåå ÷åì îäíà îñòàíîâêà íà îäèí
êèëîìåòð ïðîáåãà), ìàðøðóòíûå àâòîáóñû, ìèêðîàâòîáóñû, àâòîìîáèëè ïî
âûåìêå  êîððåñïîíäåíöèè  èç ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ, èíêàññàöèÿ  äåíåã 
è ò.ï.) - äî 10%;
   - ïåðåâîçêà êðóïíîãàáàðèòíûõ, âçðûâîîïàñíûõ è ò.ï. ãðóçîâ,
òðåáóþùèõ ïîíèæåííûõ ñêîðîñòåé äâèæåíèÿ àâòîìîáèëåé (äî 20 êì/÷àñ) -
äî 10%;
   - ïåðåâîçêà êðóïíîãàáàðèòíûõ ëåãêîâåñíûõ ãðóçîâ IV êëàññà
(ñåíî, ñîëîìà, ëåí è ò.ï.) - äî 20%;
   -  ïðè  ïðîáåãå  ïåðâîé  òûñÿ÷è  êèëîìåòðîâ  àâòîìîáèëÿìè
(äâèãàòåëÿìè), âûøåäøèìè èç êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è íîâûìè - äî 10%;
   - ïî÷àñîâàÿ ðàáîòà ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé (êðîìå ñàìîñâàëîâ) èëè
èõ ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà â êà÷åñòâå òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà, èëè â
êà÷åñòâå ãðóçîâûõ òàêñîìîòîðîâ, à òàêæå â êà÷åñòâå ãðóçîïàññàæèðñêèõ
àâòîìîáèëåé - äî 10%;
   -  äâèæåíèå  íà  ñâåæåîòñûïàííîì  äîðîæíîì  ïîëîòíå  ïðè
ñòðîèòåëüñòâå äîðîã - äî 10%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ â êàðüåðàõ, íà ïîëèãîíàõ òâåðäûõ îòõîäîâ,
äâèæåíèå ïî ïîëþ (ïðè ïðîâåäåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò), à
òàêæå ïðè âûâîçêå ëåñà (íà ëåñíûõ ó÷àñòêàõ âíå îñíîâíîé ìàãèñòðàëè),
ñòðîèòåëüñòâå âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è è ïîäñòàíöèé,
ñòðîèòåëüñòâå è îáñëóæèâàíèè ìåëèîðàòèâíûõ ñîîðóæåíèé - äî 20%;
   - èñïûòàíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ óñòàíîâëåííûì òðàôàðåòîì
"Èñïûòàíèÿ" - äî 10%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â òÿæåëûõ äîðîæíûõ óñëîâèÿõ
â ïåðèîä ñåçîííîé ðàñïóòèöû è îáèëüíûõ ñíåæíûõ çàíîñîâ íà ñðîê íå
áîëåå îäíîãî ìåñÿöà â ãîäó - äî 35% (óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì
ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ);
   - ó÷åáíàÿ åçäà íà óëèöàõ ãîðîäà - äî 20%;
   - ó÷åáíàÿ åçäà íà àâòîäðîìå - 1 ìàøèíî÷àñ ðàáîòû ïî îòðàáîòêå
óïðàæíåíèé ïðèðàâíèâàåòñÿ ê 20 êì ïðîáåãà (áåç êîððåêòèðîâàíèÿ
âåëè÷èíû ëèíåéíîé íîðìû);
   - ýêñïëóàòàöèÿ â ãîðíûõ ìåñòíîñòÿõ ïðè âûñîòå íàä óðîâíåì ìîðÿ:
   îò 500 äî 1500 ì - íà 5%;
   îò 1501 äî 2000 ì - íà 10%;
   îò 2001 äî 3000 ì - íà 15%;
   ñâûøå 3000 ì - íà 20%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ áîðòîâûõ àâòîìîáèëåé (ïðèöåïîâ) ñ òåíòàìè,
àâòîìîáèëåé-ôóðãîíîâ,          àâòîìîáèëåé-ðåôðèæåðàòîðîâ,
àâòîìîáèëåé-êîíòåéíåðîâîçîâ,  à  òàêæå  ñåäåëüíûõ  òÿãà÷åé  ñ
ïîëóïðèöåïàìè-ôóðãîíàìè,       ïîëóïðèöåïàìè-êîíòåéíåðîâîçàìè,
ïîëóïðèöåïàìè-ðåôðèæåðàòîðàìè áåç îáòåêàòåëÿ (ñïîéëåðà) íà êàáèíå
àâòîìîáèëÿ - 3-6%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëåé ñ âêëþ÷åííûìè êîíäèöèîíåðàìè - äî
10%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëåé, îáîðóäîâàííûõ áàãàæíèêîì, çâóêîâîé
èëè ñâåòîâîé ñèãíàëèçàöèåé, óñòàíîâëåííûìè íà êðûøå - äî 5%;
   -  ýêñïëóàòàöèÿ  àâòîìîáèëåé,  îáîðóäîâàííûõ àâòîìàòè÷åñêîé
êîðîáêîé ïåðåäà÷ - äî 6%;
   -  ýêñïëóàòàöèÿ  àâòîìîáèëåé è îáîðóäîâàíèÿ ïîñëå ïîëíîãî
íà÷èñëåíèÿ àìîðòèçàöèè - äî 8% (ñì. ïðèëîæåíèå 1);
   - âûïîëíåíèå ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé àâòîìîáèëÿìè ïîâûøåííîé
ïðîõîäèìîñòè (ïðåñëåäîâàíèå íàðóøèòåëåé, áðàêîíüåðîâ, ëèêâèäàöèÿ
ïîæàðîâ è ò.ï.), ñâÿçàííûõ ñ äâèæåíèåì ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè,
áåçäîðîæüþ, ïðîñåëî÷íûì è ëåñíûì äîðîãàì - äî 20%;
   -  âûïîëíåíèå  ñïåöçàäàíèé  ëåãêîâûìè  àâòîìîáèëÿìè  è
ìèêðîàâòîáóñàìè   (îáñëóæèâàíèå  ïðàâèòåëüñòâåííûõ  äåëåãàöèé,
âûñîêîïîñòàâëåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö è ò.ï.), ñâÿçàííûõ ñ äâèæåíèåì ñ
ïîâûøåííûìè ñêîðîñòÿìè (ñâûøå 110 êì/÷àñ) ïî ìàãèñòðàëè - äî 20%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è àâòîìîáèëåé íà
ñòðîèòåëüíûõ  îáúåêòàõ ïî ðåêîíñòðóêöèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé â
ñòåñíåííûõ óñëîâèÿõ - äî 10%.
   Íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà ðåêîìåíäóåòñÿ ñíèæàòü ïðè ýêñïëóàòàöèè
àâòîìîáèëåé íà çàãîðîäíûõ ìàðøðóòàõ ñ óñîâåðøåíñòâîâàííûì ïîêðûòèåì,
íàõîäÿùåìñÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè, - äî 15%.
   Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèìåíåíèÿ îäíîâðåìåííî íåñêîëüêèõ íàäáàâîê
íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ñóììû èëè
ðàçíîñòè ýòèõ íàäáàâîê.
   Ïðè ïðîñòîÿõ àâòîìîáèëåé â ïóíêòàõ, ãäå ïî óñëîâèÿì ðàáîòû
çàïðåùàåòñÿ âûêëþ÷àòü äâèãàòåëü (íåôòåñêëàäû, êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûå
ïóíêòû íà ãðàíèöå è ò.ï.) íîðìàòèâíûé ðàñõîä òîïëèâà íà îäèí ÷àñ
ïðîñòîÿ ñîîòâåòñòâóåò 10 êì ïðîáåãà.
   Íà  âíóòðèãàðàæíûå  ðàçúåçäû  è  òåõíè÷åñêèå  íàäîáíîñòè
(òåõíè÷åñêèå îñìîòðû, ðåãóëèðîâî÷íûå ðàáîòû, ïðèðàáîòêà äåòàëåé
äâèãàòåëåé è àâòîìîáèëåé ïîñëå ðåìîíòà è ò.ï.) íîðìàòèâíûé ðàñõîä
òîïëèâà  íå  äîëæåí ïðåâûøàòü 0,5% îò îáùåãî åãî êîëè÷åñòâà,
ïîòðåáëÿåìîãî àâòîòðàíñïîðòíûì ïðåäïðèÿòèåì ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ
ðåàëüíîé ýêîíîìèè.
   Ðàñõîä   áåíçèíà  äëÿ  çàïóñêà  äèçåëüíûõ  äâèãàòåëåé
äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå: äî 3% â
ëåòíåå âðåìÿ è äî 5% â çèìíåå âðåìÿ îò îáùåãî ðàñõîäà äèçåëüíîãî
òîïëèâà.
   Ïðè ðàáîòå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé è àâòîáóñîâ
ëèíåéíûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà óâåëè÷èâàþòñÿ èëè óìåíüøàþòñÿ íà
êàæäóþ òîííó ïðåâûøåíèÿ èëè ñíèæåíèÿ âåñà òàêîãî àâòîìîáèëÿ ïðîòèâ
áàçîâîãî: áåíçèíà íà 2,0 ë, äèçòîïëèâà íà 1,3 ë, ÑÏÃ - íà 2,5 ë.
   Îòîïèòåëè  ñàëîíîâ â ìåæäóãîðîäíûõ àâòîáóñàõ ðåêîìåíäóåòñÿ
âêëþ÷àòü ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà íèæå ïëþñ 5°Ñ.
   Ïðè  ýêñïëóàòàöèè  àâòîìîáèëåé ñ ïðèöåïàìè (ïîëóïðèöåïàìè)
ëèíåéíûå  íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà óâåëè÷èâàþòñÿ íà êàæäóþ òîííó
ñîáñòâåííîãî  âåñà  ïðèöåïà  (ïîëóïðèöåïà): áåíçèíà äî 2,0 ë;
äèçåëüíîãî òîïëèâà äî 1,3 ë; ÑÏÃ äî 2,0 êóá.ì; ÑÓÃ äî 2,5 ë. Ýòî æå
óâåëè÷åíèå  ïðèìåíÿåòñÿ  íà  êàæäóþ  òîííó  ñîáñòâåííîãî  âåñà
áóêñèðóåìîãî àâòîìîáèëÿ, òðàêòîðà, ìåõàíèçìà.
   Äëÿ àâòîìîáèëåé è àâòîïîåçäîâ (êðîìå ñàìîñâàëüíûõ), âûïîëíÿþùèõ
ðàáîòó, ó÷èòûâàåìóþ â òîííî-êèëîìåòðàõ, äîïîëíèòåëüíî íîðìèðóåòñÿ
ðàñõîä òîïëèâà íà êàæäûå 100 òêì: áåíçèíà äî 2 ë; äèçòîïëèâà äî 1,3
ë; ÑÏÃ äî 2 êóá.ì; ÑÓÃ äî 2,5 ë.
   Äëÿ  àâòîìîáèëåé-ñàìîñâàëîâ  è  ñàìîñâàëüíûõ  àâòîïîåçäîâ
äîïîëíèòåëüíî íîðìèðóåòñÿ ðàñõîä òîïëèâà íà êàæäóþ åçäêó ñ ãðóçîì
äëÿ êàæäîé åäèíèöû ñàìîñâàëüíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà â êîëè÷åñòâå
0,25 ë áåíçèíà,  äèçåëüíîãî  èëè ÑÓÃ; 0,3 êóá.ì - ÑÏÃ. Äëÿ 
áîëüøåãðóçíûõ àâòîìîáèëåé-ñàìîñâàëîâ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ ñâûøå 20 ò íà 
êàæäóþ åçäêó ñ ãðóçîì äîïîëíèòåëüíî íîðìèðóåòñÿ ðàñõîä òîïëèâà â 
êîëè÷åñòâå 1,0 ë.
   Ïðè ðàáîòå àâòîìîáèëåé-ñàìîñâàëîâ ñ ñàìîñâàëüíûìè ïðèöåïàìè
ëèíåéíàÿ  íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà óâåëè÷èâàåòñÿ íà êàæäóþ òîííó
ñîáñòâåííîãî âåñà ïðèöåïà ïëþñ 50% âåñà ïåðåâîçèìîãî íà ïðèöåïå
ãðóçà (ïðè êîýôôèöèåíòå èñïîëüçîâàíèÿ ïðîáåãà 0,5): áåíçèíà íà 2,0
ë; äèçòîïëèâà íà 1,3 ë; ÑÏÃ íà 2,0 êóá.ì; ÑÓÃ íà 2,5 ë.
   Äëÿ  ñïåöèàëèçèðîâàííîé  òåõíèêè  êîììóíàëüíîãî  íàçíà÷åíèÿ
ïðèìåíÿþòñÿ  òàêèå æå êîýôôèöèåíòû êîððåêòèðîâàíèÿ, êàê è äëÿ
îñòàëüíîé òåõíèêè. Óêàçàííûå â Ñáîðíèêå ëèíåéíûå íîðìû äëÿ çèìíèõ
óáîðî÷íûõ ðàáîò (ñãðåáàíèå ñíåãà, ïîñûïêà óëèö ïåñêîì è ò.ï.) äàíû ñ
ó÷åòîì çèìíèõ óñëîâèé ðàáîòû.
   Ëèíåéíûå  íîðìû  ðàñõîäà òîïëèâà íà òðàêòîðíóþ òåõíèêó è
îáîðóäîâàíèå äàíû â ëèòðàõ íà ìàøèíî÷àñ ðàáîòû.  ñëó÷àå ó÷åòà
ðàáîòû  â  ìîòî÷àñàõ  ñëåäóåò  ïðèìåíÿòü "Óñðåäíåííûå çíà÷åíèÿ
êîýôôèöèåíòîâ  ïåðåõîäà  îò ñìåííîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè ê ÷àñàì
íàðàáîòêè" (ñì. ïðèëîæåíèå 2).
   Ðóêîâîäèòåëÿì  àâòîòðàíñïîðòíûõ  ïðåäïðèÿòèé  ðàçðåøàåòñÿ
óñòàíàâëèâàòü äèôôåðåíöèðîâàííûå ìàðøðóòíûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà
äëÿ êàæäîé ìîäåëè ïîäâèæíîãî ñîñòàâà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà â
îòäåëüíîñòè.  Ïðè  ýòîì  äîëæíû  áûòü  ó÷òåíû  êîýôôèöèåíòû
êîððåêòèðîâàíèÿ, à âåëè÷èíû ìàðøðóòíûõ íîðì íå äîëæíû ïðåâûøàòü
âåëè÷èí ëèíåéíûõ íîðì ñ ó÷åòîì êîýôôèöèåíòîâ êîððåêòèðîâàíèÿ.
   Âèäû è âåëè÷èíû êîýôôèöèåíòîâ êîððåêòèðîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ
ïðèêàçîì  ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Êîýôôèöèåíòû êîððåêòèðîâàíèÿ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ êàê íà ëèíåéíûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà, òàê è íà
âûïîëíåííóþ òðàíñïîðòíóþ ðàáîòó.
   Ïðè ðàçðàáîòêå íàñòîÿùåãî ñáîðíèêà èñïîëüçîâàíà ëèòåðàòóðà [1,
2, 3, 4, 5, 6].
   Íà ìàðêè è ìîäåëè àâòîìîáèëåé è òåõíèêè, íå âîøåäøèå â
íàñòîÿùèé  Ñáîðíèê  íîðì  ðàñõîäà  òîïëèâà,  ëèíåéíûå  íîðìû
ðàçðàáàòûâàþòñÿ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûì îáúåäèíåíèåì "Òðàíñòåõíèêà"
íà îñíîâàíèè çàÿâîê îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé ïî õîçäîãîâîðàì è
ââîäÿòñÿ â äåéñòâèå ïîñëå óòâåðæäåíèÿ èõ Ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà è
êîììóíèêàöèé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
   Çíà÷åíèÿ íîðì ðàñõîäà äèçåëüíîãî òîïëèâà îòìå÷åíû èíäåêñîì "Ä",
ñæàòîãî ïðèðîäíîãî ãàçà "ÑÏÃ", ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà -
"ÑÓÃ". Çíà÷åíèÿ íîðì ðàñõîäà áåíçèíà óêàçàíû áåç èíäåêñà.
   Ïî  âîïðîñàì  íîðìèðîâàíèÿ  ðàñõîäà àâòîìîáèëüíîãî òîïëèâà
íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â ÍÏÎ "Òðàíñòåõíèêà" ïî àäðåñó: 220071,
ã.Ìèíñê, óë.Ïëàòîíîâà, 22. Òåëåôîí (017) 231-61-96, ôàêñ 232-40-74.
 
        1. ËÈÍÅÉÍÛÅ ÍÎÐÌÛ ÐÀÑÕÎÄÀ ÒÎÏËÈÂÀ
 
          1.1. ËÅÃÊÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
 
|—————————————————————————————————————————————————————————–————————¬
|                             |Ëèíåéíàÿ|
|          Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ       | íîðìà, |
|                             |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Alfa Romeo Sport Wagon 1,3              | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Alfa Romeo 164 L 3,0 i                |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 80 1,6                     | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 80 1,6 TD                    | 7,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 80 1,8                     | 9,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 80 1,8 S                    | 9,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 80 1,9 i                    | 9,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 80 Quattro                   | 8,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 90 2,0 i                    | 9,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 90 2,2 i                    | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 1,8                     | 9,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,0                     |10,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,0 i                    |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,2 i                    |10,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,3 i Quattro                |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,3 i                    |10,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,6 i                    |11,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,8 i                    |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 Avant 2,5 TDi (85 kWt)           | 8,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 Avant 2,5 TDi (103 kWt)           | 9,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 200 Avant Quattro 2,2 Ti            |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A4 1,9 TDi                   | 7,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A4 2,6 i                    |10,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A4 2,8 i Quattro                |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A6 2,4 i                    |14,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A6 2,5 TDi                   | 9,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A6 2,6                     |13,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A6 2,6 i Quattro                |14,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A6 2,8 i                    |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A6 Quattro 2,8 i                |14,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 318                       | 9,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 318 i S                     |11,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 323 i                      |11,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 324 D                      | 9,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 520 i (92 kWt)                  |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 520 i (95 kWt)                  |11,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 520 i (110 kWt)                 |11,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 525 i (123 kWt)                 |11,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 525 i (141 kWt)                 |13,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 525 TD                      |10,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 528 i                      |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 530 i                      |13,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 730 i                      |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 750 i                      |17,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Cadillac Seville 4,6 i                |15,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chevrolet Cavalier 2,2 i               | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chevrolet Lumina 3,2 i                |13,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chevrolet Blazer 4,3 i                |15,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chevrolet Tahoe C 1500 5,7 i 4WD           |23,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Neon 2,0 i                 | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Stratus 2,0 i                | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Jeep Cherokee 2,1 TD            | 8,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Grand Voyager LE 2,5 TD           |11,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Premier 3,0 i                |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Saratoga 3,0 i               |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Jeep Cherokee 4,0 i             |16,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Jeep Grand Cherokee 5,2 i          |17,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n AX 1,0 i                   | 6,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n BX 1,4                    | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n BX 1,6                    |10,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n BX 2,0                    |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n Viza 1,3 D                  | 6,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n Xantia 1,8 i                 |10,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n Xantia 2,0 i                 |11,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n Xantia 1,9 TD                | 7,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n XM 2,0 i                   |11,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n XM 2,1 TD                  | 7,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n XM V6 3,0 i                 |13,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n ZX 1,4 i                   | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n ZX 2,0 i                   |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Daewoo Raser 1,5                   | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Daewoo Nexia 1,5 i                  | 8,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Daewoo Prince 2,0 i                 | 9,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Daewoo Espero 2,0 i                 | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Dodge Caravan 3,0                  |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Dodge Shadow 2,2                   |10,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Fiat Punto 1,1 i                   | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Fiat Regata 75S 1,5 i                | 8,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Fiat Tempra 1,6                   | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Fiat Croma 2,0 i                   | 9,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Escort 1,3                   | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Escort 1,6                   | 9,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Escort 1,8 D                  | 7,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Fiesta 1,6 D                  | 6,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Sierra 1,6                   | 9,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Sierra 1,8                   |10,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Sierra 2,0 i                  |11,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Sierra 2,8 i                  |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Sierra 2,3 D                  | 8,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Mondeo 1,6 i                  | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Mondeo 1,8 i                  |10,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Mondeo 1,8 TD                  | 7,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Mondeo 2,0 i                  |10,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Orion 1,8 D                   | 7,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Scorpio 2,0 i (85 kWt)             |10,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Scorpio 2,4 i                  |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Scorpio 2,5 TD, -GLX 2,5 TD           |10,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Scorpio 2,9 i                  |13,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Taurus 3,0 i                  |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Taurus 3,8 i                  |14,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Explorer 4,0 i                 |16,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Crown Victoria 4,6 i              |16,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Geo Prism LST 1,8 i                 | 8,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  GMC Jimmy 4WD 4,3 i                 |15,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Honda Accord 1,6                   | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Honda Accord 2,0                   |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Honda Legend 2,7 i                  |12,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Hyundai Pony 1,5                   | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Hyundai Lantra 1,8 i                 |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Hyundai Sonata 2,0 i                 |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Hyundai Sonata 3,0 i                 |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Hyundai Galloper 2,5 TD 4WD             |12,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Isuzu Trooper 2,6 i 4WD               |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Isuzu Trooper 2,2 D 4WD               | 8,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Kia Capital GLX 1,5                 | 8,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Kia Sephia 1,5 i                   | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Kia Clarus GLX 2,0 i                 |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Kia Pride 5 CD 1,3                  | 7,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Kia Sportage 2,0 i 4WD                |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Lancia Prisma 2,0 D                 | 7,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Lancia Thema 3,0 i                  |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Land Rover Discovery 3,5 i              |19,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Land Rover Discovery 3,9 i              |19,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Lexus LS 400                     |13,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Lincoln Town Car 4,6 i                |14,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda 323 1,8 i                   | 8,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda 323 (äâèã. 1,06 ë)               | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda 626 1,8 i                   | 8,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda 626 2,0 i                   | 8,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda 626 2,5 i                   |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda Xedos 9T                    |11,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 190 2,0 i               | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 190 D                 | 7,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 190 E 1,8 i              | 8,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 190 E 2,6 i              |11,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 200                  | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 200 D                 | 8,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 230 E                 |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 240 D                 | 9,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 250 D                 | 9,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 260                  |13,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 260 E 2,6 i              |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 300 E                 |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 300 E Matic              |13,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 300 D                 | 9,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz C 180                 |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz C 220 2,2 i              |10,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz C 230 Compressor            |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz C 280                 |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz E 220 2,2 i              |10,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz E 320 3,2 i              |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz E 420 4,2 i              |14,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz G 300 4WD               |12,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz S 280                 |14,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz S 500 L                |16,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Colt 1,3                 | 8,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Galant 1,8 i               | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Galant 2,0 i               | 9,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Montero 3,5 i 4WD             |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Pajero 2,3 TD 4WD             |11,9 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Pajero 2,5 TD 4WD             |12,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Pajero 3,0 i 4WD             |14,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Pajero 3,5 i 4WD             |16,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Lancer 1,6                | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Space Wagon 1,8              |10,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Musso 620 EL 2,9 D 4WD                |12,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Almera 1,4 i                 | 7,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Cherry 1,7 D                 | 5,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Laurel SLX 2,8 D               | 8,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Maxima 3,0                  |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Patrol 2,8 4WD                |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Patrol 3,3 D                 |12,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Patrol GR Wagon 2,8 TDi            |11,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Primera 1,6 i                 | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Terrano 2,7 TD 4WD              |10,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Ascona 1,3                   | 8,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Astra 1,6 i                   | 7,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Astra 1,8 i                   | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Astra Caravan 1,7 D               | 5,9 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Kadett 1,3                   | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Kadett 1,6 i                  | 7,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Kadett 1,7 D                  | 5,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Kadett 1,8 i                  | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Kadett Caravan LS 1,3              | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Record 2,0                   |10,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Record Caravan 2,2 i              |10,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Senator 2,5 i                  |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Senator 3,0 i                  |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Vectra 1,6 i                  | 7,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Vectra 1,7 D                  | 6,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Vectra 1,8 i                  | 8,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Vectra 2,0 i (100 kWt)             | 9,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Vectra 2,0 i (85 kWt)              | 9,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Vectra 2,5 i                  |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Omega 1,8                    | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Omega 2,0 i                   | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Omega Caravan 2,0 i               |10,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Omega 3,0 i                   |12,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Frontera 2,2 i 4WD               |11,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Frontera 2,8 TD 4WD               |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 106 XND 1,5 D                | 5,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 305 1,5                   | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 306 1,4                   | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 405 GL                    | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 405 GTX 1,9 i                | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 405 1,9 D                  | 6,9 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 406 1,8 i                  | 9,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 406 2,0                   |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 605 2,0 (84 êÂò)               |10,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 605 3,0 i (123 êÂò)             |12,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 605 3,0 i (147 êÂò)             |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Plymouth Acclaim 2,5                 |11,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Polonez Caro GL 1,9 D                | 7,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Range Rover 2,4 TD 4WD                |10,9 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Range Rover 4,6 i 4WD                |21,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 11 1,4                    | 8,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 19 RL                    | 8,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 21 1,7                    | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 21 D                     | 7,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 25 GTX 2,2 i                 |11,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 25 V6 Turbo                 |13,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Clio 1,9 D                  | 6,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Laguna 2,0 i                 |11,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Megane 1,4 i                 | 8,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Megane 1,6 i                 | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Safrane 2,5 TD                | 9,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Rover Montego 2,0 i                 |10,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  SAAB 900 GLE 2,0 i                  |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  SAAB 9000 2,0 i                   |10,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  SAAB 9000 CD 2,3 i                  |12,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  SAAB 9000 CS 2,3 i 16V Turbo             |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  SAAB 9000 CSE 2,3 T                 |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  SAAB 9000 Griffin 3,0 i               |12,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Seat Toledo 1,6 i                  | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Seat Toledo 1,9 D                  | 6,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Favorit 135                  | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Felicia 1,3                  | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Felicia Combi 1,3               | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Felicia 1,6 i                 | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Felicia Combi 1,6 i              | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Felicia Combi 1,9 D              | 6,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Forman 1,3                   | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Octavia GLX 1,6 i               | 9,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Octavia SLX 20V 1,8 i             |11,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Octavia 1,9 TDi                | 7,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Subaru Legacy 1,8 4WD                |10,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Suzuki Samurai 1,3 i 4WD               | 8,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Suzuki Vitara 1,6 i 4WD               |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Talbot Cie                      | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Tatra 613-3 3,5                   |16,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Carina 1,6 i                 | 8,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Carina GL 1,8 i                | 9,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Carina E 2,0 i                |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Celica GT 2,0 i                |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Corolla 1,6 i                 | 8,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Corolla STW 1,3 XLi              | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Corolla STW 1,4 XLi              | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Corona Mark II 2,9 i             |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Camry 3,0 i V6                |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota 4 Runner 3,0 i 4WD              |13,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Tercel 1,3                  | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Tercel 1,5 i                 | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Land Cruiser 3,4 i 4WD            |15,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Land Cruiser 4,5 i 4WD            |17,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Land Cruiser 4,2 D 4WD            |13,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Golf 1,3                 | 7,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Colf 1,4 i                | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Golf 1,6 D                | 6,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Golf 1,8 i                | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Golf 1,9 TD                | 7,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Golf GL 2,0 i               |10,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Polo Classic 1,6 i            | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Jetta 1,6 D (40 kWt)           | 6,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Jetta 1,6 TD (51 kWt)           | 6,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Jetta 1,8 i                | 8,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Vento 1,8                 | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Vento GL 1,9 TD              | 7,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Vento GL 2,0 i              | 9,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 1,6 (55 kWt)            | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 1,6 i (74 kWt)           | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 1,6 D               | 7,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 1,8 i (66 kWt)           | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 1,8 T (110 kWt)          |11,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 1,9 TD               | 7,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 2,0 i               |10,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 2,8 i               |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Santana 2,0                |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 440 GLi 1,8                  | 9,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 460 GL                     |10,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 740 GL 2,3 (84 kWt)              |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 740 GL 2,3 i                  |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 740 GL 2,4 TD                 | 9,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 760 GLE 2,4 TD                 | 9,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 760 GLE 2,8 i                 |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 850 GLE 2,4 i                 |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 850 T-5 2,3 i                 |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 940 GL 2,4 TD                 | 9,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 940 (äâèã. B 230 B) 2,3 Ti           |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 940 (äâèã. B 230 GK) 2,3 i           |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 960 2,5 i                   |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 960 3,0 i                   |12,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo S 40 2,0 i                   |10,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo S 70 2,3 Ti                  |12,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo S 70 2,5 i 20V                 |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo S 90 3,0 i                   |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Wartburg 1,3                     | 7,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
|—————————————————————————————————————————————–———————————–————————¬
|      Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ     |  Îáúåì  |Ëèíåéíàÿ|
|                       | äâèãàòåëÿ,| íîðìà, |
|                       |  êóá.ñì |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-1111                 |650    | 6,5  |
|  ÂÀÇ-21081, ÂÀÇ-21091           |1100    | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-2101, -21011, -21013, -21016,    |îò 1200  | 8,5  |
|  -2102, -21021, -21023, -21033,      |äî 1300  |    |
|  -21035, -2104, -2105, -21051,      |      |    |
|  -21063, -21072              |      |    |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-2108, -2108 "Ñïóòíèê", -2109     |1300    | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-2103, -21043, -21053, -21061,    |ñâûøå 1300 | 8,7  |
|  -2107, -2110               |äî 1500  |    |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21083, -21093, -21093-02,      |      |    |
|  -21093-03, -21099            |1500    | 8,2  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21053, -2106, -21063, -21074     |ñâûøå 1500 |    |
|                       |äî 1600  | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-2121 "Íèâà", -21211 4WD       |1600    |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21044, -21063, -2107         |ñâûøå 1600 |    |
|                       |äî 1700  |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21213 4WD              |1700    |12,2  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-2131 "Íèâà" 4WD           |1700    |12,6  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21073 i               |1700    | 9,9  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21061                |ñâûøå 1300 |12,0 ÑÓÃ|
|                       |äî 1500  |    |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21044 1,7 i             |1700    | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
 
|—————————————————————————————————————————————————————————–————————¬
|         Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ        |Ëèíåéíàÿ|
|                             | íîðìà, |
|                             |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-13                        |20,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-14                        |22,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-69, -69À                     |16,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-Ì20, -Ì20Â, -Ì20Ã                |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-21, -21À, -21Á, -21Â, -21Ã, -21Ê, -21È, -21Ë,  |    |
|  -21Ì, -21Ï, -21Ð, -21Ñ, -21Ò, -21ÒÑ, -21ÑÞ,     |    |
|  -21ÓÑ, -21ÍÁ, -22, -22Á, -22Â, -22Ã, -22ÅÞ, -22Ä,  |    |
|  -22Å, -22ÅÄ, -22Í, -22ÍÞ               |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24, -24-01, -24-02, -24-04, -24Ò         |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-01Ì                      |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-10                      |12,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-03                      |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-12, -24-13 (äâèã. ÇÌÇ-402, -402.10)      |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-12, -24-13 (äâèã. ÇÌÇ-4021, -4021.10)     |14,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-11                      |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-14                      |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-60                      |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-07, -24-25                  |16,5 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-17                      |18,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3102 (äâèã. ÇÌÇ 4022.10)             |14,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3102 (äâèã. ÇÌÇ 402)               |13,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3102 (äâèã. ÇÌÇ 4062 2,3 i)           |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3102 (äâèã. Rover 2,0 i 100 kWt)         |10,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3102 (äâèã. Toyota 3.4)             |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-31029 (äâèã. ÇÌÇ-402, -402.10)          |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-31029 (äâèã. ÇÌÇ-4021)              |12,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-31029 (äâèã. 24Ä/24-01)             |17,2 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3110 (äâèã. ÇÌÇ-402)               |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3110 (äâèã. ÇÌÇ-4062)              |13,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3110 (äâèã. ÇÌÇ-4021)              |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÀÇ-965, -965À, -965Á, -965Ì, -965Ñ, -966, -966Â,  |    |
|  -966ÂÒ, -966ÂÁÃ, -968, -968À, -968Á, -968ÀÁ,     |    |
|  -968ÀÁ4, -968Á2, -1102                | 7,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÀÇ-968Ì, -968ÌÁ, -968ÌÖ, -968ÌÐ, -968Ð, -969, -970, |    |
|  -970Â, -970Ã                     | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-114                       |24,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-117                       |23,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-4104                       |26,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ËóÀÇ-969À, -969Ì 4WD                 |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ËóÀÇ-1302 4WD                    |11,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ìîñêâè÷-403, -403Á, -403Ì, -403Ò, -407, - 407Á,   |    |
|  -407Ì, -407Ò, -408, -408Á, -408ÈÝ, -408Ì, -408Ï,   |    |
|  -408ÑÝ, -408Ò, -407Ý, -407Þ             |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ìîñêâè÷-410, -410Í, -410Ì, -411           |11,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ìîñêâè÷-412, -412ÈÏÝ, -412ÈÝ, -412Ì, -412Ï,     |    |
|  -412ÏÞ, -412Ý, -412Þ, -423, -423Í, -423Ò, -423Ý,   |    |
|  -424, -424ÑÝ, -424Ý, -424Ò, -424Þ, -426, -426ÈÝ,   |    |
|  -426Ò, -427, -427ÈÝ, -2136, -2137, -2138, -21381,  |    |
|  -2140, -21401, -21403, -21406, -427ÈÝ, -2125,    |    |
|  -21251, -2141, -21412                |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÇÌÀ-412                       |13,8 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÈÆ-2126                       | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ìîñêâè÷-2141 (äâèã. Ford 1,8 D)           | 7,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÇÌÀ-2141 (äâèã. ÓÌÇ-3313)              |10,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-315100, -315101, -31512-01, -31519, -315201,   |    |
|  -469, -469À, -469Á, -4WD               |16,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-31514 4WD                    |16,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
         1.2. ÃÐÓÇÎÂÛÅ ÁÎÐÒÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
 
|—————————————————————————————————————————————————————————–————————¬
|         Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ        |Ëèíåéíàÿ|
|                             | íîðìà, |
|                             |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Avia-A-30KCN, -A-30N, -31N, -31P           |13,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Avia-A-20P, -A-20H, -A-21R, -A-21N          |11,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chevrolet Cargo Truck 4WD 2,5 D           |14,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  IFA W50L                       |20,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 190-30                     |25,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Magirus 232 D 19L                  |24,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Magirus 290 D 26L                  |34,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 410 D                 |11,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1017 (äâèã. ßÌÇ-28)          |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1622                  |24,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1820                  |24,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda 706 RT                     |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Tatra 111R                      |33,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Tatra 815                      |40,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-330210 "Ãàçåëü"                 |15,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-330210 "Ãàçåëü"                 |20,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-330210 "Ãàçåëü" ñ òåíòîì             |15,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-4301 (äâèã. 4-öèë.)               |16,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-4301 (äâèã. 6-öèë.)               |20,9 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-51, -51À, -51Â, -51Í, -51Ð, -51Ñ, -51Ò,     |    |
|  -51Ó, -51Þ                      |21,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-51Æ                       |33,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52, -52À, -52-01, -52-02, -52-03, -52-04,    |    |
|  -52-05, -52-54, -52-74                |22,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52-07, -08, -09                 |30,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52 (äâèã. ÃÀÇ-12)                |28,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52-27                      |22,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52-27                      |21,5 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52-28                      |22,0 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52-04 (äâèã. Ä-243)               |12,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53, 53À, 53Ô, 53-12, 53-12-016, 53-12À,     |    |
|  53-19, 53-50, 53-70, 3307              |25,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53À (äâèã. Ä-243)                |13,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53-07                      |37,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53-12, -53-12-016, -53-12À            |25,5 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53-27                      |26,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53-27                      |26,0 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-63, 63À                     |26,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-66, 66À, 66ÀÝ, 66Ý, 66-01, 66-02, 66-04, 66-05  |29,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-66                        |39,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-66-11                      |28,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-130, -130-80, -130À1, -130Ã, - 130Ñ, -130ÃÓ,   |    |
|  -130-76, -130Ã-76, -130Ã2-76, -130Ñ-76, -130Ã-80,  |    |
|  -130ÃÓ-80                      |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-130Ã (äâèã. ÇÈË-509.10)             |35,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-130Ä (äâèã. Ä-243)                |20,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-131, -131À                    |42,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-131                       |50,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-133Ã, -133Ã1, -133Ã2, -133ÃÓ           |38,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-133Ãß                      |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-138                       |42,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-138À, -138ÀÃ, -431610              |32,5 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-138À                       |32,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-151, -151À, -157, -157Ã, -157ÊÃ, -157ÊÄ,     |    |
|  -157ÊÝ, -157ÊÞ, -157Ý, -157Þ             |39,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-164, -164À, -164ÀÄ, -164ÀÐ, -164Ð        |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-166À, -166Â                   |41,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-431410, -431411, -431412, -431416, -431417,   |    |
|  -431450, -431510, -431516, -431610, -431917     |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-431410, -130Ä (äâèã. Ä-245 ÌÌÇ)         |19,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-431410 (äâèã. Ä-243)               |20,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-431810                      |42,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-433360-27                    |42,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-433362                      |42,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-4331                       |22,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈÑ-150                       |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-4310                      |31,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-43105                     |31,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-5320                      |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53202, -53212, -53213             |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53208 ãàçîäèçåëü                | 6,5 Ä |
|                             |24,5 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53217 ãàçîäèçåëü                | 6,5 Ä |
|                             |23,5 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53218 ãàçîäèçåëü                | 6,5 Ä |
|                             |25,0 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53219 ãàçîäèçåëü                | 6,5 Ä |
|                             |24,0 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-214, -214Á                   |54,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-219, -219Á                   |47,0 Ä |
|  ÊðÀÇ-255Á, -255Á1, -257, -257Á1, - 257Ñ       |40,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-257ÁÑ                      |38,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-260, -260Á1, -260Ì               |42,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-500, -500À, -500ÀÑ, -500ÀÒ, -500Â, -5335     |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-514                       |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-516, -516Á                    |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-543, -7310, -7313                |98,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5334, -533501, -5337, -53371           |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-53352                      |24,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5335 (äâèã. ßÌÇ-238)               |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-53362                      |28,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-53366                      |30,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-53371.029 (äâèã. ßÌÇ-238Ì2)           |28,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-450Ä, -451Ä, -451ÄÌ, -452Ã, -452Ä, -452ÄÌ    |17,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-3303                       |17,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-3303-01                     |17,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-33036                      |17,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-33032, -33032-01                 |21,5 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓðÀË-375Í (äâèã. ßÌÇ-236)              |37,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓðÀË-375, -375Ä, - 375Ê, -375Ò, -375Þ, -375Í     |61,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓðÀË-355, -355Ì, -355ÌÑ               |30,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓðÀË-377, -377À                   |44,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓðÀË-4320, -43202                  |32,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ßÀÇ-210, -210À                    |47,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ßÀÇ-214                       |54,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
              1.3. ÑÀÌÎÑÂÀËÛ
 
|—————————————————————————————————————————————————————————–————————¬
|         Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ        |Ëèíåéíàÿ|
|                             | íîðìà, |
|                             |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  IFA - ìóëüòèêàð 25                  |13,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  IFA - W50/A                     |19,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  IFA - W50L/K                     |24,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Magirus 232 D 19 K                  |30,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Magirus 290 D 26 K                  |44,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Tatra-148 SI, -148 S3                |39,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Tatra-138 S1, -138 S3                |36,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÁåëÀÇ-540, -540À, -7510, -7526            |135,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÁåëÀÇ-7522                      |139,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÁåëÀÇ-548Ë, -7523, -7527, -7548           |160,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÁåëÀÇ-75401                     |150,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÁåëÀÇ-549, -7509                   |270,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-93, -93À, -93ÀÝ, -93Â, -93Á           |23,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-2500, -3502, -53Á              |29,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-3507                     |30,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-3507                     |40,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-3503, -3504                 |26,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-3508, -35101, -3509             |28,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-3509                     |29,5 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-4509                     |23,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-ÌÌÇ-4505, -45023                 |50,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-ÌÌÇ-554, -55413, -554Ì, -554Â, -555, -555À,   |    |
|  -555Ã, -555ÃÀ, -555Ê, -555Ì, -555Í, -555Ý,      |    |
|  -555-76, -555-80, -45054, -4502, -45022, -45021   |37,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-ÌÌÇ-585, -585Á, -585Â, -585Ä, -585Å, -585È,   |    |
|  -585Ê, -585Ë, -585Ì                 |36,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-ÌÌÇ-4502 (äâèã. Ä-245)              |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-138ÀÁ, -34502                  |41,0 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-ÌÌÇ-4505                     |37,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-4508                       |28,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-138 Ä2                      |53,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÀÇ-4540                       |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÀÇ-600, -600ÀÂ, -600Á, -600Â            |36,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-4310                      |40,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-5510, -55102                  |32,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-5511, -55111                  |34,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-55118 ãàçîäèçåëü                |34,0 ÑÏÃ|
|                             | 9,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-222, -222Á, -6505                |50,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-255                       |50,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-256, -256Á, -256Á1, -256ÁÑ, -257Á1, -6510    |48,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-205                       |33,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-503, -503À, -503Á, 503Â, -503Ã, -503, -510,   |    |
|  -510Á, -510Â, -510Ã, -511, -512, -513, -513À,    |    |
|  -5549                        |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5516,30 (ãðóçîïîäúåìíîñòü - 16 ò)        |45,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5551                       |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5551-023Ð (äâèã. ßÌÇ-238Ì2)           |35,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5430 ñ ï/ï ÌÀÇ-5232Â               |36,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Óðàë-5557                      |39,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Óðàë-5557-31                     |51,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌîÀÇ-75051                      |85,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌîÀÇ-75051 (äâèã. ßÌÇ-238Á3)             |107,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
1.4. ÑÅÄÅËÜÍÛÅ ÒßÃÀ×È
 
|—————————————————————————————————————————————————————————–————————¬
|         Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ        |Ëèíåéíàÿ|
|                             | íîðìà, |
|                             |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chepel D-450N, -450                 |22,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chepel-450.86                    |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF 95 XF                      |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF 95.360                      |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF 95/400                      |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF 95.430                      |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF 2300                       |20,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF TE 33 KS                     |24,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF TE 47 W TD                    |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Daimler Benz 2033                  |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Faun H-36-40/45                   |85,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Faun H-46-40/49                   |90,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  GMC D 9 L 064                    |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  IFA-W50                       |21,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 190.33                     |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 190.36                     |24,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 190.38                     |25,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 190.42                     |27,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 220.36                     |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 260.36 RT                   |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 440 E 42                    |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÍÂÔ-12 Ò Comatsu Nissan               |45,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  MAN 19.322                      |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  MAN 19.342, 19.343                  |25,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  MAN 19.362                      |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  MAN 19.372                      |25,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  MAN 19.403                      |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  MAN 19.502 FLSBL                   |31,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1422                  |22,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1635S, -1926, -1928, -1935       |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1622                  |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1633                  |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1735 (äâèã. 442, 944)         |24,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1835 "Actros"             |24,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1838 (äâèã. 402, 985)         |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1840 "Actros"             |25,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1844                  |26,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1850                  |26,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1929 S 11               |23,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2038 S 5E               |26,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2228                  |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2232 S                 |27,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2235 (äâèã. 442, 952)         |24,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2236                  |29,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2234 LS                |29,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2534 LS                |28,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2628                  |27,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2632                  |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2635                  |29,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Praga ST 2-TN, -ST 2-W                |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault RVJF                     |22,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 340                     |22,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 350                     |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault R 380                    |25,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault AE 420 Ti 19 T                |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 430 Magnum                  |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Magnum AE 500                |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Scania 112                      |23,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Scania P 113 H                    |24,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Scania 124                      |22,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Scania R 124 GA                   |24,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Scania 141 LB                    |24,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Scania 143 M                     |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda 706 RTTN                    |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda-Liaz-100.42                  |22,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Tatra 815 TR                     |48,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo FL 7/10                    |21,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo F-12                      |24,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo FH-12                     |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo F-16                      |26,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo WCA 64 T                    |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo F 89-32                    |24,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 1033                      |22,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53-12                      |24,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-63Ä, -6311                    |26,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-51Ï                       |21,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-5206                       |22,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-Ì ÌÇ-164 ÀÍ, -164 Í, -120 Í           |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-157 Â, -157 ÊÂ, -157 ÊÄÂ             |38,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-130 Â, -130 Â1, -130 Â1-76, -130-ÀÍ, -130 Â1-80, |    |
|  -441516, -4413                    |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-130 Â1 (äâèã. Ä-245)               |20,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÌË-131 Â, -131 ÍÂ                  |41,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-131 Â (äâèã. Ä-243)               |18,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-131 (äâèã. Ä-243 + ÎäÀÇ-9357)          |33,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-441510                      |31,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-137, -137 ÄÒ                   |42,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-441610, -138Â1                  |41,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-442160                      |41,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÀÇ-120 Ò 3, -606, -606À               |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÀÇ-608                       |30,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÀÇ-608Â                       |30,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÀÇ-608 (äâèã. Ä-245 ÌÌÇ)              |22,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-5410, -54101                  |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-54112                     |25,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-54118 (ãàçîäèçåëü)               |26,0 ÑÏÃ|
|                             | 6,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-221                       |46,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-221                       |45,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-250                       |40,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-255                       |40,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-255Ë, -255Ë1, -255ËÑ, -643701          |41,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-258, -258Á1, -260Â, -6443            |40,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-6444                      |37,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-200Â, -200Ì, -200Ð                |27,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-504, -504À, -504Á, -504Ã, -5429, -5430      |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-504Â                       |31,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-509, -509À                    |36,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-537                       |125,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5432                       |26,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54322                      |26,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54321, -54326                  |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54321-32                     |34,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-543221                      |27,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54323                      |26,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54324                      |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54328                      |25,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54329                      |28,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5433, -54331                   |23,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54331 (äâèã. ßÌÇ-238 Ä)             |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54421 ÒÄ (äâèã. MAN)               |25,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5551 (äâèã. ßÌÇ-236Ì2)              |23,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5551 (äâèã. ßÌÇ-238)               |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-64226                      |30,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-6422, -64227, -642271              |35,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-64221                      |33,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-64229                      |32,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-64229 (äâèã. ßÌÇ-238 Í ôîðñèð.)         |34,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-7310, -73101, -7313               |98,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-7916                       |138,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Óðàë-375 Ñ, -375 ÑÊ, -375 ÑÊ-1, -375 ÑÍ       |60,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Óðàë-377 Ñ, -377 ÑÊ, -377 ÑÍ             |44,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Óðàë-4420, -44202                  |31,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
              1.5. ÀÂÒÎÁÓÑÛ
 
|—————————————————————————————————————————————–————————————————————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ è îáîðóäîâàíèÿ |  Íîðìà ðàñõîäà  |
|                       |————————–———————————|
|                       |ë/100 êì|ë/ìàøèíî÷àñ|
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Asia Topic                |12,4 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Avstro50-120               |31,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Carosa C 734.20             |37,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Chevrolet Lumina APV 3,1 i (6 ìåñò)   |13,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Chevrolet Lumina 3,8 ø (7 ìåñò)     |15,6  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Citro¸n Jumpi 1,9 TD (8 ìåñò)      |9,1 Ä  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  DAF T8                  |30,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  DAF Bova FHD               |30,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  DAF Caetano               |37,0 Ä | -    |
|  - îòîïèòåëü DWB 2020           |-    | 3,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  DAF 200 DKL 600             |29,4  | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    | 3,0   |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Dodge Truck 5,2             |18,9  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Drogmoller E 330 H            |35,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Fapsanos 314               |31,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Fiat Dukato 2,5 D (9 ìåñò)        | 9,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Fiat 315                 |23,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Aerostar 3,0            |19,1  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Econoline 150 4,9 i (7 ìåñò)    |21,7  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,0 (9 ìåñò)        |13,9  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,0 (10 ìåñò)        |15,2  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,0 i (9 ìåñò)       |13,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,0 i (15 ìåñò)       |14,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,5 D (9 è 12 ìåñò)     |10,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,5 D (15 ìåñò)       |11,3 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,5 TD (9 ìåñò)       |11,2 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  GMC Safary 4,5              |18,7  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Hyundai Grace 2,5            |11,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Hyundai H 100 2,4 i (12 ìåñò)      |13,4  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 55 "Ëþêñ"             |28,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 180                |45,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 250, -255, -256          |33,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 260                |38,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 260.18              |39,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 260.27              |34,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 260 (äâèã. Ä 265)         |29,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 280                |44,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 280 è åãî ìîäèôèêàö. (äâèã. Ä 265)|38,8 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 543.27              |18,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 556                |40,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 620                |34,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Isuzu 27 L 3,9 D             |24,8 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Iveco Euro Rider             |33,4 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Kia Besta 2,2 D (12 ìåñò)        |10,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Magirus Deutz M 2000           |32,0 Ä | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    |  2,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  MAN SR 321                |31,0  | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    |  2,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  MAN Eker                 |31,0 L | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    |  2,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  MAN 200                 |37,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  MAN SD 200                |40,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 210 D (11 ìåñò)      |10,2 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 308 D (14 ìåñò)      |19,8 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 310 D (15 ìåñò)      |11,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 312 D Sprinter (11 ìåñò)  |11,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 314 E Sprinter (9 ìåñò)  |13,9  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 350 RHD          |38,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 0303            |32,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 0303 15 RHD        |34,5 Ä | -    |
|  - îòîïèòåëü Webasto ìîä. DBW 300     |-    |  4,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 0305 G           |50,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mitsubishi L 300 2,4           |12,2  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Nissan Urvan 2,5 D (9 ìåñò)       |10,3 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Neoplan 116 N              |31,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Neoplan Spaceliner            |31,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Neoplan 216 H (äâèã. Daimler Benz)    |30,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Neoplan 216 H (äâèã. Scania)       |32,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Peugeot 806 2,0 Ti (7 ìåñò)       |12,2  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Peugeot Boxer 2,0i (8 ìåñò)       |12,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Peugeot 806 1,9 TD (8 ìåñò)       | 9,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Peugeot Boxer 2,5 TD (9 ìåñò)      |11,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Pontiac Trans Sport 2,3 i (7 ìåñò)    |12,3  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Pontiac Trans Sport 3,1 SE (7 ìåñò)   |13,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Renault Trafic (15 ìåñò)         |10,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Scania VP 116              |31,0 Ä | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    |  2,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Scania Jonckheere            |33,0 Ä | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    |  2,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Setra S 215 HD              |28,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Skoda 706 TO CAR             |32,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Subaru E 10 1,2 4WD           | 8,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Toyota Hiace 2,5 D (9 ìåñò)       | 9,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Toyota Hiace 2,4 D (14 ìåñò)       |20,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Toyota Liteace 1,5 (7 ìåñò)       |10,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Toyota Previa 2,4 i (7 ìåñò)       |11,9  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Vanhool                 |32,0 Ä | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    |  2,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Transporter 2,0 i       |13,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Transporter 2,5 i       |14,7  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Transporter 1,6 D       | 8,6 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Transporter 1,7 D (9 ìåñò)  | 8,6 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Transporter 1,9 TD      | 9,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Transporter 2,4 D       |10,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Caravelle 1,9 (57 kWt, 8 ìåñò)|13,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Caravellee 2,0        |13,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Caravelle 2,5         |14,7  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Caravelle 1,9 D        |10,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Caravelle 2,4 D        |10,3 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Sharan 2,0 i         |12,4  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÃÀÇ-651, -664              |26,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÃÀÇ-3221 "Ãàçåëü" (9 ìåñò)        |16,3  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÃÀÇ-32213 "Ãàçåëü" (13 ìåñò)       |17,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÃÀÇ-2705 "Ãàçåëü" (äâèã. ÇÌÇ-4063.00)  |    |      |
|  (7 ìåñò)                 |16,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÇÈË-155, -158, -158À, -158ÂÀ, -158Â   |41,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÊàÂÇ-651, -651À             |26,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÊàÂÇ-685 (äâèã. Ä 243)          |18,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÊàÂÇ-685, -685Á, -685Ã, -695Þ, -3270,  |    |      |
|  -327001, -3271              |30,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÊàÂÇ-3976                |30,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-695, -695Á, -695Å, -696Æ, -695Ì,   |    |      |
|  -695Í                  |41,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-695 (äâèã. ÇÈË 375), -695Í      |    |      |
|  (äâèã. ÇÈË 375.01)            |44,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-695ÍÃ                |47,5 ÑÏÃ| -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-695Ï                 |51,0 ÑÓÃ| -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-695Í (äâèã. Ä 245)          |23,3 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-695 Ä (äâèã. Ä 245.9)        |24,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-697 "Òóðèñò", -697Å, -697Ì, -697Í,  |    |      |
|  -697Ð                  |40,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-697 (äâèã. ÇÈË 375)         |43,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-699, -699 À, 699 Í, -699 Ð      |43,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-699 Ð (äâèã. ßÌÇ 236 ñ i  = 1,48) |24,8 Ä | -    |
|                ã.ï.     |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-699 Ð (äâèã. ßÌÇ 236 ñ i  = 1,93) |30,0 Ä | -    |
|                ã.ï.     |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-4202                 |38,5 Ä |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-42021                |33,5 Ä |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-158, -158Â, -158ÂÀ         |41,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-677, 677À, 677Á, -677Â, -677Ã,   |    |      |
|  -677Ì, -677Ï, -677ÌÁ, -677ÌÑ       |54,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-677à                |67,0 ÑÓÃ| -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-677 (äâèã. ßÌÇ 236)         |29,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-5256 (äâèã. ÊàìÀÇ 7408 ñ ÃÌÏ)    |36,7 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-5256 "Íåìàí" (äâèã. Ä 260.3 ñ ÃÌÏ) |39,1 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-5256 "Íåìàí" (äâèã. ÊàìÀÇ 7408   |    |      |
|  ñ ÃÌÏ)                  |36,7 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÌÀÇ-103 (äâèã. Ä-260.5)         |37,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÌÀÇ-103 (äâèã. Renault)         |36,8 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÌÀÇ-104 (äâèã. Ä-260.5)         |36,7 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-651, -651À, -651Á          |26,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-652, -652Á, -652Ò          |28,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-672, -672À, -672Ã, -672Ñ       |35,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-672Ì, -672Ó, -67210         |34,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-672 (äâèã. Ä 243)          |19,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-3201, -3201Ñ, -3205, -320101,    |    |      |
|  -3206                  |36,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-3201 (äâèã. ÇÈË 130)         |41,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-3207                 |47,3 ÑÓÃ| -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÐÀÔ-08.10, -977, -977Ä, -977ÄÌ, -977Å,  |    |      |
|  -977ÅÌ, -977È, -977ÈÌ, -977Ê, -2203,   |    |      |
|  -22032, -220301, -22031, -22031-01,   |    |      |
|  -22035, -22035-01, -22038-02       |15,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÐÀÔ-220302                |18,0 ÑÓÃ| -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÓÀÇ-450À, -450Â, -451À, -452ÀÝ, -452Â  |19,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÓÀÇ-2206-01               |19,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÓÀÇ-2206-02               |22,0 ÑÓÃ| -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÓÀÇ-3962 (äâèã. 417.10), -3962-01    |19,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Òàäæèêèñòàí-3205             |40,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
 
               1.6. ÔÓÐÃÎÍÛ
 
|——————————————————————————————————————————————–———————————————————¬
|     Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ       |  Íîðìà ðàñõîäà  |
|       è îáîðóäîâàíèÿ         |——————————–————————|
|                       | ë/100 êì | ë/ìàøè-|
|                       |     | íî÷àñ |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Avia A 20F, -A 21/4 (A-21F)        |12,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Avia A 30F, -30 KSU, -31 KSU       |13,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Avia A 31L                |13,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Avia A 31TL                |13,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Barcas B 1000               |12,8   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Citro¸n C 15               | 7,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Citro¸n C 25E               |13,3   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 400                  | 9,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 1300 (èçîòåðìè÷åñêèé)         |22,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 19.00                 |23,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF F 1900 (èçîòåðìè÷åñêèé)        |23,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 2105                 |24,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 2505 TD (èçîòåðìè÷åñêèé)       |24,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 95.330                |26,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 95.350 ATi              |27,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 95.350 ATi (ðåôðèæåðàòîð)       |28,5 Ä  |-    |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà          |-     | 6,0 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 95.360                |26,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Daimler Benz 210             |12,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Daimler Benz 1013             |18,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Daimler Benz 1417             |19,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Daimler Benz 1419             |23,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Daimler Benz 2220 L            |25,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Daimler Benz 2433 L            |27,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Fiat Fiorino 1,6             | 8,2   |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Fiat Fiorino 1,7 D            | 5,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Fiat Dukato 2,0              |12,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Fiat Dukato 2,5 D             | 8,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Fiat Vikolli ðåôðèæåðàòîð         |29,5 Ä  |-    |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà Thermo King    |     |    |
|  RD-1                   |-     | 2,8 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Cargo 0815              |21,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Cargo 2517              |24,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Cargo 2517L             |25,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Escort VAN 1,3            | 8,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Escort 1,8D Express         | 7,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Transit 2,0             |15,2   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Transit 2,5 D            |10,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Transit L 2,5 D           |10,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford 100 2,5 D              |10,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  IFA Robur 3000 êã LD/STKo         |17,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  IFA 50 4 x 4 (132 kWt)          |26,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  IFA L 60 4 x 4              |26,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco S 45 TD               |10,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 3510                |11,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 49.10 TD              |14,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 4910 (ðåôðèæåðàòîð)         |15,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 4912 TD               |10,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 50.9                |11,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 75 E 15               |18,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 150 E 23R              |22,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 170 E 23R              |23,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 190.33               |25,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 240.30P               |27,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco Magirus 240 E 38          |27,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco Fiat 240.30 (ðåôðèæåðàòîð)     |27,4 Ä  |-    |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà Thermo      |     |    |
|  King 11-25                |-     | 2,7 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco Eurotech MPL 240 E42 (ðåôðèæåðàòîð) |31,0 Ä  |-    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü êàáèíû       |-     | 0,3 Ä |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà Thermo King    |     |    |
|  RD 11-MAX                 |-     | 3,2 Ä |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà Thermo King    |     |    |
|  LHD 11M-MAX                |-     | 3,2 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Liaz-110                 |30,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Magirus Deutsch 130            |14,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 6.90                 |13,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 8.136                 |14,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 8.150                 |16,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 10.150 (ðåôðèæåðàòîð)         |19,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 12.192 (èçîòåðìè÷åñêèé)        |19,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 12.232                |21,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 14.192 U               |23,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 14.192                |23,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN ÌÎ3 (14.192)             |23,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 15.192 FL               |23,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 19.240 FL/LL             |25,5 Ä  |-    |
|  - îòîïèòåëü Eberspacher ìîä. DILC     |-     | 0,2 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 19.321                |28,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 19.331 F               |28,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN FO3 (19.372)             |29,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 22.240                |25,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 24.292                |26,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 22.361                |27,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 24.362 TD               |27,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mack 26                  |21,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mazda E 2200 D              | 9,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 100 D            |10,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 207 D            |10,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 208 D            | 9,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 210             |14,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 307 D            |10,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 309 D            |10,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 310 D            |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 407 D            |11,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 408 D            |10,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 409 D            |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 410 D            |13,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 412 D "Sprinter"      |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 412 TD "Sprinter"      |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 508 D            |14,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 602             |12,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 608 D (ðåôðèæåðàòîð)    |13,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 608 D            |13,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 609 D            |12,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 609 D (èçîòåðìè÷åñêèé)   |12,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 609 D 4,3 D         |13,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 611 D            |13,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 709 D            |16,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 809 D            |15,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 811 D (ðåôðèæåðàòîð)    |16,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 813             |14,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 813 LPL           |15,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 814             |15,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 914 D            |15,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1117 TD           |20,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1314            |18,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1317 (ðåôðèæåðàòîð)     |20,5 Ä  |-    |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñò. Thermo King RD-1    |-     | 2,8 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1417 TD           |22,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1420            |23,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1422, 1422 L        |24,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1617            |20,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1617 (èçîòåðìè÷åñêèé)    |20,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1619            |24,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1620 TD           |24,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1622            |24,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1633            |25,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1722 (ðåôðèæåðàòîð)     |24,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1935            |27,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 2228            |27,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 2433 L           |27,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 2435            |28,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mitsubishi L300              |10,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mitsubishi Canter             |13,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Nissan Trade 2,8 D            |10,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Nusa C 501-1, -Ñ 502-1, -Ñ 521Ñ, -Ñ 522Ñ |14,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Opel Combo 1,7 D             | 6,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot Boxer 350 LH 2,5 D        |10,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot Boxer Tole 350 LH 2,5 TD     |13,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot J5                |10,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot Boxer 310 C 2,5 D         |10,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot Boxer Grande Volume 2,5 D     |13,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot Partner 1,4 i           | 8,1   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot Partner 190 C 1,9 D        | 7,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Renault Trafic 1,7            |12,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Renault Trafic T 31 F 2,1 D        | 9,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Renault Trafic 2,5 D 4WD         |10,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Renault Master 2,5 D           |11,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Renault Master T 35 2,5 D         |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Renault G 210 (èçîòåðìè÷åñêèé)      |24,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania PM                 |23,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania 82 M                |23,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania 93 M (èçîòåðìè÷åñêèé)       |24,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania 5092-1 (èçîòåðìè÷åñêèé)      |24,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania H 112               |25,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania 113 (èçîòåðìè÷åñêèé)        |29,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania 113.360              |29,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Seat Terra                | 7,1   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Star 742 TD (ðåôðèæåðàòîð)        |15,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Skoda Pickup               | 9,2   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Skoda Forman Plus             | 8,1   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Steyt 26 S 32 (ðåôðèæåðàòîð)       |26,5 Ä  |-    |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà          |     |    |
|  Konvecto TK 3300 S/4           |-     | 2,7 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen LT 28 2,0           |13,7   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen LT 28 2,4 D          | 9,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen LT 35 2,4 D          |10,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen LT 45 2,4 D          |11,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen LT 50             |13,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen - MAN 8.150          |14,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen Transporter LT 46       |12,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Zuk A-03, -A-06, -A-07M, -A-11,      |     |    |
|  -A-13, -A-13M               |14,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÁåëÀÇ - Ëþáëèí 3372 (ðåôðèæåðàòîð)    |14,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÁåëÀÇ - Ëþáëèí 3372 (èçîòåðìè÷åñêèé)   |12,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÂÀÇ 1706                 | 8,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 23251 "Êóïàâà" (ðåôðèæåðàòîð)     |16,6   |-    |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà V 250       |-     | 2,0  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 2705 "Ãàçåëü" (81 kWt)        |15,8   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 2705 "Ãàçåëü" (66 kWt)        |15,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 33021 "Ãàçåëü" (äâèã. ÇÌÇ 4021)    |16,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 330210 "Ãàçåëü" (èçîòåðìè÷åñêèé)   |15,7   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 53À (äâèã. Ä 243)           |15,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 3307 (äâèã. Ä 240) (èçîòåðìè÷åñêèé)  |15,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 3309 (èçîòåðìè÷åñêèé)         |17,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 3309 ÒÄ                |16,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 3309 ÒÄ (èçîòåðìè÷åñêèé)       |     |    |
|  ñ ãðóçîïîäúåìíûì áîðòîì          |18,9 Ä  |-    |
|  - ãðóçîïîäúåìíûé áîðò ìîä. À254Ã1     |-     | 2,0 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-3507 äâèã. Ä-240, -242, -243)  |16,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 4301 (äâèã. 6-öèë.)          |21,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 66.15                 |29,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-731, -947, -3713, -3714, -3742,   |     |    |
|  -37421                  |29,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-850                 |27,0 ÑÏÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-890 À, -893 ÀÁ, -37021, -37041    |34,0 ÑÓÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-891, -891 Â, -892, -893À, -893 Á,  |     |    |
|  -3702, -37022, -3704           |23,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-891 Á                |33,0 ÑÓÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-891 Â, -893 Á, -37022, -37042    |24,0 ÑÏÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-891-10, -891-20           |25,9   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-893À-10, -893-20           |25,8   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-891 ñ èçîòåðìè÷åñêèì ôóðãîíîì,    |23,7   |-    |
|  ÔÈÀ-52                  |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-949, -950, -3706, -3767, -3944    |27,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-950À                 |39,0 ÑÓÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ (ÊÌÇ)-35101, -3705, -3711,      |     |    |
|  -37111, -37112, -3716, -3721, -37211,   |     |    |
|  -37231, -3726               |27,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-3704-10, -3704-20          |25,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ (ÊÌÇ)-3712, -37121, -37122      |23,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ (ÊÌÇ)-37122             |24,0 ÑÏÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ (ÊÌÇ)-3716              |28,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ (ÊîçÌÇ)-3718, -3719         |29,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ìîä. (ÊîçÌÇ)-3718, -39021, -39031     |29,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-3767                 |28,0 ÑÏÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ìîä. (ÊÌÇ)-39011             |24,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ìîä. (ÊîçÌÇ)-3944             |27,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÅðÀÇ-762, -762À, -762Á, -762       |15,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÅðÀÇ-37111                |28,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÅðÀÇ-37121                |24,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÅðÀÇ-3730, -37301, -37302, -37304,    |     |    |
|  -37305                  |15,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÇÈË-130Ä, -431410 (äâèã. Ä-243)      |20,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÇÈË-130 (äâèã. ÇÈË-375)          |36,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÇÈË-43317Â                |24,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÇÈË-43332 (èçîòåðìè÷åñêèé)        |33,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÇÈË-494810                |32,9   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÇÈË-5301ÀÎ (äâèã. Ä-245-12)        |15,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Èæ-2715, -27151, -271501, -27151-01    |11,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Èæ-2715011                |15,0 ÑÓÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÊÀâÇ-644                 |29,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÊÀâÇ-49471                |53,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Êóáàíü Ã1À1                |28,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Êóáàíü Ã1À2                |30,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Êóáàíåö Ó1À                |18,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-5320 (áåç äåëèòåëÿ)         |30,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53202 (áåç äåëèòåëÿ)        |31,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53212 (äâèã. ßÌÇ-238 Ì2)      |29,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ËóÌÇ-890, -890Á              |34,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ËóÌÇ-945, -948              |10,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ËóÌÇ-946, -949              |15,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ×ÀÐ-51À, -1À×-51             |23,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  1À×-52-04                 |24,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÌÀÇ-53366                 |31,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÌÀÇ-53371-029 (i   = 7,79)       |26,0 Ä  |-    |
|          ã.ï.           |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÌÀÇ-53362 (äâèã. ßÌÇ-238Ä)        |29,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÌÀÇ-6303                 |36,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìîñêâè÷-432, -433, -434          |10,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìîñêâè÷-2733, -2734            |11,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìîä. (ÊÌÇ)-53423             |28,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìîä. (ÊîçÌÇ)-5703             |28,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÍÇÀÑ 3964                 |29,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÍÇÀÑ 4208                 |35,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÍÇÀÑ 4947                 |53,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÍÇÀÑ 4951                 |34,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÏÀÇ 3742                 |29,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÏÀÇ 37421                 |29,7   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÐÀÔ-22031-01, -22035, -22035-01      |15,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÐÀÔ-2920                 |15,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÒÀ-1À×, -949À               |24,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÒÀ-943À, -9431-1             |22,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÒÀ-3760 (ÃÀÇ-53)             |27,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÓÀÇ-450, -451, -451Ì, -452        |17,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÓÀÇ-3741 01                |17,7   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Óðàë-49472                |53,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
 
          1.7. ÃÐÓÇÎÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
 
|—————————————————————————————————————————————————————————–————————¬
|         Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ        |Ëèíåéíàÿ|
|                             | íîðìà, |
|                             |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF 400                       |10,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Daimler Benz L 409                  |16,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Fiat Iveco 79.10                   |13,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Fiat 146 "Fiorino" 1,7 D               | 7,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Transit                     |10,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco Daily 35.8                   |10,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda Bus 2,2 D                   | 9,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 207 D                 |10,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 307 D                 | 9,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 410 D                 |13,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Urvan 2,5 D                  |10,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot J5 2,5 D                   |10,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Polonez FSO Truck LB 1,9 D              | 8,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Express                   | 7,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Hiace 2,4 i                  |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Caddy Combi 1,4              | 7,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Caddy 1,6 i                | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Caddy 1,9 D                | 7,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Transporter 1,9              |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ 2705 "Ãàçåëü" (äâèã. ÇÌÇ-406, 95,6 kWt)     |16,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ 2705 "Ãàçåëü" (äâèã. ÇÌÇ-40630, 81 kWt)     |16,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ 270400-27 "Ãàçåëü"                |20,8 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ 33023 "Ãàçåëü"                  |16,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÐÀÔ 3311                       |14,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÐÀÔ 3311 2,5 Di                   |13,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ 469 4WD (äâèã. ÓÌÇ 4178)             |19,5 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ 3909 4WD "Ôåðìåð" (äâèã. ÇÌÇ 402)        |17,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ 3909 4WD "Ôåðìåð" (äâèã. ÇÌÇ 402)        |22,9 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ 31519.017 4WD                  |16,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
        1.8. ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
 
|——————————————————————————————————————————————–———————————————————¬
|      Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ      |  Íîðìà ðàñõîäà  |
|        è îáîðóäîâàíèÿ        |——————————–————————|
|                       | ë/100 êì |ë/ìàøè- |
|                       |     | íî÷àñ |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîêîðìîâîç ÀÑÏ-25 (ÊàìÀÇ-5410)     |33,5 Ä  |6,5 Ä íà|
|                       |     |ïíåâìî- |
|                       |     |âûãðóçêó|
|                       |     |1 åìêîñ-|
|                       |     |òè   |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ-53À ñ ãðóçîïîäúåìíûì áîðòîì      |     |    |
|  ÖÏÊÒÁ-À-130Ô               |26,2   |3,4   |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ-53À ñ ãðóçîïîäúåìíûì áîðòîì      |     |    |
|  Ñ-5À-4                  |25,5   |3,2   |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-891 (52-01) ñ ãðóçîïîäúåìíûì     |     |    |
|  áîðòîì ÀÏÑ-62Ô              |23,0   |2,6   |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ôóðãîí ÃÀÇ-5312 Ì 3726          |29,6   |3,3   |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìóêîâîç Ê4-ÀÌÃ (ÇÈË-441510)        |41,8   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Êîìáèêîðìîâîç 3ÑÊ-Ô-15 (ÊàìÀÇ-5320)    |27,0 Ä  |8,3 Ä  |
|                       |     |íà ðàç- |
|                       |     |ãðóçêó |
|                       |     |áóíêåðà |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü-ñàìîïîãðóç÷èê         |     |4,0 Ä íà|
|  ÖÏÊÒÁ-À853 (ÃÀÇ-53À)           |26,5   |ïîãðóçêó|
|                       |     |(ðàç-  |
|                       |     |ãðóçêó) |
|                       |     |ïîëíîãî |
|                       |     |êîìï-  |
|                       |     |ëåêòà  |
|                       |     |êîíòåé- |
|                       |     |íåðîâ  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåñîâîç ÇÈË-131 ñ ËÒ-25          |44,0   |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåñîâîç Sisu SM312 ñ ïðèöåïîì       |     |    |
|  JYK 142                  |42,0 Ä  |-    |
|  - ìàíèïóëÿòîð Loglift 81S         |-     |5,5 ä  |
|  - îòîïèòåëü                |-     |0,6 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåñîâîç ÌÀÇ-54342 Ñ ìàíèïóëÿòîðîì     |     |    |
|  Loglift-65                |45,0 Ä  |5,0 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé Audi 80 2,6 i          |13,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé Audi 100 Avant          |12,8   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé Peugeot 405 GL          |11,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé Peugeot 405 GTX 1,9 i      |11,2   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé Volvo 760 GLE (ôîðñ. äâèã.)   |15,3   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé ÇÈË-117 (220 kWt)        |27,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé Land Rover 3,5          |21,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñïåöàâòîìîáèëü ÃÀÇ-3302 "Ãàçåëü"     |17,0   |3,4   |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñàìîñâàë Iveco Magirus 260 - 30 ÀÍ    |     |    |
|  ñ àâòîïîãðóç÷èêîì Atlas AK 3013      |39,0 Ä  |6,0 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ãðóçîïàññàæèðñêèé ÃÀÇ-33021 "Ãàçåëü"   |15,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz ÓÍÈÌÎÃ-1550         |23,5 Ä  |-    |
|  - îòîïèòåëü                |-     |3,0 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz ÓÍÈÌÎÃ V2450/38       |40,0 Ä  |-    |
|  - íà ðàáîòó ãåíåðàòîðà          |-     |18,0 Ä |
|  - îòîïèòåëü                |-     |3,0 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü ñ áóðèëüíîé óñòàíîâêîé     |     |    |
|  ÓÐÁ-2À2 íà øàññè ÊàìÀÇ-43101       |50,0 Ä  |14,0 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü ñ ýêñêàâàòîðîì ÓÄÑ-114À íà   |     |    |
|  øàññè Tatra 815              |42,0 Ä  |10,0 Ä |
|  - îòîïèòåëü                |-     | 0,9 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü ñ ýêñêàâàòîðîì 4421 íà    |     |    |
|  øàññè ÊðÀÇ-255Á1À             |51,0 Ä  |9,2 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü ñ àâòîêðàíîì ÊÑ-3574 íà    |     |    |
|  øàññè ÓðÀË-5557-01            |46,0 Ä  |8,0 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü-ôóðãîí Iveco ML 120E      |     |    |
|  18/P ñ ãðóçîïîäúåìíûì áîðòîì MBB     |     |    |
|  I-NR                   |20,5 Ä  |2,3 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü-ôóðãîí Volkswagen LT-55    |     |    |
|  ñ ãðóçîïîäúåìíûì áîðòîì BLW        |     |    |
|  1000-11/120 966              |14,2 Ä  |1,5 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ôóðãîí ÃÀÇ-4301              |21,6 Ä  |-    |
|  - îòîïèòåëü ôóðãîíà            |-     |0,8 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Òðàíñïîðòåð-òÿãà÷ ÃÒ-ÑÌ-1, ÃÀÇ-3403-11  |80,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÓÀÇ-31512 Ìèëèöèÿ             |18,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz LP 813 ñ óñòàíîâêîé äëÿ   |     |    |
|  ïðîèçâîäñòâà êîìáèêîðìîâ AFM-990Q     |22,5 Ä  |27,5 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìàøèíà ïîñëîéíîé ðàçðàáîòêè ãðóíòà    |     |    |
|  ÌÏÐÃ-1 (øàññè ÀÒÅÊ-381)          |-     |73,0 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìàøèíà âñêðûòèÿ òðóáîïðîâîäîâ ÌÂÒ     |     |    |
|  (øàññè ÀÒÅÊ-381)             |-     |75,0 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÓðÀË-4320-30 (ÀÊÍ-10)           |     |    |
|  íåôòåïðîìûñëîâàÿ             |51,0 Ä  |12,5 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü-ëàáîðàòîðèÿ Renault Masler   |11,2 Ä  |-    |
|  - ñ âêëþ÷åííûì îáîðóäîâàíèåì       |13,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àýðîäðîìíûé òîïëèâîçàïðàâùèê ÒÇ-22    |     |    |
|  (51,52À)                 |-     |15,9  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àýðîäðîìíàÿ ñäóâî÷íàÿ ìàøèíà       |     |    |
|  (ÌÀÇ-500 ñ ÂÊ-1)             |-     |10,5 Ä |
|  - àâèàöèîííûé òóðáîðåàêòèâíûé       |     |    |
|  äâèãàòåëü ÂÊ-1              |-     |2000,0 |
|                       |     |êåðîñèí |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîáåòîíîñìåñèòåëü ÌÀÇ-53373       |32,0   |-    |
|  - ðàáîòà îáîðóäîâàíèÿ           |-     |3,6 Ä  |
|  - äâèæåíèå ñ ãðóçîì è âêëþ÷åííûì     |     |    |
|  îáîðóäîâàíèåì               |50,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-55111 ñ áåòîíîñìåñèòåëåì      |     |    |
|  ÑÁ-92 Á2                 |37,2 Ä  |5,2 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Òåõïîìîùü Peugeot 405 GL 1,9 D      | 6,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Òåõïîìîùü ÃÀÇ-66 ñ äâèã. Ä-240, -242,   |     |    |
|  -243                   |18,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Òåõïîìîùü GMC Brigadier          |40,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ïëàâàþùèé âåçäåõîä ÃÀÇ-59037       |80,0 Ä  |-    |
|  - íà ïëàâó                |-     |25,0 Ä |
|  - íà ðàáîòó ëåáåäêè            |-     |14,0 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ãóñåíè÷íûé òÿæåëûé òðàíñïîðòåð-òÿãà÷   |     |    |
|  ÃÒ-Ò                   |110,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ïåðåäâèæíàÿ ìàñòåðñêàÿ ËÂ-8Á.01 íà    |     |    |
|  ÓðÀË-4320                 |49,0 Ä  |-    |
|  - ãåíåðàòîð ñâàðî÷íûé ÃÄ-4003Ó2      |-     |15,5 Ä |
|  - ãåíåðàòîð ÎÑ-5-51-Ó2          |-     |8,5 Ä  |
|  - îòîïèòåëüíî-âåíòèëÿöèîííàÿ óñòàíîâêà  |     |    |
|  ÎÂ-65                   |-     |1,2 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñïåöàâòîìîáèëü ÏÐÌ-ËÂ-8Á.01 (øàññè    |     |    |
|  4320-1912-30)               |53,0 Ä  |-    |
|  - ãåíåðàòîð ÃÑ-250-20/4          |-     |13,0 Ä |
|  - ðàáîòà ëåáåäêè             |-     |7,0 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Econoline E350 (òàìîæåííûé)     |22,1   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç DAF 2700 ñ ïðèöåïîì TSP-4     |35,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç MAN 14.232 ñ ïðèöåïîì Logr    |33,0 Ä  |-    |
|  TA10/4MS                 |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç Mercedes Benz 1320 ñ ïðèöåïîì   |     |    |
|  Lohrf                   |31,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç Mercedes Benz 1419        |26,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç Mercedes Benz 1422 ñ ïðèöåïîì   |     |    |
|  Lohd TA.4M                |33,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç Mercedes Benz 1624        |28,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç Mercedes Benz 1831L        |28,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Citro¸n Kasten 23 1,9 TD  | 9,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Ford Transit 2,0 i     |15,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Ford Transit 2,5 D     |12,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Ford E350 4,9 i       |21,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Mercedes Benz 308 D     |11,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Mercedes Benz 310      |16,4   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Mercedes Benz 310 D,    |11,3 Ä  |-    |
|  -310 D.KA                 |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Mercedes Benz 408 D     |11,0 Ä  |-    |
|  - îòîïèòåëü                |-     |2,5 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Mercedes Benz 608 D     |19,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Mercedes Benz 711 D     |17,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Peugeot 405 1,9 D      | 7,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Peugeot j5 2,5 D      |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Peugeot Boxer 2,5 D     |11,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Volkswagen Transporter   |     |    |
|  1,9 D                   |10,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Volkswagen Transporter   |     |    |
|  2,4 D                   |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Volkswagen T4 2,5 i     |     |    |
|  (ñèíõðî)                 |14,9   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñïåöàâòîìîáèëü áðîíèðîâàííûé       |     |    |
|  ÂÀÇ 21213Á 4WD              |13,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Daimler Benz 300 D     |10,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Ford Sierra 2,3 D      | 9,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Opel Kadett Caravan 1,3   | 8,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Mercedes Benz 123      |16,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Mercedes Benz 250 TD    | 9,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Mercedes Benz 409      |22,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Mercedes Benz 410      |23,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Volvo 940 GL 2,3 i     |13,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Êàòàôàëê Ford Granada 2,3         |14,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Êàòàôàëê Volvo 245 2,0          |12,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
 
        1.9. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ, ÂÛÏÎËÍßÞÙÈÅ 
            ÐÀÁÎÒÛ Â ÏÅÐÈÎÄ ÎÑÒÀÍÎÂÊÈ:
 
          1.9.1. Àâòîìîáèëè-öèñòåðíû
 
|——————————————————————–———————————————————————————–————————–——————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü   |   Áàçîâàÿ ìîäåëü    |Ëèíåéíàÿ|Íîðìà |
|  àâòîöèñòåðíû   |              | íîðìà, | íà  |
|           |              |ë/100 êì|çàïîë-|
|           |              |    |íåíèå |
|           |              |    |(ñëèâ)|
|           |              |    |1 öèñ-|
|           |              |    |òåðíû,|
|           |              |    | ë  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÂÂ-2Ì        |ÃÀÇ-51À          |22,0  |2,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÂÂ-3,6, ÀÂÂ-3,8   |ÃÀÇ-53-12-01        |26,0  |3,0  |
|           |(ÃÀÇ-53À)         |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÂÖ-1, 5-63      |ÃÀÇ-63           |27,0  |2,3  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-1,8        |ÃÀÇ-51À          |23,0  |1,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÂÖ-1,7        |ÃÀÇ-66           |30,4  |2,3  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-416 (3611)     |ÃÀÇ-53-12         |-    |1,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-1,9-51À,      |ÃÀÇ-51À          |22,0  |2,0  |
|-2,0-51À       |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÇ-2,4-52      |ÃÀÇ-52-01         |23,0  |2,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-2,6-53Ô,      |              |    |   |
|-2,9-53Ô       |ÃÀÇ-53Ô          |22,0  |2,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-2,6-355Ì      |Óðàë-355Ì         |32,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-3,8-164À, -4-164À |ÇÈË-164À          |32,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-4,2-53À      |ÃÀÇ-53À          |26,0  |1,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-4,2-130      |ÇÈË-130          |32,0  |1,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-4,3-130      |ÇÈË-130          |33,5  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-8-5334, -8-5435  |ÌÀÇ-5334          |24,0 Ä |3,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖË-147        |ÃÀÇ-66           |29,0  |2,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÌ-2,6-355Ì     |Óðàë-355Ì         |31,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-1,5       |ÃÀÇ-51           |23,0  |2,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-1,7       |ÃÀÇ-66           |30,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-1,9       |ÃÀÇ-51À          |22,5  |2,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-2,1       |ÃÀÇ-52-01         |24,0  |2,2  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-2,8       |ÃÀÇ-53À          |26,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-2,8-130     |ÇÈË-130          |32,5  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-3,3-3,8     |ÃÀÇ-53À          |26,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-5,6-5,7     |ÌÀÇ-500          |25,5 Ä |3,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-6,2       |ÌÀÇ-5335          |25,5 Ä |3,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-3,3 ïèâîâîç    |ÃÀÇ-53À          |26,5  |-   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÇ-2,4-52      |ÃÀÇ-52           |23,0  |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-6-130       |ÇÈË-130          |32   |2,2  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-4,2        |Óðàë-4320         |26,0 Ä |2,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÌÌ-4-157 ÊÄ     |              |40   |0,7  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÒ3-2,2-51À      |              |23   |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÇÈË 130Â1 ñ      |              |    |   |
|ïîëóïðèöåïîì Ä 642  |              |38,5  |8,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÝÀ-7,5-500À     |              |25,5 Ä |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÝÀ-7,5-5334     |              |25,5 Ä |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÑÂ-6         |ÇÈË-130-76         |32,0  |2,2  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-4,1       |ÇÈË-130          |32,9  |4,1  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
 
    1.9.2. Àâòîìîáèëè-òîïëèâîçàïðàâùèêè è ìàñëîçàïðàâùèêè
 
|——————————————————————–—————————————————————————–————————–————————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü   |   Áàçîâàÿ ìîäåëü   |Ëèíåéíàÿ| Íîðìà |
|   çàïðàâùèêà    |             | íîðìà, |  íà  |
|           |             |ë/100 êì| çàïîë- |
|           |             |    | íåíèå |
|           |             |    | (ñëèâ) |
|           |             |    | 1 öèñ- |
|           |             |    | òåðíû |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÂÇ-50        |ÃÀÇ-51À         |24,0  |2,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÇ-2,2-51À      |ÃÀÇ-51À         |23,0  |2,2   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÇ-3-157Ê      |ÇÈË-157Ê         |40,0  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÇ-3,8-53À      |ÃÀÇ-53À         |27,0  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÇ-3,8-130      |ÇÈË-130         |33,0  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÌÇ-4,5-375     |Óðàë-375         |61,0  |4,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÇ-2,4-52,      |ÃÀÇ-52-01        |23,0  |4,3   |
|-2,5-52        |             |    |    |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÖÒÌÌ-4-157Ê     |ÇÈË-157Ê         |40,0  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ËÂ-7 (ÌÀ-4À)     |ÇÈË-131         |43,0  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÌÇ-51Ì        |ÃÀÇ-51À         |24,0  |2,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÌÇ-66, -66-01,    |ÃÀÇ-66          |30,0  |2,4   |
|-66À-01        |             |    |    |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÌÇ-3904        |ÃÀÇ-63          |28,0  |2,2   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Ìîä 4611       |ÇÈË-495710        |33,5  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Ò-8-255Á       |ÊðÀÇ-255Á        |44,0 Ä |4,0 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÒÇ-7,5-500À,     |ÌÀÇ-500À (5334)     |25,5 Ä |5,0 Ä  |
|-ÒÇÀ-7,5-5334     |             |    |    |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÒÇ-500        |ÌÀÇ-500         |26,0 Ä |3,0 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|3607, -3609      |ÃÀÇ-52-01, -04      |23,0  |2,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|3608 (ÀÒÇ-2,4-52)   |ÃÀÇ-52-01        |23,5  |2,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÒÑÂ-7         |ÇÈË-431412        |    |5,8   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÃÀÇ-52-04       |-            |24,0  |3,5   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÇ-4,4        |ÇÈË-131         |48,0  |3,5   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÖ-5,5        |ÓðÀË-375         |61,0  |4,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÃÀÇ 3307       |-            |26,0  |2,0   |
|(V = 4,9 êóá.ì)    |             |    |    |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÇÈË-433362      |             |    |    |
|(V = 6,9 êóá.ì)    |-            |33,5  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÇÈË-433102      |-            |23,5 Ä |1,5 Ä  |
|(V = 7,0 êóá.ì)    |             |    |ðàáîòà |
|           |             |    |íàñîñà |
|           |             |    |(ë/ìà- |
|           |             |    |øèíî÷àñ)|
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Daimler Benz 1635   |             |    |    |
|(V = 13,2 êóá.ì)   |-            |29,5  |8,2 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|MAN 22.281      |-            |28,1  |-    |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Tatra 1482C13     |-            |32,0 Ä |9,0 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Tatra 815P13     |-            |48,0 Ä |9,5 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Scania 142H      |             |    |    |
|(18,1 êóá.ì)     |-            |29,4 Ä |9,9 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Scania 143H      |             |    |    |
|(17,9 êóá.ì)     |-            |30,2 Ä |9,9 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÊàìÀÇ-4310      |-            |32,1 Ä |9,9 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
 
          1.9.3. Àâòîìîáèëè-öåìåíòîâîçû
 
|——————————————————————–———————————————————————————–————————–——————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü   |   Áàçîâàÿ ìîäåëü    |Ëèíåéíàÿ|Íîðìà |
|   öåìåíòîâîçà   |              | íîðìà, | íà  |
|           |              |ë/100 êì|çàã- |
|           |              |    |ðóçêó |
|           |              |    |(âûã-)|
|           |              |    |ðóçêó)|
|           |              |    |è îá- |
|           |              |    | äóâ |
|           |              |    |1 öèñ-|
|           |              |    |òåðíû,|
|           |              |    | ë  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÁÌ-8020        |ÊðÀÇ-257Á1         |50,0 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÐÏ-1         |ÇÈË-130Â1         |36,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-571         |ÇÈË-164À          |36,5  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-570À        |ÌÀÇ-200Â          |32,0 Ä |3,6 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-571         |ÇÈË-130Â1         |37,5  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-853         |ÇÈË-130Â1         |37,5  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-942         |ÊðÀÇ-258          |41,0 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-956         |ÃÀÇ-53Á          |29,0  |2,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-1036Á        |ÌÀÇ-500          |27,0 Ä |4,5 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÑÁ-89         |ÇÈË-130          |35,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÑÁ-89Á1        |ÇÈË-431412         |35,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÑÁ-92         |ÊðÀÇ-258          |42,0 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÑÁ-113        |ÇÈË-130          |33,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÖ-2À (Ñ-652À)    |ÊðÀÇ-258Á         |50,0 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÖ-3 (Ñ-853),     |ÇÈË-130Â1         |38,0  |3,0  |
|-3À (Ñ-853À)     |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÖ-4 (Ñ-927), -4À   |ÇÈË-130Â1         |37,5  |4,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÖ-10, -10À      |ÇÈË-130Â1         |38,5  |4,8  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÖ-11, -11Á,     |ÊàìÀÇ-5410         |31,5 Ä |8,2 Ä |
|-11Ï         |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÖ-6 (Ñ-972),     |ÌÀÇ-504          |23,5 Ä |6,5 Ä |
|-6À          |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-652 (ÒÖ-2)     |ÊðÀÇ-258Á1         |50,9 Ä |-   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ó-5À         |ÇÈË-130Â1         |39,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|42184-03ÏÑ      |ÊðÀÇ-258Á1         |55,5 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
 
1.9.4. Êðàíû (ñòðîèòåëüíûå, àâòîìîáèëüíûå,
            íà ïíåâìîõîäó è äðóãèå)
 
|——————————————————————–———————————————————————————–————————–——————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü   |   Áàçîâàÿ ìîäåëü    |Ëèíåéíàÿ|Íîðìà |
|   àâòîêðàíà    |              | íîðìà, | íà |
|           |              |ë/100 êì|çàïîë-|
|           |              |    |íåíèå |
|           |              |    |ë/ìà- |
|           |              |    |øèíî- |
|           |              |    | ÷àñ |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÊ-5, -5Ã       |ÇÈË-130          |38,0  |5,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÊ-75, -75Â      |ÇÈË-130 (431412)      |40,0  |6,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÊ-75         |ÇÈË-164          |39,0  |6,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÃÊÌ-5         |ÇÈË-130          |38,0  |5,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÃÊÌ-5         |ÇÈË-164          |39,0  |6,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÃÊÌ-6,5        |ÌÀÇ-500          |30,5 Ä |5,5 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-2,5-12, -2,5-13   |ÃÀÇ-51À          |26,5  |4,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-46 (ÊÑ-1563)    |ÇÈË-130          |38,0  |6,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-51, -61, -61À,   |ÌÀÇ-200          |34,0 Ä |5,1 Ä |
|-61Ì, -63       |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-51Ì         |ÌÀÇ-500          |33,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-52, -52Ì      |ßÀÇ-204À          |-    |7,2 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-64         |ÌÀÇ-500          |31,0 Ä |5,6 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-67         |ÌÀÇ-500          |30,5 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-68, -69, -69À    |ÌÀÇ-200          |34,0 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÊÁ-4ÁË        |ÇÈË-157          |-    |6,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-104         |ÊðÀÇ-257          |55,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-104, -104Ì     |ÊðÀÇ-219          |62,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-162 (ÊÑ-4571À)   |ÊðÀÇ-258          |52,0 Ä |8,4 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-162 (ÊÑ-4561),   |ÊðÀÇ-257          |59,0 Ä |8,8 Ä |
|-162Ñ (ÊÑ-4562)    |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-1561, -1562,    |ÃÀÇ-53À          |33,5  |8,0  |
|-1562À        |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-1571        |ÃÀÇ-5312          |32,0  |5,1  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-2561, -2561Ä,   |ÇÈË-130          |40,0  |10,0 |
|-2561Å, -2561Ê,    |              |    |   |
|-2561Ê1, -2571    |              |    |   |
|(Â, Ê, Ë, Î)     |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-2573        |ÓðÀË-43202         |38,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3561        |ÌÀÇ-500          |33,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3561À, -3562,   |ÌÀÇ-500          |33,0 Ä |11,0 Ä|
|-3562À, -3562Á    |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-35628       |ÌÀÇ-5334          |33,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3575        |ÇÈË-133Ãß         |35,0 Ä |8,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3577-4, -3577-4-1, |ßÌÇ-236          |35,0 Ä |7,4 Ä |
|ÊÑ-3577, -3577-2-1  |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3575À       |ÊàìÀÇ-740         |42,5 Ä |6,9 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3575        |ÇÈË-130          |35,5  |6,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3579        |ÌÀÇ-5337          |36,9 Ä |8,8 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-4561À, -4561ÀÕË  |ÊðÀÇ-257          |56,0 Ä |8,8 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-4571, -4571Ñ    |ÊðÀÇ-257          |52,0 Ä |8,8 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-4572, -4575    |ÊàìÀÇ-53213        |42,5 Ä |8,8 Ä |
|ÌÊÀ-16        |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-5363 (À, Ñ)    |ßÌÇ-236          |-    |9,6 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-5473        |N-202           |-    |9,4  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-5573        |ÀÇ-7310          |125,0 Ä |18,0 Ä|
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ËÀÇ-690, -690À    |ÇÈË-130          |36,5  |6,0  |
|           |(ÇÈË-164)         |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÌÊÀ-10Ã        |ÌÀÇ-500          |33,0 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÌÊÀ-10Ì        |ÌÀÇ-200          |38,0 Ä |5,5 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÌÊÀ-16        |ÊðÀÇ-257          |57,0 Ä |8,8 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÑÌÊ-7         |ÌÀÇ-200          |34,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÑÌÊ-10        |ÌÀÇ-500          |33,5 Ä |7,2 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÌÊÀ-6,3        |-             |-    |7,7 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÊ-7,5, -7,5Ä     |-             |-    |8,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-53, ÊÑ-2562,    |-             |-    |6,5 Ä |
|ÊÑ-2563, Ê69     |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3571, -3572À    |ßÌÇ-236          |34,0 Ä |7,5 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÌÊÀ-10Ì        |ÌÀÇ-500          |34,0 Ä |7,2 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-5473 "Áóìåð"    |-             |60,0 Ä |13,5 Ä|
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-5473        |              |    |   |
|(ñïåöøàññè)      |-             |62,8 Ä |14,4 Ä|
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-6471        |              |    |   |
|(ñïåöøàññè)      |-             |82,6 Ä |14,6 Ä|
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|NK-300, -300Ñ,    |              |    |   |
|-350         |-             |50,0 Ä |20,6 Ä|
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
 
          1.9.5. Àâòîìîáèëè-ñàìîïîãðóç÷èêè
 
|————————————————————–—————————————————————————–——————————–————————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü  |   Áàçîâàÿ ìîäåëü   | Ëèíåéíàÿ | Íîðìà |
|  ñàìîïîãðóç÷èêà  |             | íîðìà, | íà  |
|          |             | ë/100 êì |ïîãðóç- |
|          |             |     | êó è  |
|          |             |     | ðàç-  |
|          |             |     |ãðóçêó |
|          |             |     | êîìï- |
|          |             |     | ëåêòà |
|          |             |     |êîíòåé- |
|          |             |     |íåðîâ, ë|
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÀÏÑ-62Ô (891)    |ÃÀÇ-52-01        |23,0   |2,6   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|À-130Ô, -853    |ÃÀÇ-53-12        |27,0   |3,4   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÍÈÈÀÒ Ï404     |ÃÀÇ-53À         |28,0   |4,2   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÇÈË-431412     |ÇÈË-130         |-     |7,5   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|Ñ-5À-4       |ÃÀÇ-53À         |25,5   |3,2   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÖÏÊÒÁ-À130, -À130Ô |ÃÀÇ-53À         |26,2   |2,3   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÖÏÊÒÁ-À130Â1    |ÇÈË-130Â1        |37,5   |2,2   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÖÏÊÒÁ-À133     |ÇÈË-133Ãß        |27,0 Ä  |3,0 Ä  |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÖÏÊÒÁ-À53213    |ÊàìÀÇ-53213       |27,0 Ä  |3,0 Ä  |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÖÏÊÒÁ-À853     |ÃÀÇ-53À         |26,5   |4,0   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|4030Ï        |ÃÀÇ-53-04        |25,0   |2,5   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|4030Ï        |ÃÀÇ-53À         |28,0   |3,0   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|4030Ï        |ÇÈË-130ÀÍ        |34,0   |3,0   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|Ó-77        |ÃÀÇ-52-04        |25,0   |2,2   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|Ó-77        |ÃÀÇ-53À         |28,0   |2,3   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
 
  1.9.6. Àâòîïîãðóç÷èêè
 
|————————————————————————–——————————————————————————————–——————————¬
|   Ìàðêà, ìîäåëü   |      Ìîäåëü       | Íîðìà  |
|  àâòîïîãðóç÷èêà   |     äâèãàòåëÿ      | ðàñõîäà, |
|            |               |ë/ìàøèíî- |
|            |               |  ÷àñ  |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4000Ì, 4000       |ÃÀÇ-51            |7,7    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4001, 4002, 4005    |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4003, 4006, 4004À, 4004 |-               |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4008          |-               |9,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|8008Ì          |ÇÈË-120 (ÄÂÑ)         |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4008Ì          |ÇÈË-130 (ÄÂÑ)         |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4081          |-               |7,0 ÑÓÃ  |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4009          |-               |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4013          |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4014, 4045Ð       |ÃÀÇ-51À            |6,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4016          |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4018          |-               |5,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4020          |-               |2,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4022          |ÌÇÌÀ-408Í           |6,7    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4022-01         |-               |3,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4028          |-               |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|40308          |Ä-243, -242, -240       |6,0 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4042Ì          |ÃÀÇ-63            |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4043Ì, -4043      |ÃÀÇ-51            |7,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4045, 4045Ì       |ÃÀÇ-51            |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4041, 4041Ì       |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4046, 4046Ì       |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4045Ð          |ÃÀÇ-52            |6,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4045Ð          |ÃÀÇ-63            |5,8    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÁÂ-2705, -2705-6    |Ì21Å, Ã            |5,7    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÁÂ-2733-33-6, -2738   |Ì21 (ÃÀÇ-51)         |2,4    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÂÊ-10          |-               |5,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÁÂ-2733-33,       |               |     |
|ÁÂ-2733-45 (ÍÐÁ)    |-               |5,7    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|Hyster 1,50 XM     |               |     |
|(XL)          |-               |2,6 ÑÓÃ  |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|Áàëêàíàð        |ÃÀÇ-51            |8,1    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4049          |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4048          |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4055Ì          |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4063          |-               |5,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4065          |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4070          |-               |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4081          |-               |6,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|40814          |-               |7,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4091          |-               |2,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|40912          |-               |2,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|R-70, -70 -30 Øòèëü   |-               |2,0 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|41015          |Ä-240, -242, -243       |6,0 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4092          |-               |3,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4312-01         |-               |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|7806          |-               |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|7806          |ßÌÇ-238            |6,0 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÂÊ-10          |-               |5,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÄÂ-1733         |Ä-2500            |1,5 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÄÂ-1792         |-               |2,4 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÄÂ-1792.33.39      |-               |6,0 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÄÂ-1788-33-20      |Ä-3900            |2,4 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÄÂ-1661-33-10      |Ä-2500Ê            |1,4 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÓÏ-66          |-               |8,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÓÍ-050, ÓÍ-053,     |               |     |
|HON-050, HON-051,    |               |     |
|HON-053, ÓÍ4-050,    |               |     |
|ÓÍ4-151 (×ÑÑÐ)     |-               |4,7    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|2733336         |451-ÌÁ            |5,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|GRW-2005        |URSUS-312S          |1,2 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|Ë-34 (ÏÍÐ)       |-               |16,5   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|Toyota 026 FG-15    |-               |4,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|GRW-2010        |-               |2,5 ÑÓÃ  |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|RAK-7          |-               |2,0 ÑÓÃ  |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|Ñàìîõîäíàÿ ãðóçîïîäúåì- |               |     |
|íàÿ òåëåæêà RAK-7A   |-               |3,5 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|Volvo BM L50C      |-               |8,6 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
 
            1.9.7. Àâòîãóäðîíàòîðû
 
|—————————————–———————————————–—————————————–——————————————————————¬
|  Ìîäåëü  |  Áàçîâàÿ  |  Ëèíåéíàÿ | Íîðìà, ë/ìàøèíî÷àñ |
|ñïåöèàëüíîãî |  ìîäåëü   |  íîðìà,  |——————————–———————————|
|àâòîìîáèëÿ, | àâòîìîáèëÿ, |  ë/100 êì | ãóäðî- | áèòóìíîãî |
| ìåõàíèçìà  |  äâèãàòåëü  |       | íàòîðà | íàñîñà  |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|Ä-164À    |ÌÀÇ-500,    | 31,5 Ä   | 6,0 Ä  |  8,0 Ä  |
|       |-53371     |       |     |      |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|Ä-251À    |ÇÈË-164    | 34,0    | 10,0   |  8,0   |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|Ä-640À    |ÇÈË-130Â1   | 34,5    | 10,0   |  8,0   |
|(ÄÂ-39À)   |        |       |     |      |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|Ä-642    |ÇÈË-130Â1   | 40,5    | 10,0   |  8,0   |
|(ÄÑ-53Í)   |        |       |     |      |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|ÄÑ-40    |ÇÈË-130Â1   | 34,0    | 10,0   |  8,0   |
|(Ä-641)   |        |       |     |      |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|ÄÑ-53À    |ÇÈË-130    | 34,0    | 10,0   |  8,0   |
|(Ä-722À)   |        |       |     |      |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|Ä-630,    |ÇÈË-130    | -     | 10,0   |  8,0   |
|ÄÑ-39Á, Ñ  |        |       |     |      |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|ÄÑ-142    |ÊàìÀÇ-740   | -     | 10,0 Ä  |  8,0 Ä  |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
 
        1.10. ÌÀØÈÍÛ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
 
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————¬
|Íàèìåíîâàíèå | Ìîäåëü  |Ëèíåé- |  Íîðìà íà   | Íîðìà |Íàäáàâ-|
|è ìàðêà ñïåö.| áàçîâîãî | íàÿ  | ïåðåäâèæåíèå | ðàñ- |êà íà |
| àâòîìîáèëÿ |àâòîìîáèëÿ |íîðìà, |  100 êì ñ   | õîäà, |100 êì |
|       |(äâèãàòåëÿ)|ë/100 | âêëþ÷åííûì  |ë/ìàøè-|ïðîáåãà|
|       |      | êì  | ñïåöîáîðóäî-  |íî÷àñ, |â ðàáî-|
|       |      |    |  âàíèåì, ë  |çàïîë- | ÷åì  |
|       |      |    |        |íåíèå |ñîñòîÿ-|
|       |      |    |        |1 öèñ- | íèè  |
|       |      |    |        |òåðíû, |(ñ ãðó-|
|       |      |    |        |1 êó- |çîì), ë|
|       |      |    |        | çîâ  |    |
|       |      |    |        |ïåñêà, |    |
|       |      |    |        | ïîã- |    |
|       |      |    |        |ðóçêà |    |
|       |      |    |        |è ðàç- |    |
|       |      |    |        |ãðóçêà |    |
|       |      |    |        |ìàøèíû,|    |
|       |      |    |        |  ë  |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|  Ïîäìåòàëüíî-óáîðî÷íûå        Ïðè ïîäìåòàíèè       |
|     ìàøèíû                         |
|—————————————–———————————–———————–———————–————————–———————–———————|
|       |      |    | óëèö | ëîòêîâ |    |    |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÎ-304    |ÃÀÇ-53À  |29,1  |82,1  |-    |-   |2,0  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÎ-304À   |ÃÀÇ-53À  |29,4  |82,5  |-    |-   |2,0  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÂÏÌ-53    |ÃÀÇ-53Ô  |28,2  |79,0  |-    |-   |2,2  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÂÏÌ-53À   |ÃÀÇ-53À  |27,8  |80,9  |83,1  |-   |2,2  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÎ-309    |ÃÀÇ-53   |29,5  |70,0  |72,0  |-   |1,4  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÎ-309    |ÃÀÇ-53-14 |28,3  |77,0  |81,0  |-   |1,4  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÓ-20    |ÃÀÇ-51   |24,0  |55,0  |57,0  |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÓ-53    |ÃÀÇ-53   |28,9  |59,0  |-    |-   |2,2  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÓÎÄ-25    |Ò40ÀÏ   |-   |-   |-    |2,9 Ä |-   |
|       |(Ò-25)   |    |    |    |    |    |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|Òðîòóàðî-  |ÃÀÇ-69   |17,9  |32,2  |33,2  |-   |-   |
|óáîðî÷íàÿ  |      |    |    |    |    |    |
|ìàøèíà    |      |    |    |    |    |    |
|Ò-3     |      |    |    |    |    |    |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÒÓÌ-975   |ñïåöøàññè |-   |    |    |4,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|Ïîäìåòàíèå è ñãðåáàíèå ñíåãà                   |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|Òðîòóàðî-  |ÓÀÇ-469  |18,7  |   33,6    |-   |-   |
|óáîðî÷íàÿ  |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñ-  |      |    |        |    |    |
|òèòåëüíàÿ  |      |    |        |    |    |
|Ò-469    |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ñíåãîî÷èñòèòåëè                          |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÊÎ-707,   |      |    |        |    |    |
|707-1,21   |Ä-240   |-   |   -     |7,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ä298, -298À |-     |33,5 Ä |   63,0 Ä   |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-002,   |      |    |        |    |    |
|ÏÌ-130Á   |-     |-   |   78,0    |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-105    |-     |34,5  |   82,0    |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-214    |ßÌÇ-238  |-   |   -     |26,3 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-213    |ßÌÇ-238  |-   |   -     |27,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ä-389    |ÊÄÌ-100  |-   |   -     |12,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ä-447Ì, 447 |Ä-50, 48Ë |-   |   -     |5,7 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-202    |ÇÈË-130  |-   |   -     |9,2  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-204    |42Ä6    |    |        |    |    |
|(ÄÇ-470)   |ÇÈË-157  |45,0  |   -     |13,2  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ä-210    |ÇÈË-131  |-   |   -     |36,4  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-211    |      |    |        |    |    |
|(Ä-902)   |ÇÈË-375  |80,0  |   -     |36,4  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-220    |ÄÒ-75   |    |        |    |    |
|       |(ÑÌÄ-14)  |-   |   -     |9,8 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-226    |ÊàìÀÇ-740 |26,0 Ä |   -     |9,8 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-228    |Ä-240Ë   |-   |   -     |9,8 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ñíåãîïîãðóç÷èêè                          |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|Ä-565, -566, |      |    |        |    |    |
|566À     |ñïåöøàññè |-   |   -     |5,4 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-203    |ÃÀÇ-52   |-   |   -     |7,4  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-309    |ÃÀÇ-53   |-   |   -     |7,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÐÑ-66    |ÃÀÇ-66   |-   |   -     |8,8  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Óíèâåðñàëüíûå óáîðî÷íûå ìàøèíû                  |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÊÎ-705 ÏÍ  |Ò-40ÀÏ   |-   |   -     |4,4 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-705 ÓÐ, Ð,|      |    |        |    |    |
|ÀÍÌ     |Ò-40ÀÏ   |-   |   -     |5,9 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ïåñêîðàçáðàñûâàòåëè                        |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|Ä-307À    |ÇÈË-164À  |34,5  |   38,5    |0,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-104, 104À,|      |    |        |    |    |
|106 (áåç   |      |    |        |    |    |
|ñíåãîóáîðî÷- |ÃÀÇ-53À  |26,6  |   74,8    |-   |3,5  |
|íîãî     |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâàíèÿ)|      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÐ-53, ÓÐ-53 |      |    |        |    |    |
|(áåç ñíåãî- |      |    |        |    |    |
|î÷èñòèòåëü- |ÃÀÇ-53À  |25,7  |   74,1    |-   |3,5  |
|íîãî     |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâàíèÿ)|      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÐ-130 (áåç |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñòè- |ÇÈË-130  |32,1  |   83,5    |-   |4,5  |
|òåëüíîãî   |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâàíèÿ)|      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÐ-130 (ñî  |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñòè- |      |    |        |    |    |
|òåëüíûì   |ÇÈË-130  |34,0  |   85,9    |-   |-   |
|îáîðóäîâà-  |      |    |        |    |    |
|íèåì)    |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÐ-53 (ñî  |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñòè- |      |    |        |    |    |
|òåëüíûì   |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâà-  |      |    |        |    |    |
|íèåì)    |ÃÀÇ-53À  |27,8  |   71,5    |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-105 (áåç |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñòè- |      |    |        |    |    |
|òåëüíîãî   |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâà-  |      |    |        |    |    |
|íèÿ)     |ÇÈË-130  |34,0  |   43,0    |1,2  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-106 (áåç |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñòè- |      |    |        |    |    |
|òåëüíîãî   |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâàíèÿ)|ÃÀÇ-53-12 |27,5  |   34,0    |1,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-107 (áåç |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñòè- |      |    |        |    |    |
|òåëüíîãî   |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâàíèÿ)|ÇÈË-431612 |33,0  |   41,5    |1,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|IFA ìóëüòè- |      |    |        |    |    |
|êàð ìîä.   |      |    |        |    |    |
|2519/13   |2510    |13,4 Ä |   31,0 Ä   |-   |1,0 Ä |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÝÄ-403    |ÇÈË-133Ãß |27,5 Ä |   34,5 Ä   |0,7 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ìóñîðîâîçû                            |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÊÎ-404    |ÃÀÇ-53   |28,3  |   -     |5,1  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-404Ì,   |      |    |        |    |    |
| 53Ì     |ÃÀÇ-53À  |27,1  |   -     |5,1  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ì-20, 30  |ÃÀÇ-53Ô  |29,0  |   -     |3,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ì-30     |ÃÀÇ-53À  |28,7  |   -     |3,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ì-50     |ÌÀÇ-5334  |28,5 Ä |   -     |5,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ì-8     |ÃÀÇ-51   |24,0  |   -     |2,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ì-40     |ÇÈË-130Â1 |37,5  |   -     |2,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ 413    |ÃÀÇ-53À  |27,6  |   -     |5,1  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|53Ì     |ÃÀÇ-53Ô  |24,0  |   -     |2,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|53Ì     |ÃÀÇ-53-27 |27,7  |   -     |4,9 ÑÏÃ|-   |
|       |      |ÑÏÃ  |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|93Ì     |ÃÀÇ-51À  |23,8  |   -     |2,8  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|415À     |ÊàìÀÇ-53213|31,1 Ä |   -     |4,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ 413    |ÃÀÇ-53-27 |27,9  |   -     |5,3 ÑÏÃ|-   |
|       |      |ÑÏÃ  |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ì-30     |ÃÀÇ-53-27 |29,3  |   -     |2,9 ÑÏÃ|-   |
|       |      |ÑÏÃ  |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Mercedes   |      |    |        |    |    |
|Benz 2222  |-     |29,5 Ä |   -     |22,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÌÁ-15    |ÌÀÇ-5337  |26,5 Ä |   -     |6,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-413    |ÃÀÇ-3309  |16,6 Ä |   -     |4,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Àññåíèçàöèîííûå ìàøèíû                      |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÀÍÌ-53,   |      |    |        |    |    |
|-53À, -53Ý  |ÃÀÇ-53À  |25,9  |   -     |0,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÍÌ-53, -53À,|      |    |        |    |    |
|-53Ý     |ÃÀÇ-53Ô  |26,0  |   -     |0,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÑÌ-53, -33 |ÃÀÇ-53À  |26,0  |   -     |0,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÍÌ-53,   |ÃÀÇ-53-27 |27,7  |   -     |0,6 ÑÏÃ|-   |
|ÊÎ-503    |      |ÑÏÃ  |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-503    |ÃÀÇ-53À  |26,8  |   -     |0,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-505    |ÊàìÀÇ-53213|    |        |    |    |
|       |(53212)  |29,8 Ä |   -     |2,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-503Â-2  |ÃÀÇ-3309  |16,6 Ä |   -     |0,6 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-3307   |ÃÀÇ-3307  |27,5  |   -     |1,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-503Á   |      |15,5 Ä |   -     |0,5 Ä |-   |
|       |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+———————–————————+———————+———————|
|    Ïîëèâîìîå÷íûå ìàøèíû   | ïðè | ïðè  |        |
|                 | ïîëèâå| ïîëèâå |        |
|                 |    | è ìîéêå|        |
|—————————————–———————————–———————+———————+————————+———————–———————|
|ÊÄÌ-1    |ÇÈË-130  |35,0  |55,0  |60,0  |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÄÌ-130,   |      |    |    |    |    |    |
| 130À    |ÇÈË-130  |34,0  |58,2  |64,0  |0,7  |6,0  |
|(ëåòíèé   |      |    |    |    |    |    |
|âàðèàíò)   |      |    |    |    |    |    |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÎ-001    |ÊàìÀÇ-53213|29,0 Ä |48,0 Ä |53,0 Ä |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÎ-002    |ÇÈË-130  |34,0  |-   |71,0  |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÌ-130    |ÇÈË-130  |33,4  |59,2  |65,5  |0,7  |6,0  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÌ-130Á   |ÇÈË-130  |33,4  |61,4  |70,5  |0,7  |6,0  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÌ-130Ï   |ÇÈË-130  |39,0  |68,0  |74,3  |0,7  |11,0  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÌ-20    |ÇÈË-164  |33,6  |58,5  |-    |0,6  |5,6  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÌ-130,   |      |    |Ñãðåáàíèå è   |    |    |
|130Á     |      |    |ïîäìåòàíèå   |    |    |
|(çèìíèé   |      |    |ñíåãà      |    |    |
|âàðèàíò)   |ÇÈË-130  |35,2  |   83,5    |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|IFA-ìóëüòèêàð          |Ïîëèâ ïðîåçæåé |        |
|                 |   ÷àñòè   |        |
|—————————————–———————————–———————+————————————————+———————–———————|
|ìîä.     |      |    |        |    |    |
|2548/20   |      |13,4 Ä |   24,0 Ä   |1,2 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ìîä.     |      |    |        |    |    |
|2548/22   |      |13,7 Ä |   34,7 Ä   |1,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÌÀÇ-5337   |      |28,0 Ä |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ïîëèâå  |      |    |        |    |    |
|óëèö     |      |50,5 Ä |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ìîéêå  |      |    |        |    |    |
|óëèö     |      |58,5 Ä |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ñãðåáàíèè|      |    |        |    |    |
|è ïîäìåòàíèè |      |    |        |    |    |
|ñíåãà    |      |74,0 Ä |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ïîñûïêå |      |    |        |    |    |
|óëèö ïåñêîì |      |76,0 Ä |   -     |-   |-   |
|- íàäáàâêà íà|      |    |        |    |    |
|100 êì    |      |    |        |    |    |
|ïðîáåãà ñ  |      |    |        |    |    |
|ãðóçîì    |      |9,1 Ä |   -     |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-713    |      |34,0  |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ïîëèâå  |      |    |        |    |    |
|óëèö     |      |61,4  |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ìîéêå  |      |    |        |    |    |
|óëèö     |      |71,0  |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ñãðåáà- |      |    |        |    |    |
|íèè è    |      |    |        |    |    |
|ïîäìåòàíèè  |      |    |        |    |    |
|ñíåãà    |ÇÈË-431412 |83,5  |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ïîñûïêå |      |    |        |    |    |
|óëèö ïåñêîì |-     |79,5  |   -     |-   |-   |
|- íàäáàâêà  |      |    |        |    |    |
|íà 100 êì  |      |    |        |    |    |
|ïðîáåãà ñ  |      |    |        |    |    |
|ãðóçîì    |-     |6,0  |   -     |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÌ-130Á   |      |    |        |    |    |
|- îòêà÷êà  |      |    |        |    |    |
|âîäû     |      |    |        |    |    |
|(ë/ìàøèíî-  |      |    |        |    |    |
|÷àñ)     |ÇÈË-130  |7,9  |   -     |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|- ïîëèâêà  |      |    |        |    |    |
|çåëåíûõ   |      |    |        |    |    |
|íàñàæäå-   |      |    |        |    |    |
|íèé,     |      |    |        |    |    |
|ïðîìûâêà   |      |    |        |    |    |
|êîëîäöåâ   |      |    |        |    |    |
|(ë íà 1   |      |    |        |    |    |
|öèñòåðíó)  |      |2,0  |   -     |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Àâàðèéíî-  |      |    |        |    |    |
|ðåìîíòíàÿ  |      |    |        |    |    |
|äëÿ     |      |    |        |    |    |
|ëèôòîâîãî  |      |    |        |    |    |
|õîçÿéñòâà  |ÃÀÇ-52-01 |26,0  |   -     |-   |0,8  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Àâàðèéíî-  |      |    |        |    |    |
|ðåìîíòíàÿ  |      |    |        |    |    |
|äëÿ     |      |    |        |    |    |
|ýëåêòðî-   |      |    |        |    |    |
|ñåòåé    |      |    |        |    |    |
|ÀÐÌÝ-52   |ÃÀÇ-52-01 |26,0  |   -     |4,0  |-   |
|ÀÐÌÝ-53   |ÃÀÇ-53À  |31,6  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Àâàðèéíî-  |      |    |        |    |    |
|ðåìîíòíàÿ  |      |    |        |    |    |
|äëÿ     |      |    |        |    |    |
|æèëèùíîãî  |      |    |        |    |    |
|õîçÿéñòâà  |      |    |        |    |    |
|ÀÐÆÌ-52   |ÃÀÇ-52-01 |26,0  |   -     |-   |1,0  |
|ÆÊ-7     |ÃÀÇ-51   |24,3  |   -     |-   |1,0  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Àâàðèéíàÿ  |      |    |        |    |    |
|äëÿ     |      |    |        |    |    |
|âîäîïðîâîäà |      |    |        |    |    |
|ÀÂÌ-1Ì    |ÃÀÇ-51   |24,5  |   -     |12,0  |-   |
|       |      |    |        |íàñîñ |    |
|ÀÂÌ-53    |ÃÀÇ-52-04 |26,2  |   -     |4,1 ýë.|0,8  |
|       |      |    |        |ñòàí. |    |
|ÀÐÂÌ-53,   |      |    |        |6,0 ýë.|    |
|ÀÐÊÌ-53   |ÃÀÇ-53   |30,8  |   -     |ñâàðêà |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ðåìîíòàÿ   |      |    |        |    |    |
|ìàñòåðñêàÿ  |      |    |        |    |    |
|äëÿ     |      |    |        |    |    |
|âîäîïðîâîäà |      |    |        |6,0 ýë.|    |
|ÐÂÌ-2    |ÃÀÇ-53   |30,3  |   -     |ñâàðêà |0,4  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Îïåðàòèâíàÿ |      |    |        |    |    |
|ìàøèíà äëÿ  |      |    |        |    |    |
|âîäîïðîâîäà |      |    |        |4,7  |    |
|ÎÂÌ-1    |ÓÀÇ-452  |18,1  |   -     |íàñîñ |0,5  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Àâàðèéíàÿ  |      |    |        |    |    |
|ìàøèíà äëÿ  |      |    |        |    |    |
|êîíòàêòíûõ  |      |    |        |    |    |
|ñåòåé    |      |    |        |    |    |
|òðàìâàÿ è  |ÃÀÇ-51,  |    |        |4,7  |    |
|òðîëëåéáóñà | 51À    |24,1  |   -     |âûøêà |-   |
|ÀÒ-60, 60Ì |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÏ-7, ÀÒ-53 |ÃÀÇ-53À  |31,0  |   -     |-   |1,6  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Îïåðàòèâíàÿ |      |    |        |    |    |
|ìàøèíà äëÿ  |      |    |        |    |    |
|òðàìâàéíî-  |      |    |        |    |    |
|òðîëëåéáóñ- |      |    |        |    |    |
|íîãî     |      |    |        |    |    |
|õîçÿéñòâà  |ÓÀÇ-452  |17,3  |   -     |-   |1,0  |
|ÎÌÒ-452   |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Îïåðàòèâíàÿ |      |    |        |    |    |
|ìàøèíà äëÿ  |      |    |        |    |    |
|ýëåêòðî-   |      |    |        |    |    |
|ñåòåé    |      |    |        |    |    |
|ÎÌÝ-2    |ÃÀÇ-52   |23,8  |   -     |-   |-   |
|ÎÌÝ-2    |ÓÀÇ-452  |18,0  |   -     |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ïåðåäâèæíàÿ |      |    |        |    |    |
|ýëåêòðî-   |      |    |        |    |    |
|ëàáîðàòîðèÿ |      |    |        |    |    |
|ÏÝË-52    |ÃÀÇ-52-01 |26,0  |   -     |6,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ñòàíöèÿ   |      |    |        |    |    |
|ïåðåäâèæíàÿ |      |    |        |    |    |
|ýëåêòðè÷åñ- |      |    |        |    |    |
|êàÿ     |      |    |        |    |    |
|èñïûòàòåëüíî-|      |    |        |    |    |
|èçìåðèòåëüíàÿ|      |    |        |    |    |
|ÏÝÑ-53    |ÃÀÇ-53   |29,2  |   -     |6,0  |0,3  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ìàøèíà äëÿ  |      |    |        |    |    |
|î÷èñòêè   |      |    |        |    |    |
|êàíàëèçà-  |      |    |        |    |    |
|öèîííûõ   |      |    |        |    |    |
|ñåòåé    |      |    |        |    |    |
|ÊÎ-502    |ÇÈË-130  |35,3  |   -     |7,8  |4,3  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ëàáîðàòîðèÿ |      |    |        |    |    |
|ïåðåäâèæíàÿ |      |    |        |    |    |
|äëÿ     |      |    |        |    |    |
|æèëèùíîãî  |      |    |        |    |    |
|õîçÿéñòâà  |      |    |        |    |    |
|ÏËÌ     |ÃÀÇ-52   |28,0  |   -     |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Âûøêà òåëåñêîïè÷åñêàÿ                       |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÀÏ-7     |ÇÈË-130  |37,6  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂ-1     |ÃÀÇ-51   |24,9  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂ-5Ì, 5  |ÃÀÇ-53   |28,5  |   -     |5,0  |-   |
|       |(53Ô)   |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂÃ-15Ì, 15Í|ÃÀÇ-51À  |25,4  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÃ-60    |ÃÀÇ-51   |26,5  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÂÑ-18    |ÃÀÇ-52-01 |26,8  |   -     |4,3  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÃÏ-12    |ÃÀÇ-52   |28,5  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÃÏ-12, 12À |ÃÀÇ-53,  |30,5  |   -     |4,7  |-   |
|       | 53À    |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÃÏ-12Á   |ÇÈË-164  |35,0  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÏ-17    |ÃÀÇ-53À  |32,0  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÏÊ-30    |Óðàë-375  |66,0  |   -     |6,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÒ-53Ã,   |ÃÀÇ-53À,  |    |        |    |    |
|ÂÑ-18ÌÑ,   | 52-03,  |    |        |    |    |
|18.01ÌÑ   | 3307   |27,5  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÂÑ-22ÌÑ   |ÇÈË-130  |38,5  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÂÑ-26ÌÑ   |ÇÈË-130  |39,5  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÃÂÒ     |ÃÀÇ-51   |26,5  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÐ-184    |ÇÈË-130  |-   |   -     |7,4  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÌØÒÑ-2À   |ÇÈË-157,  |    |        |    |    |
|       | 1571Ñ   |50,0  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÑÏÎ-15, 15Ì |Óðàë-375  |77,5  |   -     |6,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂ-1     |ÃÀÇ-52   |25,0  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂ-1     |ÃÀÇ-53,  |    |        |    |    |
|       | 53Ô    |30,5  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂ-2     |ÃÀÇ-52-03 |26,0  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂ-23    |ÇÈË-131  |46,0  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ð-183    |ÇÈË-131  |48,7  |   -     |9,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÃÏ-12    |ÌÀÇ-5334  |-   |   -     |6,4 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÂÑ-222-01  |ÇÈË-131  |49,0  |   -     |6,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÐÊÐ-18    |ÇÈË-130  |34,0  |   -     |6,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Âûøêà òåëå- |      |    |        |    |    |
|ñêîïè÷åñêàÿ |ÇÈË-431410 |34,0  |   -     |6,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Êðàí-âûøêà  |      |    |        |    |    |
|"Áàíòàì"   |      |50,0 Ä |   -     |12,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÏÌÑ-328   |Óðàë-43203 |51,0 Ä |   -     |6,5 Ä |-   |
|ãðóçîïîäú-  |      |    |        |    |    |
|åìíàÿ ÑÃÏ  |-     |-   |   -     |4,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Áóðèëüíûå óñòàíîâêè                        |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÀÂÁ-2Ì, Í,  |      |    |        |    |    |
|ÁÌ-202,   |      |    |        |    |    |
| 202À,    |      |    |        |    |    |
|ÁÌ-302,   |ÃÀÇ-66,  |    |        |    |    |
| 302À    | 66À    |31,0  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÊÃÌ-63ÀÍ  |ÃÀÇ-53   |31,0  |   -     |7,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÊÌÀ-1/3,5  |ÇÈË-130  |37,0  |   -     |12,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌ-802Ñ   |ÊðÀÇ-257  |54,5 Ä |   -     |8,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ËÁÓ-50,   |      |    |        |    |    |
|ÎÁÓÝ-1503ÈÂ |ÇÈË-157Ê  |44,5  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÌÐÊ-1À, 3À |ÇÈË-157,  |    |        |    |    |
|       |-131    |46,0  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÌÐÊÀ-690À  |ÇÈË-130  |42,0  |   -     |12,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÎÁÓÄÌ-150 343|ÇÈË-157  |48,0  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÐÁ-2À    |ÇÈË-157Ê  |47,5  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÐÁ-16    |ÇÈË-157Ê  |45,5  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÐÁ-50Ì   |ÃÀÇ-66   |32,0  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌ-205,   |      |    |        |    |    |
| 205À    |Ä-240   |-   |   -     |6,1 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÒÑ-150   |Ä-108   |-   |   -     |9,0 Ä |-   |
|       |Ä-160   |-   |   -     |12,8 Ä |-   |
|       |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÑÁÓ-100   |ÇÈË-157  |-   |   -     |11,6  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÃÁ-18Ñ   |Ä-54    |-   |   -     |4,7 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÃÁ-50Ì   |Ä-65    |-   |   -     |7,4 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÌ-300,   |      |    |        |    |    |
| 350Ã,    |      |    |        |    |    |
|ÁÊÌÒ-1,   |      |    |        |    |    |
|2/3,5    |Ò-40    |-   |   -     |6,3 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌÒ-302   |Ò-40    |-   |   -     |9,7 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌ-204,   |      |    |        |    |    |
|Ä-453,    |      |    |        |    |    |
|ÁÊÎ-1Ì    |ÌÒÇ-5,52  |-   |   -     |5,1 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÒÑ-60,   |      |    |        |    |    |
| 60ÌÓ    |ÄÒ-54   |-   |   -     |5,8 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌ-305,   |      |    |        |    |    |
|ÁÒÑ-60ÁÌÊ,  |      |    |        |    |    |
|ÁÌ-303,   |      |    |        |    |    |
| 251,    |      |    |        |    |    |
|ÁÊÃÎ-4Ì,   |      |    |        |    |    |
|ÁÊÃÎ-67,   |      |    |        |    |    |
|ØÏÀ-2,    |      |    |        |    |    |
|ÓÐÁ-3ÀÌ   |ÄÒ-74, -75 |-   |   -     |7,1 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÒ-2, 150, |Ñ-100,   |    |        |    |    |
|ÁÌ-204, 276 |Ò-100   |-   |   -     |9,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌÒ-802,   |      |    |        |    |    |
|ÁÒÑÌ,    |      |    |        |    |    |
|ÁÊÒÑ-1,   |ÒÒ-4,   |    |        |    |    |
|ÁÊÌÒ-1,2/3,5 |Ò-4À    |-   |   -     |10,9 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÒÑ-150,   |      |    |        |    |    |
|ÁÌ, 253   |Ò-130   |-   |   -     |12,8 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÒÑ-75,   |      |    |        |    |    |
|ÑÁØ-160   |Ò-130   |-   |   -     |23,7 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÒÑ-500   |Ò-180,   |    |        |    |    |
|       |Ä-804Ì   |-   |   -     |15,7 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÐÁ-3À2,   |      |    |        |    |    |
|ÁÀ-15Â    |ÌÀÇ-500  |-   |   -     |8,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌÊ-1501   |ÊðÀÇ-257  |-   |   -     |10,3 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌ-802,   |      |    |        |    |    |
| 802Ñ    |ÊðÀÇ-257  |-   |   -     |8,6 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÌÁÍÀ-1    |ÊðÀÇ-257  |-   |   -     |17,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÑÎ-2     |Ý-1252Á  |-   |   -     |8,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|30ÍÒÑ,    |      |    |        |    |    |
|50ÍÒÑ,    |      |    |        |    |    |
|PF-1200   |ßïîíèÿ   |-   |   -     |21,6 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Äåçèíôåêöèîííûå óñòàíîâêè                     |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÄÓÊ-1, ÎÒÂ-1 |ÃÀÇ-51   |23,0  |   -     |6,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÓÊ-1    |ÃÀÇ-63   |27,0  |   -     |6,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÓÊ-2    |ÃÀÇ-51   |23,0  |   -     |16,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ïîæàðíûå àâòîìîáèëè                        |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÀÊÒ-0,5/0,5- |      |    |        |    |    |
|-207     |ÃÀÇ-66   |33,0  |   -     |16,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÍÐ-40-127À |ÇÈË-130  |39,0  |   -     |18,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÐ-2-133   |ÇÈË-131  |50,0  |   -     |21,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÐ-2-215   |ÊàìÀÇ-43105|36,0 Ä |   -     |16,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-30-106Á  |ÃÀÇ-53À  |32,5  |   -     |16,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-30-146,  |      |    |        |    |    |
| 30-184   |ÃÀÇ-66   |34,0  |   -     |16,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-40-63À,  |ÇÈË-130  |    |        |    |    |
| 40-63Á,   |-431410  |41,0  |   -     |18,0  |-   |
| 40-63Â   |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-40-137,  |ÇÈË-131  |51,5  |   -     |21,0  |-   |
| 40-153   |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-40-181  |ÇÈË-133Ã1 |54,0  |   -     |21,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖË-3-147-1 |ÃÀÇ-66-01 |33,0  |   -     |16,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÌ-30    |ÃÀÇ-53À  |28,0  |   -     |16,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÌ-404-40  |ÇÈË-157  |47,0  |   -     |17,0  |-   |
|       |ÇÈË-130  |41,0  |   -     |17,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÌÃ-19    |ÃÀÇ-63   |31,0  |   -     |12,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÌÃ-21    |ÃÀÇ-51   |25,5  |   -     |12,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÌÇ-27, 27À,|      |    |        |    |    |
| 27Ñ     |ÇÈË-157Ê  |47,0  |   -     |17,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÍÑ-100   |ÇÈË-157Ê  |47,0  |   -     |21,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÍÑ-110   |ÇÈË-131  |49,0  |   -     |21,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-40    |Óðàë-375  |69,0  |   -     |21,6  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-40    |-     |42,0 Ä |   -     |-   |-   |
|- íàñîñ   |      |    |        |    |    |
|ÏÍ-409    |ÌÀÇ-5337  |-   |   -     |10,2 Ä |-   |
|- ðàáîòà   |      |    |        |    |    |
|íà õîëîñòîì |      |    |        |    |    |
|õîäó     |-     |-   |   -     |2,6 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
 
         1.11. ÄÎÐÎÆÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ
 
|———————————————————————————————–—————————————————————–————————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ, |  Ðàñõîä  |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà  | òîïëèâà, |
|                |           | ë/ìàøèíî÷àñ|
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|Áóëüäîçåðû                            |
|———————————————————————————————–—————————————————————–————————————|
|ÄÇ-29 (Ä-535)         |ÑÌÄ-14        |6,9 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-42 (Ä-606), Ä-646      |ÑÌÄ-14        |6,9 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-101, 101-1, 104      |À-01Ì        |10,9 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-109, -109Á         |Ä-130        |12,5 Ä   |
|                |Ä-160        |13,3 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-43 (Ä-607)         |ÑÌÄ-14Ì       |7,3 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-9 (Ä-259)          |ÊÄÌ-100       |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-8 (Ä-271) (À, Ì, Ê)     |ÊÄÌ-100       |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-17 (Ä-492À)         |Ä-108Ì        |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-53 (Ä-686), -53Ñ      |Ä-108Ì        |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-54 (Ä-687), Ä 265      |Ä-108Ì        |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-54Ñ (Ä-687Ñ), 513, 530  |Ä-108Ì        |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-110 (À, Â)         |Ä-130        |12,5 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-110À-1           |Ä-160        |13,3 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-110À-2           |Ä-160        |13,3 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-116Â            |Ä-160        |13,3 Ä   |
|                |           |      |
|                |           |(17,3)* Ä  |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-117À            |Ä-160        |13,3 Ä   |
|                |           |      |
|                |           |(17,3)* Ä  |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-18 (Ä-493), 18À       |           |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-27 (Ä-532), 28       |Ä-130        |12,5 Ä   |
|                |           |      |
|                |           |(16,2)* Ä  |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-27Ñ (Ä-532Ñ), 110À, ÕË,  |           |13,3 Ä   |
|-116 (À, Õ, Ë, ÕË), 117    |Ä-160        |      |
|                |           |(17,3)* Ä  |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-35 (Ä-575), Ñ, À, ÄÇ-578  |Ä-180        |12,7 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-94, ÄÇ-94Ñ, ÄÇ-59 (Ä-701)  |8ÄÂÒ-300       |26,7 Ä   |
|                |           |      |
|                |           |(41,2)* Ä  |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-346 (ÄÝÒ-250)        |-          |23,8 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|Ò-330             |-          |24,8 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-37 (Ä-579)         |-          |5,0 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|Ä-149, 157, 259, 259À,   |           |      |
| 315              |-          |8,5 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
____________________________
   * Íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà ïðè ðàáîòå ìàøèíû ñ ðûõëèòåëåì.
 
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ,  | Ðàñõîä |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà   | òîïëèâà, |
|                |            |ë/ìàøèíî- |
|                |            |  ÷àñ  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-9 (Ä-275), 9À (Ä-275À),   |            |     |
|ÄÇ-24 (Ä-521), 24À      |-           |12,7 Ä  |
|(Ä-521À), ÄÇ-25        |            |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-572À, ÄÇ-34 (Ä-572), 34Ñ  |            |     |
|(Ä-572Ñ), ÄÇ-118, 384,    |            |     |
| 384À, Ä-652          |-           |24,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-171.1            |-           |12,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|PR 722 Ëèòðîíèê        |-           |22,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-60 (ÑØÀ)           |-           |18,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÄ-25, 25Ñ, 25ÑÄ (ÑØÀ)     |-           |36,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-155-1 (ßïîíèÿ)        |-           |32,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-8Ê (ÑØÀ)           |-           |38,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-355À (ßïîíèÿ) Ä-9X, 911   |            |     |
|(ÑØÀ) Ôàíò-Àëëâî (Èòàëèÿ)   |-           |52,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-455À (ßïîíèÿ)        |            |59,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Áóëüäîçåð-ïîãðóç÷èê ÄÇ-133   |-           |8,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýêñêàâàòîðû                            |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ý-153, 153À, 1513, 1514,  |            |     |
| 1514À             |-           |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2621 (Ý-2515)        |Ä-48          |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2621À, (Â-2, Ä)       |Ä-65Í         |5,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2621Â, (Å, Â3)       |Ä-48ÏË         |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2624 (À)          |Ä-240         |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ê-406 (Ïîëüøà)         |SW-266/K1       |5,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ê-408 (Ïîëüøà)         |SW-400/K2       |5,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-302 (À)           |Ä-48ËÑ         |4,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-302 (Á), (Ñ)         |Ä-65ËÑ         |5,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-303 (À, Á)          |Ä-48          |4,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-304À, (ÝÎ-3211)       |Ä-48          |4,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-304Â, (Ã)          |Ä-65          |4,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-305 (À, Á, Â, Ë)       |Ä-37          |6,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-352             |Ä-48          |4,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-5015 (À)           |ÑÌÄ-14         |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-3111 (Â, Ã)         |Ä-48ËÑ         |4,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-3211Ä            |Ä-65ËÑ         |5,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-3322 (À, Á, Â)       |ÑÌÄ-14         |7,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-3323            |ÑÌÄ-14         |8,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-3311 (Á, Â, Ã, Ñ)      |Ä-65          |5,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-3532            |Ä-65          |8,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ê-612, Ê-606 (Ïîëüøà)     |400Ê 1/2        |9,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÌ-601, 602 (À)        |SW-400         |8,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÏ-71             |À-01Ì         |11,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÝ-3Ì             |Ä-54À         |     |
|                |            |6,3 Ä   |
|                |Ä-60Ê         |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|R 902 Ëèòðîíèê         |-           |22,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|P 502             |-           |4,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|S 1203             |-           |10,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÓÁ-1233 (Ãåðìàíèÿ - NOBAS)   |6VD-145,        |     |
|                |12-1BRL        |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-10011 (À, Á, Å, Ä, ÀÑ)    |Ä-108         |9,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-652 (À, Á, ÁÑ)        |Ä-108         |9,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4111            |Ä-108         |9,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4111 (À)          |ÊÄÌ-46         |9,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4111 (Â, Ã)         |Ä-108         |9,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4121 (À, Á)         |À-01Ì         |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4122 (Ý-5015)        |ÑÌÄ-14         |7,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4225-02           |-           |16,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4124 (À)          |À-01Ì         |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4321 (À)          |ÑÌÄ-15Í        |9,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4321 (Á, Â)         |ÑÌÄ-17Ê        |9,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4421            |ÑÌÄ-14         |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-5111 (À, Á, Â, ÀÑ, ÅÊÄ)   |Ä-108, Ä-160Á-6    |9,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-1252 (Á, ÁÑ), 1254     |ÀÌ-03         |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÑ-5122 (À), 5123       |ßÌÇ-238à        |17,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-5124            |ßÌÇ-238à        |17,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-61112Á           |ÀÌ-03         |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÖ-165 (òðàíøåéíûé)      |Ä-240         |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2503Â            |2Ä12          |17,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÍÄ-1500 (ßïîíèÿ)        |-           |20,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýêñêàâàòîð-ïëàíèðîâùèê:                      |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|UDS-114 (A), UDS-110A, -111A  |            |     |
|(×åõîñëîâàêèÿ)         |"Zetor" 8701      |10,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2131 (Ý-2514)        |Ä-50Ë         |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýêñêàâàòîðû ìíîãîêîâøîâûå                     |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÝÒÐ-132Á            |-           |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-134            |-           |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-141            |-           |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-161            |-           |6,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÖ-161, ÝÒÍ-161        |-           |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-162, ÝÒÖ-165        |-           |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÖ-202, 202À         |-           |5,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÐ-7À, 7ÀÌ          |-           |9,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-204, 223, 224,      |            |     |
|ÝÒÖ-208À            |-           |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-231            |-           |12,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-253À            |-           |25,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-254, 254-01        |-           |29,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÓ-353, 354, 354À      |-           |8,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÓ-252            |-           |10,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê      |            |     |
|ÀÒÅÊ-999            |-           |8,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Àâòîãðåéäåðû                           |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ä-710Á             |ÑÌÄ-14Â        |6,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-40 (Ä-598), 40À      |ÑÌÄ-14         |6,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-61, -61À, ÄÇ-99 (Ä-710),  |            |     |
|ÄÇ-99À, ÄÇ-99-1 (Ä-710À),   |            |     |
|ÄÇ-99-2, -99-2-2,       |            |     |
|ÄÇ-99-1-2, -99-1-4       |ÀÌ-41, À-41      |8,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-99-2-4           |Ä-60ÊÑ-1        |5,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-122, ÄÇ-122À,        |À-01ÌÑ,        |     |
|ÄÇ-122-0-2,          |            |9,9 Ä   |
|ÄÇ-122-0-3           |À-01Ì         |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-122-0-4, ÄÇ-122-À-2,    |À-01ÌÑ,        |     |
|ÄÇ-122-À-1-2, ÄÇ-122-1,    |            |9,9 Ä   |
|ÄÇ-122-1-3, ÄÇ-122-1-4     |À-01Ì         |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-31 (Ä-557)         |ÀÌ-01         |10,5 Ä  |
|                |À-01Ì         |9,9 Ä   |
|                |Ä-108         |10,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-143             |À-01ÌÑ, À-01Ì     |12,8 Ä  |
|                |Ä-108         |10,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-2, 2À, 31À        |-           |9,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-31, 31-1, 31-1-2,     |            |     |
| 31-2, 31Ñ          |-           |9,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-140             |Ó1Ä6-250ÒÊ-Ñ4     |13,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-98             |Ó1-Ä6         |13,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-98-1            |Ó1-Ä6-Ñ-2       |13,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-14À (Ä-395À)        |            |17,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Êàòêè:                              |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|À-8 (S) (Ãåðìàíèÿ)       |3VD-14,5/12      |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|À-12              |-           |11,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|À-12 (À) (Ãåðìàíèÿ)      |6VD-14,5/12      |11,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÁÂ-160À (Þãîñëàâèÿ)      |-           |4,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÁÂ-200 (Þãîñëàâèÿ)       |SL-912         |3,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÁÂ-76Ñ (Þãîñëàâèÿ)       |-           |1,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-455, 36À          |ÓÄ-2          |1,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-484, 10À           |ÓÄ-2          |1,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-47 (À)           |Ä-37Ì         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-54 (À)           |ÓÄ-25         |4,6    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÂÂ-12             |F6L13         |8,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÂÏ-200 (×åõîñëîâàêèÿ)     |"Zetor"-8701      |15,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÃÐÂ-101 (×åõîñëîâàêèÿ)     |"Zetor"-8701      |15,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-30             |ÑÌÄ-14         |8,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-31 (Ä-627), 31À      |ÀÌ-01         |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-29 (Ä-624)         |ÀÌ-01         |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-55             |Ä-37Ì         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-1 (Ä-211), ÄÓ-8Â, 9À, 9Â |ÑÌÄ-7Ê         |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-11 (Ä-469)         |Ä-37Å         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-48             |Ä-37Å         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-48À             |Ä-144         |6,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-49 (À)           |Ä-37Å         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-50             |Ä-37Å         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-130 (Á)           |Ä-108         |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-219             |ÑÌÄ-14         |8,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-16 (Ä-551), 37À      |ßÌÇ-236        |23,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÂÀ-251             |Ä-21          |2,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÃÐÂ-101            |Ä-240, -242, -243   |6,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-62À             |Ä-440-11        |8,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-63             |Ä-240, -242, -243   |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÑ-421             |F6L 912        |13,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÑ-501             |6ÑÒ 83         |19,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Wibromax 1102D         |Ä-240, -242, -243   |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|BW-90             |E89 NG19        |2,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|BW-100             |F2LS1         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|DD-22             |F3L 1011 Deutz     |3,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-16             |ßÌÇ-238À,       |     |
|                |ßÌÇ-238ÍÁ       |18,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-614             |Ä-108         |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-26 (Ä-614)         |ÑÌÄ-14         |8,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-37             |ÑÌÄ-62         |15,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-39             |Ä-108         |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-52             |ßÀÇ-Ì206À       |8,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-58             |À-01Ì         |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ê-12 (Ãåðìàíèÿ)        |4VD/14,5-12      |8,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÂÃ-1201            |Ä-245         |10,2 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÂÀ-9001            |Ä-240         |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-25À             |-           |2,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|WM-854             |F4L 912        |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|BW-151             |BF4L1011F       |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|BW-16R             |4BT39S         |14,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|BW-20R             |4BT39S         |15,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Àñôàëüòîóêëàä÷èêè                         |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-1 (Ä-150Á)         |Ä-48Ë         |4,2 Ä   |
|                |Ä-37Å, -65       |4,2 Ä   |
|                |Ä-144         |4,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òèòàí-260 (Ãåðìàíèÿ)      |F-4L912        |6,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òèòàí-420 (Ãåðìàíèÿ)      |BF-6L413 FR      |19,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-126 (À, Á)         |Ä-37Å         |4,2 Ä   |
|                |Ä-144-66        |4,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-143             |Ä-144-64        |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-155             |Ä-144         |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-94             |Ä-37Å         |4,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÄ-455             |Ä-144         |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñóïåð-1704 (Ãåðìàíèÿ)     |"F-4L912"       |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òèòàí-410 (Ãåðìàíèÿ)      |ÁÔ-6L913        |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñóïåð-2000 (Ãåðìàíèÿ)     |"Deutz"        |19,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñóïåð-204 (Ãåðìàíèÿ)      |F6L812D        |6,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|S-400 (Ãåðìàíèÿ)        |4VD14,5/12-ISRL    |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|S-750 (Ãåðìàíèÿ) SSF-5     |6VD14,5/12-ISRL    |7,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñóïåð-1502 (Ãåðìàíèÿ)     |F-4L912        |6,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÊ-7,5             |Ä-245         |6,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÃ-7,5             |Ä-245         |6,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-195 (ãóñåíè÷íûé)      |Ä-144-64        |6,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Demag DF 120C         |BF6L1010F       |15,2 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Dynapac F-18C         |BF6M1013F       |15,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Titan 411           |F6L413FR        |16,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Àâòîáåòîíîñìåñèòåëè                        |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ñ-1036Á (ÑÁ-69)        |Ä-37Ñ3         |4,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÁ-126À (àâòîáåòîíîíàñîñ)   |-           |7,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÁ-92 (À)           |Ä-37Å         |4,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÁ-92À1            |Ä-14Í         |4,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÁÍ-80-20            |-           |19,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÁ-92-1, ÀÂÑÍ-6, 42184-27   |-           |4,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÁ-130             |-           |11,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òðàêòîðû ãóñåíè÷íûå                        |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÒ-75, ÄÒ-75À, ÄÒ-75Á, ÄÒ-75Â, |            |     |
|ÄÒ-75Í, Ò-74, Ò-74-Ñ4     |ÑÌÄ-14         |7,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÒ-75Ì             |À-41          |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñ-100, Ò-100, Ò-100Ì,     |            |     |
|Ò-100Ì3            |Ä-108         |8,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-150, Ò-157          |ÑÌÄ-60         |13,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-130, ÁÃ           |Ä-130         |12,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-180             |Ä-180         |12,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-330             |8ÄÂÒ-330        |26,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-4ÀÏ2             |À-01Ì         |9,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-4, ÒÒ-4           |ÑÌÄ-22Ì        |9,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-38, 38Ì, 50Â         |-           |5,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÄÒ-40, 40Ì          |-           |5,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÒ-54, Â, Ì          |-           |5,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÒ-250            |-           |23,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òðàêòîðû êîëåñíûå                         |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ê-700, Ê-700À         |ßÌÇ-238ÍÁ       |22,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ê-701 (Ð)           |ßÌÇ-240Á        |29,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ê-702             |ßÌÇ-238ÌÁ       |30,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-5, 5Ë, 5ËÑ        |Ä-48          |5,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-50, ÌÒÇ-52         |Ä-50          |5,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-50À            |Ä-50Ë         |6,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-80, ÌÒÇ-80Ë        |Ä-240, -240Ë      |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-82, -82Ë          |Ä-240Ë, -240      |9,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-150Ê, Ò-158 (Ê)       |ÑÌÄ-62         |13,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-25 (À), Ò-16 (Ì)       |Ä-21          |2,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÒ-20, 21           |Ä-16          |2,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-40 (À, ÀÌ)          |Ä-37Á         |3,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-40Ì, 28, 28Ì        |Ä-144         |4,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÞÌÇ-6Ã, 6Ë          |Ä-65          |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò 30À-80            |-           |3,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-80 (áóäüäîçåð-ïîãðóç÷èê)  |-           |8,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìèíè-òðàêòîðû                           |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Husqvarna LT 4130G       |-           |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|LT-4140            |-           |3,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Landlord            |-           |2,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìèêðîòðàêòîðû*:                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|TZ-4-K14            |-           |4,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òðàêòîð-îïðûñêèâàòåëü ÀÐÑ-09  |-           |6,0 Ä   |
|Ìàøèíà ÓÑÁ-2 (øàññè òðàêòîðà  |            |     |
|Ò-25)             |-           |2,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìîòîáëîêè**                            |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÌÒÇ-0,5            |-           |1,3    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-6             |-           |1,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-082            |-           |2,9    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-12             |-           |2,9    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òðåëåâî÷íûå òðàêòîðû                       |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÒÄÒ-55             |ÑÌÄ-14Á        |7,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÄÒ-55À            |ÑÌÄ-14ÍÁ        |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íîå îáîðóäîâàíèå               |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÑÌ-8,9             |ÊÄÌ-100        |10,2 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÌÄ-47 (ÑÌ/739/740)      |2xÊÄÌ-100       |22,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÌ-741             |ÊÄÌ-100        |13,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ãðîõîò 393 ì/ñ         |BF4L913 ñ/ò      |18,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Äðîáèëêà ÑÀÒ 3306Ò       |64Z22842        |22,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ðàñïðåäåëèòåëè ùåáíÿ, öåìåíòîáåòîíà                |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-8 (Ä-337À)         |ÑÌÄ-14         |7,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-503 (Ä-375, À, Á)      |-           |4,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-109 (Ä-1)          |-           |15,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
__________________________
   * Ðàñõîä ìàñëà 5,0 ë íà 100 ë îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà.
   ** Ðàñõîä ìàñëà 2,4 ë íà 100 ë îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà.
 
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ,  | Ðàñõîä |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà   | òîïëèâà, |
|                |            |ë/ìàøèíî- |
|                |            |  ÷àñ  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-99             |-           |17,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-72             |-           |9,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Îòäåëî÷íûå ìàøèíû                         |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-504 (Ä-376, Á)       |-           |4,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Êðàíû íà ãóñåíè÷íîì õîäó                     |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÝÊ-251, 25          |Ä-108         |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃ-25, Ý-1258 (Á)       |Ä-108         |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃ-25ÁÐ            |Ä-108         |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÃ-16             |Ä-60          |5,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÃ-16             |Ä-108         |9,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÐÄÊ-160 (Ãåðìàíèÿ)       |-           |16,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÐÄÊ-160-2 (Ãåðìàíèÿ)      |-           |16,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÐÄÊ-250-2 (Ãåðìàíèÿ)      |-           |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÐÄÊ-25-1 (Ãåðìàíèÿ)      |-           |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÐÄÊ-400            |-           |12,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2508            |2Ä-12Á         |18,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃ-6,3            |-           |3,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃ-10À            |-           |3,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃ-16, 16Ì          |-           |4,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÐÄÊ-25, 250, 25-2 (ÃÄÐ)   |-           |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÊÃ-30, 30/10         |-           |4,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÊÃ-40, 40À, 400       |-           |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃ-40             |-           |7,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÊ-50, 50Ã, ÑÊÃ-50      |-           |8,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÊÃ-63, 63À, 63Ñ, 63ÁÑ,   |            |     |
|63/100             |-           |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-2508 (ÝÎ-7161)        |-           |12,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|LS-108BJ (ßïîíèÿ),       |-           |11,8 Ä  |
|ÓÁ-266 (ÃÄÐ)          |            |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|LS-408 LWJ (ßïîíèÿ)      |-           |19,2 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃÑ-100            |-           |7,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÑ-8161 (ÑÊÃ-100),       |            |     |
|ÊÃ-100.1            |-           |12,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|LS-418Y (ßïîíèÿ)        |-           |19,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Êðàíû ïíåâìîêîëåñíûå è ñïåöèàëüíûå                |
|ïíåâìîêîëåñíûå                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÊÑ-4361 (À, Ñ), 4362,     |            |     |
|ÌÊÏ-16             |-           |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÏ-25 (À), 5361Ñ, 5362   |-           |7,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÏ-40, ÌÊÒ-40, ÊÑ-6362 (ÕË)  |-           |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÑ-7362            |-           |8,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ËÃÀ-Ë/2 (ÔÐÃ)         |-           |18,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÑ-8362            |-           |17,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÒÒ-63            |-           |19,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñòðåëîâîé ñàìîõîäíûé Þðãà   |-           |23,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òðàêòîðíûå                            |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ò-75              |-           |6,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÊ-52, 53, ÒÊÝ-53       |-           |8,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊ-1              |-           |6,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÒ-6,3, ÊÑÃ-6,3, ÊÏÑ-6,    |            |     |
|ÊÒÑ-6,3            |-           |6,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÌÒ-6,3            |-           |9,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÒÑ-103            |-           |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òðóáîóêëàä÷èêè                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ò-74, ÄÒ-75          |-           |6,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñ-100, Ò-100          |-           |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-130             |-           |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-180, Ä-804Ì         |-           |11,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-330             |-           |25,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|PL-40 (Èòàëèÿ)         |-           |10,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|TD-25S (ÑØÀ)          |-           |22,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÀÒ-594            |-           |42,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-155Ñ (ßïîíèÿ)        |-           |26,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-355Ñ, 375Ñ (ßïîíèÿ)     |-           |26,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Æåëåçíîäîðîæíûå                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÊÄÝ-161, 162, 163      |-           |8,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÄÂ-15, ÊÄÝ-151, 15Ï     |-           |8,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÄÝ-251, 253         |-           |9,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Óíðó-Ëèáèã (ÔÐÃ)        |-           |10,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÅÄÊ-300 (ÃÄÐ)         |-           |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÅÄÊ-80/3 (ÃÄÐ)         |-           |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÅÄÊ-500 (ÃÄÐ)         |-           |13,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÅÄÊ-1000 (ÃÄÐ)         |-           |17,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Êðàíû íà ñïåöøàññè                        |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÊÑ-6471            |ÑÂ-680/29       |12,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|NK-160, 200 (ßïîíèÿ)     |-           |17,2 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÃÝÊ-80             |-           |7,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ËÒ-1055, 1080, ËÒÌ-Ñ/4    |-           |25,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|NK-1200 (ßïîíèÿ)        |-           |24,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ïîãðóç÷èêè                            |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ä-561, ÒÎ-1, 2, 3, 17,   |            |     |
|ÒÎ-6 (Ä-561À), ÒÎ-6Á Ä-561Á), |            |     |
|ÒË-3À, ÒÎ-7 (Ä-574), ÏË-1,   |            |     |
|ÏÁ-35             |ÑÌÄ-14         |6,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ë-34 (Ïîëüøà)         |SW-680/59/8      |14,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-10             |Ä-130         |11,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-10À (Ä-653)         |Ä-160         |13,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-18, 18À, ÏË-2, 18Á     |À-01Ì, ÌÊÑ       |10,2 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÁ-35             |ÀÌ-41         |6,3 Ä   |
|                |ÑÌÄ-14         |6,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ï-0,8             |Ä-50          |3,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÃ-12             |ÑÌÄ-14         |4,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-18Ä             |Ä-245.27        |9,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÂ-16À "Äåñòà"         |-           |3,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-160             |Ä-240         |8,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-25             |ÑÌÄ-62         |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-28             |À-01Ì         |14,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-30             |Ä-240         |7,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÓÍ-050 (×åõîñëîâàêèÿ)     |"Zetor"-6701      |4,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÓÍ-051 (×åõîñëîâàêèÿ)     |"Zetor"        |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÓÍ-053 (×åõîñëîâàêèÿ)     |"Zetor"-7201      |4,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÓÍÖ-060 (×åõîñëîâàêèÿ)     |Zetor"-5201      |3,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÓÍÖ-151 (×åõîñëîâàêèÿ)     |Øêîäà Ì-634      |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÃ-02             |Ä-21          |2,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÊ-6              |ßÌÇ-8482, 10      |29,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-8, 11           |-           |12,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÊ-6              |Ê-702         |21,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|L-3Ó (Ñòàëåâà Âîëÿ)      |-           |24,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-49             |ÌÒÇ-82         |8,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Êîïðû è êîïðîâûå óñòàíîâêè                    |
|(íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà äàíû íà ðàáîòó áàçîâîé ìàøèíû)       |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Íà áàçå ýêñêàâàòîðà Ý-10011  |            |     |
|(ÊÍ-12, ÑÏ-50)         |ÊÄÌ-100        |9,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Íà áàçå òðàêòîðà Ò-100,    |            |     |
|Ò-100Ì, Ò-100ÌÃÑ        |            |     |
|(ÑÏ-49À, Ñ-878, ÑÀ-12)     |Ä-108         |8,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Íà áàçå òðàêòîðà Ò-130-1Ã-1  |            |     |
|(Ñ-878), Ò-100ÌÃÑ, Ò-100Ì,   |            |     |
|ÑÏ-49, ÑÏ-28, Ñ-870      |Ä-130         |13,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Íà áàçå àâòîìîáèëÿ ÊðÀÇ-255  |            |     |
|è àâòîêðàíà ÊÑ-4561À      |ßÌÇ-238        |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Íà áàçå ýêñêàâàòîðà      |            |     |
|Ý-10011, 1254         |-           |9,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Äèçåëü-ìîëîòû                           |
|ñ ìàññîé óäàðíîé ÷àñòè                      |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|250 êã (ÑÏ-60)         |-           |1,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|1250 êã (ÑÏ-40, Ñ-995, À)   |-           |7,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|1000 êã (ÑÏ-41, Ñ-998, À,   |            |     |
|Ñ-268)             |-           |10,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|2500 êã (ÑÏ-6,47, À, Ñ-330)  |-           |14,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|3500 êã (ÑÏ-48)        |-           |17,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Êîð÷åâàòåëè                            |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ä-695À             |Ä-108Á         |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÏ-8 (Ä-608)          |ÑÌÄ-14ÌÃ        |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÏ-8À (Ä-608À)         |ÑÌÄ-14         |9,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ËÄ-4              |Ä-160         |17,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÏ-2À, Â, ÌÏ-7À        |Ä-108         |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÏ-2Á             |Ä-160         |17,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÏ-8              |À-41          |11,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÏ-81À, ÄÏ-24         |Ä-160Á         |14,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÏ-3, Ä-210Ã, ÌÏ-2       |-           |8,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ôðåçû                               |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ä-530, ÄÑ-18À         |Ä-108         |8,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-74, ÄÑ-74À         |ÑÌÄ-62         |13,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÏ-31ÕË            |Ä-160         |20,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÏ-42             |Ä-160         |20,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÏ-71             |ÑÌÄ-14         |10,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÔÁÍ-1,5            |ÄÒ-7514, À-11     |11,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|W 500             |8041S125        |15,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|2000 UC/R           |34-06Ä1-ÒÀ       |50,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñêðåïåðû                             |
|àâòîìîáèëüíûå                           |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ä-357 (Ì, Ã)          |ßÌÇ-206À        |19,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-11 (Ä-357Ì)         |ßÌÇ-238        |19,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-13 (Ä-392)         |-           |24,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ïðèöåïíûå                             |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÇ-33 (Ä-569), 30       |ÑÌÄ-14         |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-111             |À-01Ì         |9,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-87             |ÑÌÄ-62         |18,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-541             |ÑÌÄ-14À        |8,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-12 (Ä-374Á), Ä-222, 468  |-           |8,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-20 (Ä-492), 20À      |-           |9,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ðûõëèòåëè                             |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÐÌÑÒ-2,5            |Ä-108-4        |8,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Áåòîíîóêëàä÷èêè                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|GP-2000            |Äåòðîéò        |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|HW-165 B            |-           |15,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-111             |ßÌÇ-240Á        |17,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-101, SF-425 (ÑØÀ)      |-           |25,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ïðîôèëèðîâùèêè                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ä-151             |ßÌÇ-238ÍÄ       |30,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-108             |ßÌÇ-240Í        |30,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-502 (Ä-345)         |-           |4,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-97              |-           |26,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|TS-425 (ÑØÀ)          |-           |26,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Íàðåç÷èêè øâîâ                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-112             |Ä37Å-Ñ3        |4,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-133, 115, Ä-903      |Ä-144-66        |2,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|EY-28D             |-           |1,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Cedima CF-15          |Honda Gx270      |3,2    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ôèíèøåðû òðóá÷àòûå                        |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-104, 104À, TF-280     |Ä-37Å         |4,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìàøèíû äëÿ íàíåñåíèÿ ïëåíêîîáðàçóþùåé æèäêîñòè          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-105, 105À, TS-280     |Ä-37Å-Ñ3        |4,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìàøèíû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà óêðåïèòåëüíûõ ïîëîñ           |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-76, ÄÑ-76À         |Ä-37Å-Ñ1        |3,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìàøèíû äëÿ ðåìîíòà àñôàëüòîáåòîííûõ ïîêðûòèé           |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÝ-5, ÄÝ-5À          |ÃÀÇ-53À        |6,2    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÄ-105             |ÇÈË-133Ãß       |6,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìàðêèðîâî÷íûå ìàøèíû                       |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÝ-20, ÄÝ-21          |ÃÀÇ-53À        |7,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝ-3 (À, Á)          |Ä-16          |1,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÁ-30             |Íà Ôîðä-350Ì      |11,8   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýëåêòðîñòàíöèè ïåðåäâèæíûå                    |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÝÑ-30, ÄÝÑÌ-30        |Ä-54          |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÄ-30Ñ, 30, ÄÝÑ-40      |ßÀÇ-Ì2041       |7,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÑ-50, ÄÝÑ-60         |Ä-108         |10,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÑ-60Ð, 60, ÀÄ-60      |À-01ÌÅ         |11,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÑÌ-30            |Ä-60Ð         |8,4 Ä   |
|                |Ä-54À         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÝÑ-12, ÏÝÑ-15         |ÃÀÇ-320        |4,4    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÝÑ-30             |Ä-40Ð         |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÑ-50, 60, ÄÝÑÌ-50, ÄÝÑ-50  |Ä-60          |8,5 Ä   |
|                |Ä-108         |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÄ-50, ÝÑÄ-50, ÏÝÑ-50     |1Ä6-100ÀÄ       |13,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÄ-75, ÄÃÌÀ-75, ÄÝÑ-100,    |            |     |
|ÏÝÑ-100            |1Ä6          |20,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÑ-100, ÏÄ-100, ÏÝÑ-100,   |ßÌÇ-238,        |     |
|ÝÑÄ-100, ÂÑ, ÀÄ-100, ÀÑÄ-100  |1Ä6ÊÑ         |23,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÑÄÀ-200            |-           |48,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÃÀ-300, ÄÃ-350        |-           |76,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÂÝÑ-400, ÝÑÄ-400        |-           |95,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÑ-500ÁÀÌ, ÇÝÏ, È-1      |-           |119,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÝ-1, 5, 6          |-           |266,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝ-300 (ßïîíèÿ)        |-           |52,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÊÑ-8,8 Ì           |ßÀÇ-Ì204À       |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýëåêòðîàãðåãàòû                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ýëåêòðîñòàíöèÿ ÀÁ-1      |2-ÑÄ-â*        |1,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýëåêòðîñòàíöèÿ ÀÁ-4      |ÓÄ-25         |3,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Àãðåãàò ýëåêòðè÷åñêèé     |            |     |
|Ä-72658            |-           |3,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Àãðåãàò áåíçîýëåêòðè÷åñêèé   |            |     |
|ÀÁ-2Ò230            |ÓÄ-25-2Ì        |3,4    |
|                |            |     |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |     |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |0,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ïîðòàòèâíûé èñòî÷íèê òîêà   |            |     |
|Weldanpaver 125        |-           |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýëåêòðîàãðåãàò ÀÄ-4-Ò-400-Â  |ÌÄ-6          |2,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýëåêòðîñòàíöèÿ ÝÑÄ-10-ÂÑ/400Ì |4r-8,5/11       |2,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýëåêòðîñòàíöèÿ ÝÑÄ-10-ÂÑ/400 Ì |Ä-37Å         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Äèçåëü-ãåíåðàòîð 1Ä30     |-           |3,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Äèçåëü-ãåíåðàòîð (Ä+Å) 6BV   |-           |4,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
__________________________
   * Ñìåñü áåíçèíà ñ ìàñëîì â ïðîïîðöèè 33:1 (3%).
 
|———————————————————————————————–——————————————————————–———————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ,  | Ðàñõîä  |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà  | òîïëèâà, |
|                |           |ë/ìàøèíî÷àñ|
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Äèçåëü-ãåíåðàòîð        |           |      |
|ZR 10015TDED          |-           |4,5 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Äèçåëü-ãåíåðàòîð SAM-400    |-           |12,5 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Äèçåëü-àãðåãàò ÀÑÄÀ-2-20/Ò-400 |-           |8,6 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Äèçåëü-àãðåãàò ÄÃÌÀ 48Ì2    |-           |8,7 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Ãåíåðàòîð Bosh 400/230 Â    |-           |2,5    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Äèçåëü-ãåíåðàòîð        |           |      |
|ÝÑÄÀ-200-Ò/400-1ÐÊ       |-           |78,2 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Îñâåòèòåëüíàÿ óñòàíîâêà    |           |      |
|"Ïîëèìà"            |-           |7,0 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Ýëåêòðîñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå                   |
|———————————————————————————————–——————————————————————–———————————|
|ÀÄÄ-303, -305, -306      |Ä-37Å         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-303Ó1, 305Ó1       |Ä-144-80       |4,1 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-309            |Ä-21-À1        |2,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÁ-305            |ÇÌÇ-320        |8,5    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-305            |Ä-48         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-305            |Ä-37Å         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÑÁ-300            |ÇÌÇ-320        |7,0    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÑÄ-300            |4×-85/11       |4,1 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-3112            |Ä-37Å         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-3112-41          |Ä-144-80       |4,1 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÁ-3120            |Ì-201         |7,0 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÄÁ-305             |ÇÌÇ-320        |8,5    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-303            |Ä-37Ì         |7,5 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÂ-309-41           |ÇÌÇ-320-01      |6,6    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-304, ÀÑÄ-300, 301,    |           |      |
| 304, ÀÑÄ1-300         |-           |4,0 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÑÄ-100, 60, ÀÄ-301,     |           |      |
|ÀÄÄ-300, 301, 502      |-           |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÑÄÏ-500            |-           |9,9 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-305Ó1           |Ä-144-84,       |      |
|                |-144-81        |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-4001Ó1           |Ä-144-81       |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-4001            |Ä-37Å         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Êîìïðåññîðû                            |
|———————————————————————————————–——————————————————————–———————————|
|ÏÊÑ-5             |ÊÀÇ-120        |10,8    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÏÊÑ-5,25            |ÇÈË-164        |13,8    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÄÊ-9, -9Ì           |Ä-108         |9,3 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÇÈÔ-55 (Â)           |ÇÈË-164        |13,8    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÏÐ-10, 10Ì          |À-01ÌÄ        |13,2 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÏÂ-10             |ßÌÇ-236        |17,0 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÏÑÊÀ-5125           |ÇÈË-164        |17,7    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÇÈÔ-55ÂÌ            |ÇÈË-157        |12,0    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÏÏÁ-5             |ÇÈË-157Ê       |8,7    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÏÊÑÀ-5,25ÄÓ, ÏÊÑÄ-5.25Ä    |Ä-240, -242, -243   |6,5 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Ïð-6/8 Ì2           |Ä-240, -242, -243   |9,5 Ä   |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |           |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |           |2,5    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|W-2900             |F 120DH        |20,0 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Ïåðåäâèæíàÿ êîìïðåññîðíàÿ   |           |      |
|ñòàíöèÿ ÍÂ-10         |-           |8,5 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Áåíçîïèëû                             |
|———————————————————————————————–——————————————————————–———————————|
|"Äðóæáà"            |-           |0,9    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|"Óðàë"             |-           |1,0    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Òàéãà-245           |-           |1,6    |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |           |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |           |0,8    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Husqvarna 40.266, -268*    |           |0,8    |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 1 ë îáùåãî  |           |      |
|ðàñõîäà òîïëèâà        |           |0,45    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Ìîòîïèëà Jonsered 1535*    |           |1,0    |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 1 ë îáùåãî  |           |      |
|ðàñõîäà òîïëèâà        |           |0,45    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Ñó÷êîðåç PS 50*        |           |0,9    |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 1 ë îáùåãî  |           |      |
|ðàñõîäà òîïëèâà        |           |0,65    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
___________________________
   * Ñìåñü áåíçèíà ñ ìàñëîì â ïðîïîðöèè 33:1 (3%).
 
|———————————————————————————————–———————————————————–——————————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  | Ìàðêà äâèãàòåëÿ, |  Ðàñõîä   |
|                | áàçîâàÿ ìàøèíà  |  òîïëèâà,  |
|                |          | ë/ìàøèíî÷àñ |
|———————————————————————————————+———————————————————+——————————————|
|Êóñòîðåç 235R, 245R      |          |       |
|(Øâåöèÿ)*           |-         |  1,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————+——————————————|
|Êóñòîðåç 240 RBD*       |-         |  1,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————+——————————————|
|Ìîòîíîæíèöû 18Í*        |-         |  0,6    |
|———————————————————————————————+———————————————————+——————————————|
|Àâòîáèòóìîâîçû                     Ðàñõîä  |
|                            òîïëèâà,  |
|                           ë/ìàøèíî÷àñ |
|———————————————————————————————————————————————————–——————–———————|
|                          |Áèòóì-| Ïîäî- |
|                          |íîãî | ãðåâ |
|                          |íàñîñà|öèñòåð-|
|                          |   | íû  |
|———————————————————————————————–———————————————————+——————+———————|
|Ä-642, ÄÑ-96, 41À, 53À, 39À  |ÇÈË-130-Â1     | 8,0 | 3,0 |
|———————————————————————————————+———————————————————+——————+———————|
|ÄÑ-138             |ÊàìÀÇ-53213    |10,0 Ä| 3,8 Ä|
|———————————————————————————————+———————————————————+——————+———————|
|ÄÑ-10             |ÊðÀÇ-258      |10,0 Ä| 3,5 Ä|
|———————————————————————————————+———————————————————+——————+———————|
|Àâòîçîëîâîç          |ÌÀÇ-5429      |4,7 Ä - íà  |
|                |          |çàãðóçêó è  |
|                |          |îáäóâ     |
|                |          |öèñòåðíû   |
|———————————————————————————————+———————————————————+——————————————|
 
          Àâòîìàñòåðñêèå, òåõïîìîùü
 
|———————————————————————–—————————————————————–————————————————————¬
|   Ìàðêà ìàøèí   |  Áàçîâàÿ ìîäåëü  |  Íîðìà ðàñõîäà  |
|            |           |——————————–—————————|
|            |           |íà ïðîáåã,|íà ðàáîòó|
|            |           |ë/100 êì |îáîðóäî- |
|            |           |     | âàíèÿ, |
|            |           |     |ë/ìàøèíî-|
|            |           |     | ÷àñ  |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÃîñÍÈÒÈ-2       |ÃÀÇ-51        |25,0   |4,1   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÃîñÍÈÒÈ-2       |ÃÀÇ-63        |30,5   |4,3   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÒÓ-À         |ÃÀÇ-51        |25,0   |4,1   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÒÓ-À         |ÃÀÇ-63        |30,5   |4,3   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÒÓ-4822        |ÃÀÇ-52        |26,0   |3,8   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|3901          |ÃÀÇ-52-01      |24,3   |3,8   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÒÓ-4         |ÃÀÇ-63        |30,5   |4,3   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|IFA-W50        |4VD-14,5/12-1    |     |     |
|            |SRW         |23,0 Ä  |-    |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÃÀÇ-66-01 (3903)    |ÃÀÇ-66        |31,0   |-    |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÒ-53         |ÃÀÇ-53À       |26,0   |3,8   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÂÌ-1         |ÃÀÇ-51        |25,0   |3,5   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÒ-63         |ÃÀÇ-53À       |26,0   |3,5   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ËÂ-8À (Ò-142Á)     |ÇÈË-131       |52,0   |4,0   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|Ìîä. 39011       |ÃÀÇ-52-01      |25,0   |3,5   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|Ìîä. 39021       |ÃÀÇ-66-11      |30,0   |4,0   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|Ìîä. 39031       |ÃÀÇ-66-11      |31,0   |4,0   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
 
|—————————————————————————————————————————————————————–————————————¬
|           Ìàðêà ìàøèíû          |  Íîðìà  |
|                           |  ðàñõîäà |
|                           |  òîïëèâà |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|         Ïðî÷èå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà          |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Ìîòîðîëëåðû ë/100 êì                       |
|—————————————————————————————————————————————————————–————————————|
|"Òóëà" ÒÃ-200                    |  5,5   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÌÃ-150                        |  3,2   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÌÃ-200                        |  4,0   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ìóðàâåé                       |  7,2   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ýëåêòðîí                       |  3,5   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ìîòîöèêëû ë/100 êì                        |
|—————————————————————————————————————————————————————–————————————|
|ÈÆ-2712                       |  5,5   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÈÆ-350                        |  3,5   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÈÆ-49, -56, -Ï-3                   |  4,0   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ì-72-Í                        |  7,0   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ì-72                         |  7,8   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ì-61, -62, -63, -66, -67               |  6,0   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ì-61Ê-750                      |  7,8   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÌÒ-Äíåïð                       |  8,4   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Þïèòåð-4, -10-3                   |  4,0   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ê-750                        |  7,5   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ê-61                         |  6,0   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Òåïëîâîçû è ìîòîâîçû ë/ìàøèíî÷àñ                 |
|—————————————————————————————————————————————————————–————————————|
|ÒÃÌ-1                        |  15,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÒÃÌ-2                        |  29,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÒÃÌ-3                        |  23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÒÃÊ-2                        |  11,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
 
 Ïðî÷åå îáîðóäîâàíèå
 
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ,  | Ðàñõîä |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà   | òîïëèâà, |
|                |            |ë/ìàøèíî- |
|                |            |  ÷àñ  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîïëèòà VC-15Y Weber    |            |     |
|(äâèã. Honda GX 160)      |-           |2,3    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîïëèòà VC-16 Weber*    |EY-15D         |0,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîïëèòà FVP-90 Famubus*   |Robin EY20B      |0,9    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîïëèòà FVP-130       |Robin DY2/ 2066    |1,4 Ä   |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |     |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîïëèòà MV 140       |            |1,2 Ä   |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |     |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |Yanmar L40AE      |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîòðîìáîâêà VC-15A     |Yanmar L40AE      |1,2 Ä   |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |     |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîòðàìáîâêà AVP2610     |Gx 160EC        |2,3    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìîþùàÿ óñòàíîâêà WAP      |            |     |
|DX-800 Euro          |-           |6,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìîþùàÿ óñòàíîâêà        |            |     |
|Karcher-790Ci         |-           |8,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìîþùàÿ óñòàíîâêà        |            |     |
|Karcher            |            |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|- äâèãàòåëü íàñîñà       |-           |4,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|- ôîðñóíêà êîòëà        |-           |15,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Áèòóìîâàðêà V = 1,5 êóá.ì   |-           |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Óñòàíîâêà äëÿ ðàçîãðåâà è   |            |     |
|ïîäà÷è áèòóìà ÓÏÌ-3,2     |-           |21,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
________________________
   * Ñìåñü áåíçèíà ñ ìàñëîì â ïðîïîðöèè 33:1 (33%).
 
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ,  | Ðàñõîä |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà   | òîïëèâà, |
|                |            |ë/ìàøèíî- |
|                |            |  ÷àñ  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Óñòàíîâêà äëÿ óñêîðåííîãî   |            |     |
|ðàçîãðåâà áèòóìà V = 3,0 êóá.ì |-           |6,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìóëüòèëèôò AKIIN íà øàññè   |            |     |
|ÌÀÇ-5337 (ïîäúåì è îïóñêàíèå  |            |     |
|êîðîáà)            |-           |1,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ãèäðîìàíèïóëÿòîð L10-68N6   |            |     |
|íà øàññè ÌÀÇ-5337       |-           |6,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìàíèïóëÿòîð ÏË-70       |            |     |
|(ÌÀÇ-63031)          |-           |5,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Íàñîñ âîäîîòëèâíîé       |Ä-37Å         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Îòêà÷èâàþùèé àãðåãàò      |            |     |
|ÀÍÑ-60Ä            |ÓÄ2Ì2         |3,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Àãðåãàò íàñîñíûé        |            |     |
|ñàìîâñàñûâàþùèé ÀÍÑ-130    |-           |3,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Áåíçîðåç HQ 272K*       |-           |2,4    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Áåíçîðåç Husqvarna 268K*    |-           |2,3    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âîçäóõîäóâ HQ 140B*      |-           |0,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ðàçìåòî÷íàÿ ìàøèíà H-33-2   |-           |14,0   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ðàçìåòî÷íàÿ ìàøèíà H-33D    |-           |10,0   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òîïëèâîçàïðàâùèê ÒÇ-22     |ÃÀÇ-51         |5,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñàìîïîãðóç÷èê (ÇÈË-131)    |-           |13,2   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñàìîõîäíàÿ ïëîùàäêà      |            |     |
|îáñëóæèâàíèÿ ÑÏÎ-15Ì      |-           |11,2 Ä  |
|(Óðàë-4320)          |            |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ðåìîíòåð äîðîæíûõ ïîêðûòèé   |            |     |
|ìîä. 80281 (ÇÈË-131)      |-           |15,2   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òåïëîâàÿ ìàøèíà ÒÌ-59     |-           |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ïåðåêà÷èâàþùàÿ ñòàíöèÿ     |            |     |
|ïîëóïðèöåïà-áåíçîâîçà     |            |     |
|Ellinghaus TST 36       |-           |8,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ïåðåêà÷èâàþùàÿ ñòàíöèÿ     |            |     |
|ãîðþ÷åãî ÏÑà 160 (ÇÈË-130)   |-           |21,0   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Óñòàíîâêà äëÿ ñáîðà íåôòè   |            |     |
|íà âîäå "Êàìàðà 12Ê"      |-           |1,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
__________________________
   * Ñìåñü áåíçèíà ñ ìàñëîì â ïðîïîðöèè 33:1 (3%).
 
|———————————————————————————————–———————————————————————–———————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ,  | Ðàñõîä  |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà   | òîïëèâà, |
|                |            |ë/ìàøèíî÷àñ|
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Èçîëèðîâî÷íàÿ ìàøèíà PTL    |-           |2,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Î÷èñòíàÿ ìàøèíà ÒÒ-15-1500   |            |      |
|                |            |      |
|- äâèãàòåëü î÷èñòêè      |-           |22,0 Ä   |
|                |            |      |
|- ôîðñóíêà òåïëîãåíåðàòîðà   |            |5,0 Ä   |
|                |            |      |
|- äâèãàòåëü ýëåêòðîñòàíöèè   |            |2,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Êîìïëåêñ Remixer-4500     |BF-18513        |35,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ìàøèíà HM 450         |F3L912         |9,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ñâåðëèëüíàÿ ìàøèíà       |            |      |
|Robo 301            |BM 145         |2,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Áåíçîâóëêàíèò Stihl TS 760   |-           |3,2    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ìîòîïðåññ           |ÇÌÇ-24         |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Óñòàíîâêà äëÿ ïðîãðåâà òðóá  |-           |45,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ëàìïà ïàÿëüíàÿ         |-           |1,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Òðóáîãèá VB-3860        |Detloit Jisel     |30,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ìàøèíà êîììóíàëüíî-      |            |      |
|ñòðîèòåëüíàÿ ìíîãîöåëåâàÿ   |Zetor - 01.22     |6,0 Ä   |
|ÌÊÑÌ-800            |            |      |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Êóëüòèâàòîð Ò-250       |            |2,0    |
|                |-           |      |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |5,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Êëþêâîóáîðî÷íûé êîìáàéí    |            |      |
|Äæîçåô Òàóýð          |            |5,3    |
|                |-           |      |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |5,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ãàçîíîêîñèëêà ñàìîõîäíàÿ    |            |      |
|Rider 1200-14         |            |2,5    |
|                |-           |      |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |5,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ãàçîíîêîñèëêà ñàìîõîäíàÿ    |            |      |
|Rider 1200-18         |            |3,0    |
|                |-           |      |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |5,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ãàçîíîêîñèëêà Jet 55S     |            |1,5    |
|                |-           |      |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |8,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ãàçîíîêîñèëêà ñàìîõîäíàÿ    |            |      |
|ÌÔ-70*             |-           |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ìîòîêîñà Stihl FS 400*     |-           |1,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Òðèììåð "Ìîíäî"*        |-           |0,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
_______________________
   * Ñìåñü áåíçèíà ñ ìàñëîì â ïðîïîðöèè 33:1 (3%).
 
1.12. ÄÎÐÎÆÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
 
|——————————————–———————–———————–——————–———————–———————–———————–————————–————————–————————–——————¬
|Ìàðêà, ìîäåëü |Ëèíåé- |Ïîäìå- |Ñãðå- |Ïîäìå- |Ïîñûï- |Ñãðå- |Ïîñûïêà |ßìî÷íûé |Ðàç-  | Íàä- |
| àâòîìîáèëÿ  | íàÿ  |òàíèå, |áàíèå,|òàíèå | êà, |áàíèå |÷åðíåíûì|ðåìîíò, |ãðóçêà |áàâêà |
|       |íîðìà, |ë/100 |ë/100 | è  |ë/100 | è  |ùåáíåì, |ë/ìàøè- |êóçîâà, | íà |
|       |ë/100 | êì  | êì |ñãðå- | êì  |ïîñûï- | ë/êì  | íî÷àñ |ë/ðàç- |100 êì|
|       | êì  |    |   |áàíèå, |    | êà, |    |    |ãðóçêà |ñ ãðó-|
|       |    |    |   |ë/100 |    |ë/100 |    |    |    |çîì, | 
|       |    |    |   | êì  |    | êì  |    |    |    |  ë |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|Êîìáèíèðîâàííûå äîðîæíûå ìàøèíû                                |
|——————————————–———————–———————–——————–———————–———————–———————–————————–————————–————————–——————|
|ÊÄÌ-130    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-130)   |34,0  |58,6  |60,8 |83,5  |79,5  |83,0  |3,6   |8,3   |2,8   |6,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÌÑÊ-Ò-130   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-130)   |34,0  |58,6  |60,8 |83,5  |79,5  |83,0  |3,6   |8,3   |2,8   |6,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130Â   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-432912  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ÇÈË-130)   |34,0  |58,6  |60,8 |83,5  |79,5  |83,0  |3,6   |8,3   |2,8   |6,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130Â   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-432912  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|Ä-245     |21,0 Ä |37,0 Ä |38,0Ä |46,0 Ä |45,0 Ä |49,0 Ä |2,5 Ä  |6,0 Ä  |2,1 Ä  |4,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÝÄ-210    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÊàìÀÇ-5320) |29,0 Ä |48,0 Ä |52,0Ä |61,0 Ä |63,0 Ä |75,0 Ä |3,0 Ä  |7,0 Ä  |2,2 Ä  |8,2 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÝÄ-210    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(Óðàë-5557)  |30,0 Ä |49,0 Ä |53,0Ä |63,0 Ä |69,0 Ä |77,0 Ä |3,5 Ä  |8,0 Ä  |2,3 Ä  |9,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÝÄ-403    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÒÈ-133Ãß)  |30,4 Ä |56,5 Ä |58,0Ä |68,0 Ä |67,0 Ä |72,0 Ä |3,0 Ä  |7,0 Ä  |2,7 Ä  |8,9 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130Â   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-432910  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ÇÈË-130)   |34,0  |58,6  |60,8 |83,5  |79,5  |83,0  |3,6   |8,3   |2,8   |6,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130Â   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-432910 ñ |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|äâèã. Ä-245) |21,0 Ä |37,0 Ä |38,0Ä |46,0 Ä |45,0 Ä |49,0 Ä |2,5 Ä  |6,0 Ä  |2,1 Ä  |4,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130 ÂÏÑ  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-432912  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ÇÈË-130)   |34,0  |58,6  |60,8 |83,5  |79,5  |83,0  |3,6   |8,3   |2,8   |6,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130 ÂÏÑ  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-432912  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|Ä-245)    |21,0 Ä |37,0 Ä |38,0Ä |46,0 Ä |45,0 Ä |49,0 Ä |2,5 Ä  |6,0 Ä  |2,1 Ä  |4,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130ÏÑ   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-433362) |34,0  |58,6  |60,8 |83,5  |79,5  |83,0  |3,6   |8,3   |2,8   |6,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÝÄ-244ÁÑ,   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ÌÀÇ-5337 ÌÊÄ |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÌÀÇ-5337)  |30,3 Ä |58,0 Ä |65,0Ä |74,0 Ä |75,0 Ä |78,0 Ä |3,5 Ä  |7,0 Ä  |2,3 Ä  |10,0 Ä|
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|Ïåñêîðàçáðàñûâàòåëè                                      |
|——————————————–———————–———————–——————–———————–———————–———————–————————–————————–————————–——————|
|ÌÑÊ-Ò-131   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-131)   |43,0  |-   |69,0 |-   |87,0  |92,0  |4,5   |11,5  |3,1   |7,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÌÑÊ-Ò-ÌÀÇ   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÌÀÇ-5551)  |27,0 Ä |-   |57,0Ä |-   |69,0 Ä |72,0 Ä |4,0 Ä  |7,3 Ä  |2,2 Ä  |7,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÝÄ-403    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(Óðàë-5557)  |30,0 Ä |-   |53,0Ä |-   |69,0 Ä |77,0 Ä |3,5 Ä  |8,2 Ä  |5,3 Ä  |9,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÇÈË-157 (áåç |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñíåãîî÷èñòè- |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|òåëüíîãî   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|îáîðóäîâàíèÿ) |34,0  |-   |-   |-   |73,0  |-   |4,0   |8,3   |3,1   |4,5  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÇÈË-ÌÌÇ-554  |35,0  |-   |60,8 |-   |73,5  |83,0  |4,0   |8,3   |3,1   |6,5  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|Óðàë-375   |64,0  |-   |75,0 |-   |89,0  |92,0  |6,8   |12,6  |3,5   |9,5  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÇÈË-157    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(äâèã. Ä-245) |21,0 Ä |-   |32,0Ä |-   |35,0 Ä |38,0 Ä |3,0 Ä  |4,2 Ä  |2,1 Ä  |5,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÇÈË-130    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(äâèã. Ä-240, |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|-242, -243)  |23,0 Ä |-   |35,0Ä |-   |38,0 Ä |40,0 Ä |3,5 Ä  |4,1 Ä  |1,9 Ä  |5,5 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÇÈË-ÌÌÇ-45021 |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ îáîðóäîâà- |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|íèåì ÊÑÀ-4À  |35,0  |-   |60,8 |-   |73,5  |83,0  |4,0   |5,3   |3,2   |6,5  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÇÈË-131    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(äâèã. Ä-245) |27,0 Ä |-   |39,0Ä |-   |42,0 Ä |45,0 Ä |4,0 Ä  |4,2 Ä  |4,2 Ä  |6,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÌÕÀ-7     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(Óðàë-5557  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ÊàìÀÇ-740.10) |30,0Ä |-   |53,0Ä |-   |69,0 Ä |77,0 Ä |3,5 Ä  |5,7 Ä  |2,2 Ä  |9,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|Ôèðìû "Ïèò÷" |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(Ãåðìàíèÿ)  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|íà øàññè   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ÌÀÇ-5551   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ßÌÇ-236Ì2)  |28,0 Ä |-   |55,0Ä |-   |69,0 Ä |72,0 Ä |4,0Ä  |-    |2,6 Ä  |7,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÍÎ-75     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÌÀÇ-5551)  |27,5 Ä |-   |58,0Ä |-   |72,0 Ä |75,0 Ä |4,0 Ä  |7,1 Ä  |2,2 Ä  |7,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
 
1.13. ÍÎÐÌÛ ÐÀÑÕÎÄÀ ÒÎÏËÈÂÀ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
             ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
 
|—————————————————————————————————–—————————————————————————–——————¬
|    Íàèìåíîâàíèå, ìîäåëü   |     Âèä íîðìû    |Íîðìà,|
|                 |             | ë  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ËóÌÇ-890Á, ×ÀÐ-51À, IÀ×-51À,   |             |   |
|IÀ×-52-04            |Íà 1 ìàøèíî÷àñ      |3,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÑÊ-10 (ÇÈË-130)         |"-"           |7,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-52-07, -52-27, ÃÇÑÀ-891   |Íà 1 çàïóñê è ïðîãðåâ  |0,7  |
|                 |Íà ïåðåìåùåíèå â çîíàõ  |   |
|                 |ÒÎ è ÒÐ íà 1 ìåñÿö    |1,8  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÈË-138À             |Íà 1 çàïóñê è ïðîãðåâ  |1,0  |
|                 |Íà ïåðåìåùåíèå â çîíàõ  |   |
|                 |ÒÎ è ÒÐ íà 1 ìåñÿö    |3,2  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÈË-ÌÌÇ-45023          |Íà ïåðåìåùåíèå â çîíàõ  |   |
|                 |ÒÎ è ÒÐ íà 1 ìåñÿö    |4,6  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-24-07, -24-17        |Íà 1 çàïóñê è ïðîãðåâ  |0,5  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ËÀÇ-695 ÍÃ            |"-"           |1,1  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ËèÀÇ-677 Ìà           |"-"           |1,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-53-27            |"-"           |0,7  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÂÀÇ, ÀÇËÊ, ÈÆ          |"-"           |0,3  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ËÀÇ-695 ÍÃ            |Íà ïåðåìåùåíèå â çîíàõ  |   |
|                 |Òî è ÒÐ íà 1 ìåñÿö    |8,8  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ËèÀÇ-677 Ìà           |"-"           |13,1 |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-53-27            |"-"           |2,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-24-07            |"-"           |1,3  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-24-17            |"-"           |1,3  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÂÀÇ, ÀÇËÊ, ÈÆ          |"-"           |1,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ËÀÇ-699Ð (ÎÂ-95)         |Íà 1 ÷àñ íàõîæäåíèÿ   |1,6 Ä |
|                 |íà ìàðøðóòå       |   |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àâòîïîãðóç÷èê 4013, 4014     |"-"           |0,4  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Îòîïèòåëü ñàëîíà àâòîáóñà    |             |   |
|Èêàðóñ-250, -255, -256:     |             |   |
|Ñèðîêêî-268.03          |"-"           |2,0 Ä |
|Ñèðîêêî-262.01          |"-"           |1,4 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àâòîíîìíûé îòîïèòåëü DILE    |Íà 1 ÷àñ ðàáîòû     |   |
|(Mercedes Benz 711A)       |îòîïèòåëÿ        |0,2 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àâòîíîìíûé îáîãðåâàòåëü     |             |   |
|D4L               |Íà 1 ÷àñ ðàáîòû     |1,1 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àâòîíîìíûé îòîïèòåëü       |             |   |
|Webasto Thermo 90        |"-"           |1,2 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Îòîïèòåëüíàÿ óñòàíîâêà 030    |"-"           |0,6  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Îòîïèòåëüíî-âåíòèëÿöèîííàÿ    |             |   |
|óñòàíîâêà ÎÂ-95         |"-"           |1,6 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Îòîïèòåëü àâòîáóñà Setra     |             |   |
|S215HD              |             |   |
|- ðåæèì ðàçîãðåâà        |"-"           |2,0 Ä |
|- ïðè ðàáîòå íà ëèíèè      |"-"           |1,6 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Ïîäîãðåâàòåëü æèäêîñòíîé     |             |   |
|15.8106             |             |   |
|- ðåæèì ðàçîãðåâà        |"-"           |2,6 Ä |
|- ïðè ðàáîòå íà ëèíèè      |"-"           |1,2 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Îòîïèòåëü 14.8106 àâòîáóñà    |             |   |
|ËèÀÇ-5256            |             |   |
|- ðåæèì ðàçîãðåâà        |"-"           |2,9 Ä |
|- ïðè ðàáîòå íà ëèíèè      |"-"           |1,5 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Îòîïèòåëü 14.8106 àâòîáóñà    |             |   |
|ËÀÇ-42021            |             |   |
|- ðåæèì ðàçîãðåâà        |"-"           |2,9 Ä |
|- ïðè ðàáîòå íà ëèíèè      |"-"           |1,3 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Õîëîäèëüíûé àãðåãàò ÁÈÑ-31-37  |             |   |
|íà ïîëóïðèöåïå-ðåôðèæåðàòîðå   |             |   |
|12 ÑÍ              |             |   |
|- ðåæèì îõëàæäåíèÿ        |"-"           |3,7  |
|- ðåæèì íàãðåâà         |"-"           |4,5  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Õîëîäèëüíûé àãðåãàò ÂÈÖÝ-32   |             |   |
|íà ïîëóïðèöåïå-ðåôðèæåðàòîðå   |             |   |
|13ÑÍ               |             |   |
|- ðåæèì îõëàæäåíèÿ        |"-"           |3,7  |
|- ðåæèì íàãðåâà         |"-"           |4,5  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà      |             |   |
|Thermo King           |"-"           |3,2 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà      |             |   |
|Carrier             |"-"           |3,1 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà      |             |   |
|Thermo King SB-1         |"-"           |3,6 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àññåíèçàöèîííàÿ ìàøèíà      |Íà íàïîëíåíèå è ñëèâ   |   |
|ÊÎ-505 (ÊàìÀÇ-53213)       |1 öèñòåðíû        |2,0 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àññåíèçàöèîííàÿ ìàøèíà      |             |   |
|ÊÎ-505, ÀÑÌ-52, ÀÍÌ-53      |             |   |
|(ÃÀÇ-53À)            |"-"           |0,7  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àññåíèçàöèîííàÿ ìàøèíà      |             |   |
|ÀÍÌ-53 (ÃÀÇ-53Ô)         |"-"           |2,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Èëîñîñ ÈË-980, -980 À      |Íà 1 ìàøèíî÷àñ      |7,6  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Ïðèðàáîòêà äâèãàòåëÿ ïîñëå ÊÐ:                  |
|—————————————————————————————————–—————————————————————————–——————|
|ÃÀÇ-51              |Íà 1 äâèãàòåëü      |8,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-52-01, -52-04        |"-"           |7,6  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-21, ÇÌÇ-977         |"-"           |5,1  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÌÇ-24              |"-"           |5,4  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÌÇ-53, -672           |"-"           |19,7 |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÌÇÌÀ-408, -412          |"-"           |8,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÈË-157Ä             |"-"           |15,1 |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÈË-130             |"-"           |15,4 |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÈË-375             |"-"           |17,5 |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ßÌÇ-236             |"-"           |17,0 Ä|
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ßÌÇ-238             |"-"           |22,8 Ä|
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÊàìÀÇ-740            |"-"           |14,7 Ä|
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|RABA MAN D2156 HW6V       |"-"           |35,0 Ä|
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
 
             1.14. ÐÅ×ÍÎÉ ÔËÎÒ
 
        Âðåìåííûå ëèíåéíûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà 
           äëÿ ñóäîâ òåõíè÷åñêîãî ôëîòà
 
|————————————————————————————————–—————————————————————————–———————¬
|     Íàèìåíîâàíèå ñóäîâ   |   Ìàðêè äâèãàòåëåé,  |Íîðìà, |
|                |  âõîäÿùèõ â ñîñòàâ  |ë/ìàøè-|
|                |     êàðàâàíà    | íî÷àñ |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|1. Çåìñíàðÿäû                           |
|————————————————————————————————–—————————————————————————–———————|
|Çåìëåñîñ 28Á          |6×ÑÏÍ25/34, 6×15/18,   |106,7Ä |
|                |Ê-161-2, 2× 8,5/11    |    |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Çåìëåñîñ ÇÐÑ-1Â/489       |ÇÄ-12, Ê-161-2,     |64,8 Ä |
|                |2× 8,5/11        |    |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Çåìëåñîñ 324À          |6×ÑÏÍ18/22, 6× 12/14,  |    |
|                |Ê-161-2, 2× 8,5/11    |67,6 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Çåìëåñîñ ÇÏÑ-1Á         |ÇÄ-12, Ê-161-2,     |    |
|                |2× 8,5/11        |51,8 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Çåìëåñîñ 810          |6Ñ160ÏÍ, Ê-161-2,    |    |
|                |2× 8,5/11        |46,6 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Çåìñíàðÿä Ð12Ì/1451       |6× 23/30, 6× 12/14,   |    |
|                |4× 8,5/11        |33,2 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Çåìñíàðÿä 549          |             |    |
|- ñ ãðåéôåðîì          |Ä-108, 2× 8,5/11,    |    |
|                |4× 8,5/11        |14,1 Ä |
|- ñ äðàãëàéíîì         |             |21,3 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|2. Òåïëîõîäû                           |
|————————————————————————————————–—————————————————————————–———————|
|Òåïëîõîä 570, 730       |ÇÄ-12, 4× 10,5/13,    |    |
|                |4× 8,5/11        |50,3 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 95033 (95032)     |ÇÄ-6, 2× 8,5/11     |27,4 Ä |
|                |             |(25,3) |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 292, Í-1,42,      |             |    |
|ÓÌÂÊ-1ÄÕ            |ÇÄ-6           |23,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 17091         |Ì 400          |139,4Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 430          |ÇÄ-12          |46,2 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 861          |ÇÄ-6           |23,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 544          |ÇÄ-6           |23,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|1435              |6×ÑÏÍ 15/18       |47,6 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|288               |Ê-161-2         |16,5 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Áóêñèð-òåïëîõîä         |             |10,0  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Î÷èñòèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ 534Ê   |             |    |
|- ðàáîòà â õîäó         |6×ÑÏ 18/22, 4×10,5/13  |20,7 Ä |
|- ðàáîòà ñïåöîáîðóäîâàíèÿ    |ÊÎÀÂ-68-1        |6,5 Ä |
|- îòîïëåíèå           |             |7,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Âîäîçàïðàâùèê 16601       |6×ÑÏ 12/14        |16,5 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 457          |Ê-161-2         |16,5 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|3. Ìîòîêàòåðà                           |
|————————————————————————————————–—————————————————————————–———————|
|Ìîòîêàòåð ÊÑ-100        |ßÌÇ-238         |33,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîêàòåð 830          |Ä-242          |8,0 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîêàòåð 343 ÌÅÌ        |Ì8×ÑÏÓ100        |27,0  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Êàòåð Buster Magnum       |Renault         |26,0  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Êàòåð ÂÐ-550          |Honda BF50        |10,5  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Êàòåð ÁÌÊ-130Ì         |             |17,7  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Êàòåð "Ýëàí"          |Volvo Pento       |    |
|                |AQ-115A/100       |18,0  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Êàòåð "Áîðåé"          |Ì8 ×ÑÏÓ 100       |28,0  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|4. Ïåðåãðóæàòåëü                         |
|————————————————————————————————–—————————————————————————–———————|
|Ïåðåãðóæàòåëü 53Á        |6×15/18         |23,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|5. Ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè                       |
|————————————————————————————————–—————————————————————————–———————|
|Ïëàâýëåêòðîñòàíöèÿ 37À     |2× 8,5/11        |2,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîçàâîçíÿ 41         |4× 8,5/11        |5,0 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîçàâîçíÿ 946         |Ê-161-2         |16,5 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîëîäêà 27Â          |ÓÄ-2           |2,8  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîëîäêà "Êàçàíêà"       |Âåòåðîê-8        |3,3  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîëîäêà "Äíåïð"        |Âèõðü-25         |9,0  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîïîìïà ÌÏ-800Á        |2Ä 7,2/8,5        |8,3  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
 
         Íîðìû ðàñõîäà ìàñåë (ë) è ñìàçîê (êã)
        íà 100 ë îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ ñóäîâ 
              òåõíè÷åñêîãî ôëîòà
 
|———————————————————————————–————————–—————————–—————————–—————————¬
|   Íàèìåíîâàíèå ñóäîâ  |Ìîòîðíûå|Òðàíñìèñ-|Ñïåöèàëü-|Ïëàñòè÷- |
|              | ìàñëà | ñèîííûå |  íûå  | íûå  |
|              |    | ìàñëà | ìàñëà | ñìàçêè |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|1. Çåìñíàðÿäû                           |
|———————————————————————————–————————–—————————–—————————–—————————|
|Çåìëåñîñ 28Á        |3,9   |0,4   |0,1   |0,3   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Çåìëåñîñ 324À       |4,3   |0,3   |-    |0,25   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Çåìëåñîñ ÇÐÑ-1Â/489    |3,6   |0,25   |-    |0,2   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Çåìëåñîñ ÇÐÑ-1Á      |3,9   |0,25   |-    |0,2   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Çåìëåñîñ 810        |4,0   |0,2   |-    |0,25   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Çåìñíàðÿä Ð12Ì/1451    |4,0   |0,6   |0,1   |0,35   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Çåìñíàðÿä 549       |5,1   |0,15   |0,2   |0,3   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|2. Òåïëîõîäû                           |
|———————————————————————————–————————–—————————–—————————–—————————|
|Òåïëîõîä 570, 730     |3,2   |0,1   |0,1   |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîäû 292, Í-1, 42,  |    |     |     |     |
|ÓÌÂÊ-1ÄÕ          |3,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 95033 (95032)   |2,6   |0,1   |0,1   |0,1   |
|              |(3,1)  |     |     |     |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 17091       |4,8   |0,1   |0,1   |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 430        |3,0   |0,1   |0,1   |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 861        |3,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 544        |3,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 1435       |3,3   |0,1   |0,1   |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 288        |4,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Î÷èñòèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ   |    |     |     |     |
|354Ê            |4,0   |0,1   |-    |0,27   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Âîäîçàïðàâùèê 16601    |4,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 457        |4,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|3. Ìîòîêàòåðà                           |
|———————————————————————————–————————–—————————–—————————–—————————|
|Ìîòîêàòåð ÊÑ-100      |3,8   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîêàòåð 830       |4,5   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîêàòåð 343 ÌÅÌ     |2,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Êàòåð Buster Magnum    |2,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Êàòåð ÂÐ-550, "Ýëàí",   |    |     |     |     |
|"Áîðåé"          |2,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ïåðåãðóæàòåëü 53Á     |3,0   |0,1   |-    |0,16   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|5. Ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè                       |
|———————————————————————————–————————–—————————–—————————–—————————|
|Ïëàâýëåêòðîñòàíöèÿ 37À   |4,5   |-    |-    |-    |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîçàâîçíÿ 41       |4,5   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîçàâîçíÿ 946      |4,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîëîäêà 27Â       |2,0   |-    |-    |-    |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîëîäêà "Êàçàíêà"    |3,3   |-    |-    |-    |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîëîäêà "Äíåïð"     |4,1   |-    |-    |-    |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîïîìïà ÌÏ-800Á     |5,0   |-    |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
 
     Âðåìåííûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ
            äëÿ ñóäîâ ðå÷íîãî ôëîòà
 
|————————————————–——————–———————————————————————————–——————–———————————¬
|  Âèä ôëîòà,  |Êîë-âî| Íîðìà ðàñõîäà íà 1 ÷àñ  |Ðàñõîä| Ðàñõîä  |
|  òèï ñóäíà,  |ÄÂÑ è |    ðàáîòû, êã*     |ìàñëà | ñìàçêè, |
|  ìàðêà ÄÂÑ  | èõ |——————–—————–———————–——————|â % îò| ãð./÷àñ |
|        | ìîù- | Ïîë- |Ñðåä-|Ìàíåâ- |Ïðî- |ðàñõî-|————–——————|
|        |íîñòü | íûé | íèé | ðû  |ãðåâ | äà |Ñî- |Êîí- |
|        |   | õîä | õîä |    |   |òîïëè-|ëè- |ñòàëèí|
|        |   |   |   |    |   | âà |äîë |   |
|————————————————+——————+——————+—————+———————+——————+——————+————+——————|
|1.1. Ïàññàæèðñêèé ôëîò                        |
|————————————————–——————–——————–—————–———————–——————–——————–————–——————|
|Ïð. Ð-51Ý (ÇÄ-6)|2õ150 |36,6 Ä|-  |18,0 Ä |6,6 Ä |3,6  |10,0|10,0 |
|————————————————+——————+——————+—————+———————+——————+——————+————+——————|
|Ïð. 95030 (ÇÄ-6)|1õ150 |17,4 Ä|-  |9,0 Ä |3,3 Ä |3,5  | 5,0| 5,0 |
|————————————————+——————+——————+—————+———————+——————+——————+————+——————|
_________________________
   * Ïðè óäåëüíîì âåñå (ïëîòíîñòè) - 0,86.
 
|———————————————————–——————–—————————————————————————–————————–—————————¬
|  Âèä ôëîòà, òèï |Êîë-âî| Íîðìà ðàñõîäà íà 1 ÷àñ | Ðàñõîä | Ðàñõîä |
| ñóäíà, ìàðêà ÄÂÑ |ÄÂÑ è |   ðàáîòû, êã*    | ìàñëà | ñìàçêè, |
|          | èõ |—————–——————–——————–—————| â % îò | ãð./÷àñ |
|          | ìîù- | Ïîë-| Ñðåä-|Ìàíåâ-|Ïðî- | ðàñõî- |————–————|
|          |íîñòü | íûé | íèé | ðû  |ãðåâ |  äà  |Ñî- |Êîí-|
|          |   | õîä | õîä |   |   | òîïëè- |ëè- |ñòà-|
|          |   |   |   |   |   |  âà  |äîë |ëèí |
|———————————————————+——————+—————+——————+——————+—————+————————+————+————|
|1.2. Áóêñèðû                              |
|———————————————————–——————–——————–———————–——————–—————–——————–————–————|
|Ïð. 430Á (ÇÄ12À1) |   |   |    |   |   |   |  |  |
|- ñ ñîñòàâîì    |1x300 |40,0 Ä|28,0 Ä |18,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|          |   |   |    |   |   |   |  |  |
|- ëåãêà÷åì     |1x300 |36,0 Ä|28,0 Ä |18,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|———————————————————+——————+——————+———————+——————+—————+——————+————+————|
|Ïð. 570À, Á, Â, 730|   |   |    |   |   |   |  |  |
|(ÇÄ 12À1) íà ïîëíóþ|   |   |    |   |   |   |  |  |
|ìîùíîñòü      |   |   |    |   |   |   |  |  |
|- ñ ñîñòàâîì    |1x300 |40,5 Ä|28,5 Ä |18,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|          |   |   |    |   |   |   |  |  |
|- ñ ëåãêà÷åì    |1x300 |37,5 Ä|28,1 Ä |18,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|———————————————————+——————+——————+———————+——————+—————+——————+————+————|
|Òî æå, ïðè     |1x300 |28,0 Ä|18,0 Ä |16,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|äâèæåíèè ïî ÄÁÊ è |   |   |    |   |   |   |  |  |
|Ñèòíèöêîìó êàíàëó |   |   |    |   |   |   |  |  |
|Ñ îãðàíè÷åíèåì   |   |   |    |   |   |   |  |  |
|ìîùíîñòè äî    |   |   |    |   |   |   |  |  |
|200 ë.ñ.      |   |   |    |   |   |   |  |  |
|- ñ ñîñòàâîì    |1x200 |35,0 Ä|28,0 Ä |16,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|          |   |   |    |   |   |   |  |  |
|- ëåãêà÷åì     |1x200 |32,0 Ä|25,0 Ä |16,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|          |   |   |    |   |   |   |  |  |
|ïðè äâèæåíèè ïî  |1x200 |28,0 Ä|18,0 Ä |16,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|ÄÁÊ è Ñèòíèöêîìó  |   |   |    |   |   |   |  |  |
|êàíàëó       |   |   |    |   |   |   |  |  |
|———————————————————+——————+——————+———————+——————+—————+——————+————+————|
|1.3. Ðåéäîâûé è ñëóæåáíî-âñïîìîãàòåëüíûé ôëîò             |
|———————————————————–——————–——————–——————–———————–—————–——————–————–————|
|Ïð. 792 (Ê-161-2) |1x90 |13,0 Ä|-   |7,0 Ä |2,7 Ä|3,5  |5,0 |5,0 |
|          |   |   |   |    |   |   |  |  |
|———————————————————+——————+——————+——————+———————+—————+——————+————+————|
|Ïð. 861, 522    |1x150 |17,5 Ä|-   |9,0 Ä |3,3 Ä|3,8  |5,0 |5,0 |
|(3Ä6)       |   |   |   |    |   |   |  |  |
|———————————————————+——————+——————+——————+———————+—————+——————+————+————|
|Ïð. 284 2õ3Ä6,   |300  |32,0 Ä|25,0 Ä|16,0 Ä |6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|Ïð. 570, 730    |   |   |   |    |   |   |  |  |
|3Ä12À1,      |   |   |   |    |   |   |  |  |
|Ïð. 1427      |   |   |   |    |   |   |  |  |
|2x6×ÑÏ 18/22    |   |   |   |    |   |   |  |  |
|———————————————————+——————+——————+——————+———————+—————+——————+————+————|
_________________________
   * Ïðè óäåëüíîì âåñå (ïëîòíîñòè) - 0,86.
 
        2. ÍÎÐÌÛ ÐÀÑÕÎÄÀ ÑÌÀÇÎ×ÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
 
   Íîðìû ðàñõîäû ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îïåðàòèâíîãî ó÷åòà, ðàñ÷åòà óäåëüíûõ íîðì ðàñõîäà
ìàñåë è ñìàçîê ïðè îáîñíîâàíèè ïîòðåáíîñòè â íèõ â àâòîòðàíñïîðòíûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ.
   Íîðìû ðàñõîäà ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ óñòàíîâëåíû íà 100 ëèòðîâ
(êóá.ì ÑÏÃ) îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà, ðàññ÷èòàííîãî ïî íîðìàì äëÿ 
äàííîãî àâòîìîáèëÿ: ìàñåë â ëèòðàõ íà 100 ëèòðîâ (êóá.ì ÑÏÃ) ðàñõîäà 
òîïëèâà, à ñìàçîê â êèëîãðàììàõ íà 100 ëèòðîâ (êóá.ì ÑÏÃ) ðàñõîäà 
òîïëèâà.
   Íîðìû  óâåëè÷èâàþòñÿ  äî  20  ïðîöåíòîâ  äëÿ àâòîìîáèëåé,
íàõîäÿùèõñÿ â ýêñïëóàòàöèè áîëåå âîñüìè ëåò.
   Óêàçàííûå íîðìû âêëþ÷àþò â ñåáÿ çàìåíó ìàñëà ïðè òåõíè÷åñêèõ
îáñëóæèâàíèÿõ è äîëèâêó â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè.
   Ðàñõîä ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïðè êàïèòàëüíîì ðåìîíòå àãðåãàòîâ
àâòîìîáèëåé óñòàíàâëèâàåòñÿ â êîëè÷åñòâå, ðàâíîì îäíîé çàïðàâî÷íîé
åìêîñòè ñèñòåìû ñìàçêè äàííîãî àãðåãàòà.
   Íîðìû  ðàñõîäà  ìàñåë  è  ñìàçîê  íå  óêàçàííûõ  íèæå
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ àâòîìîáèëåé ñîîòâåòñòâóþò áàçîâûì àâòîìîáèëÿì ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì äâèãàòåëåì.
 
    ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÍÎÐÌÛ ÐÀÑÕÎÄÀ ÌÀÑÅË Â ËÈÒÐÀÕ (ÑÌÀÇÎÊ Â ÊÃ) 
       ÍÀ 100 Ë ÎÁÙÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÀ ÒÎÏËÈÂÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ
 
|——————————————————————————————–——————–————————–—————————–—————————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ |Ìîòîð-| Òðàíñ- |Ñïåöèàëü-| Ïëàñòè÷-|
|               | íûå |ìèññèîí-|íûå ìàñëà|  íûå  |
|               |ìàñëà | íûå  |     | ñìàçêè |
|               |   | ìàñëà |     |     |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|            Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè            |
|——————————————————————————————–——————–————————–—————————–—————————|
|Àâòîìîáèëè ÂÀÇ âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |0,6  |0,1   |0,03   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-13            |1,8  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-Ì20, 21, 22       |2,0  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-24 âñåõ ìîäèôèêàöèé    |1,8  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-24-07, 24-17       |1,6  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-3102 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |1,7  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÀÇ-965, 966, 968, 969,  |   |    |     |     |
|970 âñåõ ìîäèôèêàöèé     |1,3  |0,1   |0,03   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ìîñêâè÷-403, 407, 408,   |   |    |     |     |
|410, 423, 424, 426     |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,0  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ìîñêâè÷-412, 427, 4136,   |   |    |     |     |
|2137, 2138, 2140 âñåõ    |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |1,8  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÓÀÇ-468, ÃÀÇ-69 âñåõ     |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,2   |0,05   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|          Ãðóçîâûå áîðòîâûå àâòîìîáèëè          |
|——————————————————————————————–——————–————————–—————————–—————————|
|Àâèà-20, 30, 31       |2,8  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-51 âñåõ ìîäèôèêàöèé    |2,2  |0,25  |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-52, 52-57, 52-58 âñåõ  |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,3   |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-52-07, 52-08, 52-09   |2,0  |0,25  |0,07   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-53, 3307, 53-27 âñåõ   |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,1  |0,3   |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-53-07           |1,8  |0,25  |0,07   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-63, 66 âñåõ ìîäèôèêàöèé |2,1  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-130, 131, 133, 138À,  |   |    |     |     |
|-138ÀÃ, 431, 410 âñåõ    |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-138            |1,7  |0,25  |0,07   |0,15   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-150, 151, 157, 164   |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-166À           |1,7  |0,25  |0,07   |0,15   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-4331           |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|IFA W50L           |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|戓˂-5320, 5321, 4310    |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊðÀÇ-214, 219 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊðÀÇ-255, 257, 260 âñåõ   |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-200 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-500, 514, 516, 5335   |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,9  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ßÀÇ-210, 214 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÓðÀË-375 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |1,8  |0,35  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÓðÀË-4320           |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÓÀÇ-450, 451, 452, 3303  |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,2  |0,2   |0,05   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ìàãèðóñ 232D 19L, 290D 26L  |2,5  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Òàòðà 111R, Øêîäà 706 RT   |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|              Ñàìîñâàëû               |
|——————————————————————————————–——————–————————–—————————–—————————|
|ÃÀÇ-ÑÀÇ-2500, 3502, 3503,  |   |    |     |     |
|3504, 3507, 53Á       |2,1  |0,3   |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-93 âñåõ ìîäèôèêàöèé    |2,2  |0,25  |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-ÌÌÇ-554, 555, 4502,   |   |    |     |     |
|4504             |   |    |     |     |
|ÇÈË-138ÀÁ, 138Ä2 âñåõ    |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,0  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-ÌÌÇ-585 âñåõ       |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊÀÇ-600 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Óðàë-5557           |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊàìÀÇ-5510, 5511 âñåõ    |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-205            |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-503, 510, 511, 512,  |   |    |     |     |
|513, 5549, 5511, 5430   |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,9  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊðÀÇ-256, 257 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊðÀÇ-222 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÁåëÀÇ-540, 540À, 7522    |4,5  |0,5   |1,0   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|IFA W50 L/K          |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ìàãèðóñ 232Ä19Ê, 290Ä26Ê   |2,5  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Òàòðà-138 âñåõ ìîäèôèêàöèé  |2,8  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|             Ñåäåëüíûå òÿãà÷è             |
|——————————————————————————————–——————–————————–—————————–—————————|
|ÃÀÇ-51 Ï           |2,2  |0,25  |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-52-06           |2,2  |0,13  |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-53-12, 63 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,1  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-120Í, 164Í, 164ÀÍ,   |   |    |     |     |
|157Â, 157ÊÂ, 157ÊÄÂ     |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-130Â, 131Â, 441510   |2,0  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-130Â1, 130Â1-76,     |   |    |     |     |
|138Â1             |1,7  |0,25  |0,07   |0,15   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊÀÇ-120ÒÇ, 606, 606À    |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊÀÇ-608, 608Â        |2,0  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Óðàë-375, 377 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |1,8  |0,35  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊàìÀÇ-5410, 5411 âñåõ    |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-200 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-504, 509 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,9  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-5432, 6422 âñåõ     |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,8  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊðÀÇ-221, 221Á        |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊðÀÇ-255, 258 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊÍÂÔ-12Ò Comatsu Nissan    |4,5  |0,5   |1,0   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|×åïåëü Ä-450 âñåõ ìîäèôèêàöèé |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Øêîäà ËèÀÇ-100 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,5  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ïðàãà ST2-TN         |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Mercedes Benz 2232, 2236   |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,5  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Volvo F 89-32         |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Øêîäà 706 âñåõ ìîäèôèêàöèé  |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|               Àâòîáóñû               |
|——————————————————————————————–——————–————————–—————————–—————————|
|ÓÀÇ-450, 451, 452 âñåõ   |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,2   |0,5   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÐÀÔ-08, 10, 977, 2203   |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,0  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÏÀÇ-651, -652, ÊÀÂÇ-651,   |   |    |     |     |
| 652             |   |    |     |     |
|ÃÀÇ-651, 654 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,25  |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÏÀÇ-672, 3201, 3205,    |   |    |     |     |
| 37421            |   |    |     |     |
|ÊÀÂÇ-685 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |2,1  |0,3   |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-155, 158 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ËèÀÇ-158 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ËèÀÇ-677 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |1,8  |0,35  |0,3   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ËèÀÇ-5256           |2,8  |0,4   |0,3   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ËÀÇ-695, 697 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,0  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ËÀÇ-699 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |2,0  |0,35  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ËÀÇ-4202 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Èêàðóñ-180, 250, 255,    |   |    |     |     |
|260, 280, 256, 556,    |   |    |     |     |
|620 âñåõ ìîäèôèêàöèé     |4,5  |0,5   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Øêîäà 706 TO-CAR       |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Àâñòðî-ÔÈÀÒ-5ÄÍ-120      |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Èêàðóñ-55 âñåõ ìîäèôèêàöèé  |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
 
   Ðàñõîä ìàñåë è ñìàçîê äëÿ àâòîìîáèëåé (â ò.÷. èíîñòðàííûõ
ìàðîê) è òðàêòîðîâ, íå âîøåäøèõ â äàííûé ïåðå÷åíü, ïðèíèìàåòñÿ ïî
íèæåóêàçàííûì âðåìåííûì íîðìàì ðàñõîäà.
 
       ÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÍÎÐÌÛ ÐÀÑÕÎÄÀ ÌÀÑÅË È ÑÌÀÇÎÊ
 
|——————————————————————————————–———————————————————————————————————¬
|   Òèï àâòîìîáèëÿ      |   Íîðìà ðàñõîäà ìàñåë (ë) è  |
|               |   ñìàçîê (êã) íà 100 ë îáùåãî  |
|               |      ðàñõîäà òîïëèâà     |
|               |——————–————————–—————————–—————————|
|               |Ìîòîð-| Òðàíñ- |Ñïåöèàëü-|Ïëàñòè÷- |
|               | íûå |ìèññèîí-|íûå ìàñëà|  íûå  |
|               |ìàñëà | íûå  |     |(êîíñèñ- |
|               |   | ìàñëà |     |òåíòíûå) |
|               |   |    |     | ñìàçêè |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ëåãêîâûå, ãðóçîâûå      |   |    |     |     |
|àâòîìîáèëè è àâòîáóñû,    |   |    |     |     |
|ðàáîòàþùèå íà áåíçèíå è    |   |    |     |     |
|ñæèæåííîì ãàçå        |2,4  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ëåãêîâûå, ãðóçîâûå      |   |    |     |     |
|àâòîìîáèëè è àâòîáóñû,    |   |    |     |     |
|ðàáîòàþùèå íà äèçåëüíîì    |   |    |     |     |
|òîïëèâå            |3,2  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Àâòîìîáèëè ÁåëÀÇ è ÌîÀÇ,   |   |    |     |     |
|òðàêòîðû, ðàáîòàþùèå íà    |   |    |     |     |
|äèçåëüíîì òîïëèâå       |5,0  |0,5   |1,0   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà     |   |    |     |     |
|(òðàêòîðû, ýêñêàâàòîðû),   |   |    |     |     |
|ðàáîòàþùàÿ â êàðüåðàõ â    |   |    |     |     |
|óñëîâèÿõ çàïûëåííîñòè     |   |    |1,5   |0,7   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
 
   Äëÿ àâòîìîáèëåé, îáîðóäîâàííûõ ãèäðîìåõàíè÷åñêèìè êîðîáêàìè
ïåðåäà÷ (êðîìå ÁåëÀÇ è ÌîÀÇ), âðåìåííàÿ íîðìà ðàñõîäà ñïåöèàëüíûõ
ìàñåë óâåëè÷èâàåòñÿ äî 0,3 ë.
 
 
                            Ïðèëîæåíèå 1
 
   ÑÐÎÊ ÑËÓÆÁÛ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ ÄÎ ÏÎËÍÎÃÎ ÍÀ×ÈÑËÅÍÈß ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÈ
 
|———————————————————–———————————————————–————————–———————–——————————¬
|  Òèï àâòîìîáèëÿ | Ãðóçîïîäúåìíîñòü | Ïîëíîå | Ñðîê | Ïðîáåã |
|          |   (êëàññ)    | íà÷èñ- |ñëóæáû |     |
|          |          | ëåíèå |àâòîìî-|     |
|          |          |àìîðòè- | áèëÿ |     |
|          |          | çàöèè |    |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Ãðóçîâûå      |äî 0,5 ò      |20%   |5 ëåò |     |
|          |îò 0,5 äî 2,0 ò  |14,3%  |7 ëåò |     |
|- ñ ðåñóðñîì äî ÊÐ:|          |    |    |     |
|200 òûñ.êì     |áîëåå 2,0 ò    |0,37%  |    |200 òûñ.êì|
|200-250 òûñ.êì   |áîëåå 2,0 ò    |0,3%  |    |335 òûñ.êì|
|250-350 òûñ.êì   |áîëåå 2,0 ò    |0,2%  |    |500 òûñ.êì|
|350-400 òûñ.êì   |áîëåå 2,0 ò    |0,17%  |    |590 òûñ.êì|
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Êàðüåðíûå àâòîìîáèëè-ñàìîñâàëû                   |
|———————————————————–———————————————————–————————–———————–——————————|
|- êàðüåð äî 1 êì  |27-50 ò      |16,7%  |6 ëåò |     |
|          |50-120 ò      |14,3%  |7 ëåò |     |
|          |120-220 ò     |12,5%  |8 ëåò |     |
|          |áîëåå 220 ò    |11,1%  |9 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|- â äðóãèõ ñëó÷àÿõ |27-50 ò      |0,37%  |    |270 òûñ.êì|
|          |50-120 ò      |0,3%  |    |335 òûñ.êì|
|          |120-220 ò     |0,22%  |    |455 òûñ.êì|
|          |áîëåå 220 ò    |0,2%  |    |500 òûñ.êì|
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|- ïî÷àñîâûå    |ÃÀÇ-53, ÇÈË-130  |10%   |10 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Ïðèöåïû è     |äî 8 ò       |12,5%  |8 ëåò |     |
|ïîëóïðèöåïû    |áîëåå 8 ò     |10,0%  |10 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|- ñàìîñâàëüíûå   |          |14,3%  |7 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|- òÿæåëîâîçû    |äî 100 ò      |8,3%  |12 ëåò |     |
| (×ÌÀÇ)      |áîëåå 100 ò    |6,7%  |15 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Ëåãêîâûå      |äî 1,2 ë      |18,2%  |5,5 ëåò|     |
|          |îò 1,2 ë äî 1,8 ë |14,3%  |7 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|- òàêñè      |          |0,5%  |    |200 òûñ.êì|
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|äëÿ à/ì ñêîðîé ïîìîùè íà øàññè ÐÀÔ è ÓÀÇ êîýôôèöèåíò 1,6      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|äëÿ à/ì ÌÇÌÀ-2140, 2141 äî 1990 ã. âûïóñêà êîýôôèöèåíò 1,3    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|äëÿ ó÷åáíûõ à/ì êîýôôèöèåíò 1,8                  |
|———————————————————–———————————————————–————————–———————–——————————|
|- îáùåãî      |îò 1,8 ë äî 3,5 ë |11,1%  |9 ëåò |     |
|íàçíà÷åíèÿ     |          |    |    |     |
|- òàêñè      |îò 1,8 ë äî 3,5 ë |0,22%  |    |455 òûñ.êì|
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Àâòîáóñû      |îñîáî ìàëîãî    |    |    |     |
|- îáùåãî íàçíà÷åíèÿ|äî 5 ì       |14,3%  |7 ëåò |     |
|- ìàðøðóòíîå òàêñè |äî 5 ì       |0,22%  |    |455 òûñ.êì|
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|          |ìàëîãî       |    |    |     |
|- òðàíñïîðòà    |äî 7,5 ì      |0,22%  |    |455 òûñ.êì|
| îáùåãî      |          |    |    |     |
| ïîëüçîâàíèÿ   |          |    |    |     |
|- âåäîìñòâåííîãî  |äî 7,5 ì      |10,0%  |10 ëåò |     |
| òðàíñïîðòà    |          |    |    |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|          |ñðåäíåãî è     |    |    |     |
|          |áîëüøîãî      |    |    |     |
|- òðàíñïîðòà    |áîëåå 8 ì     |0,17%  |    |590 òûñ.êì|
| îáùåãî      |          |    |    |     |
| ïîëüçîâàíèÿ   |          |    |    |     |
|- âåäîìñòâåííîãî  |áîëåå 8 ì     |9,1%  |11 ëåò |     |
| òðàíñïîðòà    |          |    |    |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Ñïåöèàëüíûå    |          |    |    |     |
|(ñàíèòàðíûå,    |          |    |    |     |
|âåòåðèíàðíûå,   |          |    |    |     |
|ïîæàðíûå,     |          |    |    |     |
|àâàðèéíûå,     |          |    |    |     |
|ìàñòåðñêèå,    |          |    |    |     |
|àâòîëàâêè è ò.ä): |          |    |    |     |
|- íà øàññè     |          |    |    |     |
| ãðóçîâûõ à/ì   |          |10,0%  |10 ëåò |     |
|- íà øàññè ëåãêîâûõ|          |    |    |     |
| à/ì è àâòîáóñîâ |          |14,3%  |7 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Ñïåöòÿãà÷è     |          |    |    |     |
|êîðòîâûå      |          |12,0%  |8 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
 
 
                            Ïðèëîæåíèå 2
 
   ÓÑÐÅÄÍÅÍÍÛÅ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒΠÏÅÐÅÕÎÄÀ ÑÌÅÍÍÎÃÎ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ 
      ÂÐÅÌÅÍÈ (ÌÀØÈÍÎ×ÀÑÎÂ) Ê ×ÀÑÀÌ ÍÀÐÀÁÎÒÊÈ (ÌÎÒÎ×ÀÑ)
        ÄÎÐÎÆÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
 
|————–————————————————————————————————————————————————————–————————¬
| ¹ |      Íàèìåíîâàíèå ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ    |Çíà÷åíèå|
|  |                          | êîýôôè-|
|  |                          | öèåíòà |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 1 |Áóëüäîçåðû: 3 ò                   |0,7   |
|  |      6-10 ò                 |0,8   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 2 |Ýêñêàâàòîðû îäíîêîâøîâûå ñ êîâøîì âìåñòèìîñòüþ   |    |
|  |äî 0,4 êóá.ì                    |0,7   |
|  |Òî æå, ñ êîâøîì âìåñòèìîñòüþ áîëåå 0,4 êóá.ì    |0,8   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 3 |Àâòîãðåéäåðû                    |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 4 |Êðàíû ñòðåëîâûå àâòîìîáèëüíûå ãðóçîïîäúåìíîñòüþ   |    |
|  |äî 6,3 ò âêëþ÷èòåëüíî                |0,7   |
|  |Òî æå, ñâûøå 6,3 ò äî 10 ò âêëþ÷èòåëüíî       |0,72  |
|  |Òî æå, ñâûøå 10 ò                  |0,74  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 5 |Êðàíû ñòðåëîâûå ïíåâìîêîëåñíûå           |0,72  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 6 |Êðàíû ñòðåëîâûå ãóñåíè÷íûå             |0,73  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 7 |Ñêðåïåðû                      |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 8 |Êðàíû áàøåííûå                   |0,57  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 9 |Òðóáîóêëàä÷èêè                   |0,55  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|10 |Ïîãðóç÷èêè îäíîêîâøîâûå               |0,6   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|11 |Òðàêòîðû êîëåñíûå                  |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|12 |Òðàêòîðû ãóñåíè÷íûå                 |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|13 |Òðàêòîðû-ðûõëèòåëè                 |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|14 |Òðàêòîðû òðåëåâî÷íûå                |0,75  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|15 |Êîìïðåññîðû                     |0,5   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|16 |Êàòêè ìîòîðíûå                   |0,55  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|17 |Ñâàðî÷íûå àãðåãàòû                 |0,5   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|18 |Àâòîïîãðóç÷èêè                   |0,6   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|19 |ßìîáóðû íà áàçå òðàêòîðîâ              |0,4   |
|  |    íà áàçå àâòîìîáèëåé             |0,5   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|20 |Ìàøèíû áóðèëüíûå                  |0,4   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|21 |Àñôàëüòîóêëàä÷èêè                  |0,43  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|22 |Àâòîâûøêè, àâòîãèäðîïîäúåìíèêè           |0,75  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|23 |Ýêñêàâàòîðû ìíîãîêîâøîâûå, òðàíøåéíûå, ðîòîðíûå   |    |
|  |è öåïíûå                      |0,5   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|24 |Àâòîáåòîíîñìåñèòåëè                 |0,5   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|25 |Ñòàöèîíàðíûå áåòîíîñìåñèòåëè            |0,35  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|26 |Ðàñòâîðîñìåñèòåëè ñòàöèîíàðíûå           |0,5   |
|  |Òî æå, ïåðåäâèæíûå                 |0,35  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|27 |Àâòîáåòîíîíàñîñû                  |0,42  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|28 |Ðàñòâîðîíàñîñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ äî 2 êóá.ì/÷àñ  |0,25  |
|  |                   4-6 êóá.ì/÷àñ |0,3   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|29 |Âûøêè ñàìîõîäíûå íà áàçå òðàêòîðà          |0,55  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|30 |Ñâàåáîéíûå óñòàíîâêè                |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|31 |Àâòîãóäðîíàòîðû                   |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|32 |Àâòîöåìåíòîâîçû                   |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|33 |Ãèäðîêðàíû                     |0,75  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|34 |Ïëàíèðîâùèêè                    |0,4   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|35 |Ïîäúåìíèêè ìà÷òîâûå                 |0,2   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|36 |Äðîáèëêè ñòàöèîíàðíûå                |0,6   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|37 |Ãðîõîòû                       |0,55  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|38 |Êîð÷åâàòåëè, êóñòîðåçû               |0,32  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|39 |Ìîëîòû äèçåëüíûå è ïàðîâîçäóøíûå          |0,3   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|40 |Øòóêàòóðíûå àãðåãàòû                |0,3   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|41 |Íàñîñû æèäêîñòíûå                  |0,65  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
   Ïðèìå÷àíèå.  Ðóêîâîäèòåëÿì  ïðåäïðèÿòèé  è  îðãàíèçàöèé
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî, â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôèêè è êîíêðåòíûõ
óñëîâèé ðàáîòû äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí è îáîðóäîâàíèé, èçìåíÿòü
êîýôôèöèåíòû.
 
        ÏÐÈÌÅÐÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÎÂ ÏÅÐÅÕÎÄÀ
 
   1. Òðàêòîð ÌÒÇ-82 îòðàáîòàë ïîëíóþ ñìåíó (8 ÷àñîâ) ðàáî÷åãî
âðåìåíè ïî ïåðåâîçêå ãðóçîâ. Ñ÷åò÷èê ìîòî÷àñîâ íåèñïðàâåí.
   Êîëè÷åñòâî îòðàáîòàííûõ ìîòî÷àñîâ áóäåò: 
   8 x 0,7 = 5,6 ìîòî÷àñîâ.
 
   2.  Àâòîïîãðóç÷èê  R-70-30 Øòèëü  ïî  ñ÷åò÷èêó îòðàáîòàë
5 ìîòî÷àñîâ.
   Êîëè÷åñòâî îòðàáîòàííûõ ìàøèíî÷àñîâ áóäåò: 
   5 / 0,6 = 8,33 ìàøèíî÷àñ.
 
   3.  Áóëüäîçåð  PR-722 "Ëèòðîíèê"  ïî  ñ÷åò÷èêó  îòðàáîòàë
4 ìîòî÷àñà.
   Êîëè÷åñòâî îòðàáîòàííûõ ìàøèíî÷àñîâ áóäåò: 
   4 / 0,8 = 5,0 ìàøèíî÷àñ.
 
 
                            Ïðèëîæåíèå 3
 
        ÏÐÈÌÅÐÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÍÎÐÌ ÐÀÑÕÎÄÀ ÒÎÏËÈÂÀ
 
           (öèôðû â ïðèìåðàõ óñëîâíûå)
 
   1. Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-53À, ðàáîòàþùèé â ã.Ìîãèëåâå, ñîâåðøèë ïðîáåã
173 êì è âûïîëíèë òðàíñïîðòíóþ ðàáîòó 280 òêì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   -  ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÃÀÇ-53À
ñîñòàâëÿåò 25,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â ãîðîäå ñ íàñåëåíèåì îò 300 òûñ. äî 
1 ìëí. ÷åëîâåê ñîñòàâëÿåò 5%;
   -  íîðìà  ðàñõîäà  áåíçèíà  íà  ãðóçîîáîðîò  ñîñòàâëÿåò  
2,0 ë/100 òêì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (173 / 100 x 25 + 280 / 100 x 2) x (1 + 0,05) = 51,3 ë.
 
   2. Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-31029, ðàáîòàþùèé â ã.Ìèíñêå, ñîâåðøèë ïðîáåã
320 êì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÃÀÇ-31029
ñîñòàâëÿåò 12,9 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â ãîðîäå ñ íàñåëåíèåì ñâûøå 1 ìèëëèîíà
÷åëîâåê ñîñòàâëÿåò 10%.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí - 320 / 100 x 12,9 x (1 + 0,1) = 45,4 ë.
 
   3. Àâòîìîáèëü ÌÀÇ-5432  ñ ïîëóïðèöåïîì ÌÀÇ-5205  âûïîëíèë 
1520 òêì ãðóçîîáîðîòà ïðè ïðîáåãå 250 êì ïî çàãîðîäíîé äîðîãå ñ
óñîâåðøåíñòâîâàííûì ïîêðûòèåì â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÌÀÇ-5432
ñîñòàâëÿåò 26,8 ë/100 êì;
   - ñíèæåíèå çà ðàáîòó íà çàãîðîäíîé äîðîãå ñ óñîâåðøåíñòâîâàííûì
ïîêðûòèåì â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè ñîñòàâëÿåò 15%;
   - ìàññà ñíàðÿæåííîãî ïîëóïðèöåïà ÌÀÇ-5205 ñîñòàâëÿåò 5,7 ò;
   - íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà íà ãðóçîîáîðîò 1,3 ë/100 òêì;
   - íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà íà 1 ò ñíàðÿæåííîé ìàññû ïîëóïðèöåïà
ñîñòàâëÿåò 1,3 ë/ò.
   Ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîïîåçäà ÌÀÇ-5432 ñ
ïîëóïðèöåïîì ÌÀÇ-5205 ñîñòàâëÿåò:
   H = 26,8 + 1,3 x 5,7 = 34,2 ë.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (250 / 100 x 34,2 + 1520 / 100 x 1,3) x (1 - 0,15) = 
= 89,5 ë.
 
   4. Àâòîìîáèëü ÇÈË-130 ñ ïðèöåïîì ÀÏÑ-23 âûïîëíèë 950 òêì
ãðóçîîáîðîòà ïðè ïðîáåãå 180 êì â çèìíåå âðåìÿ ãîäà â ã.Áîðèñîâå.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   -  ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÇÈË-130
ñîñòàâëÿåò 31,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â çèìíåå âðåìÿ - 10%;
   - ìàññà ñíàðÿæåííîãî ïðèöåïà ÀÏÑ-23 ñîñòàâëÿåò 2,8 ò;
   -  íîðìà  ðàñõîäà  áåíçèíà  íà  ãðóçîîáîðîò  ñîñòàâëÿåò
2,0 ë/100 òêì.
   Ëèíåéíàÿ íîðìà àâòîïîåçäà â ñîñòàâå àâòîìîáèëÿ ÇÈË-130 è
ïðèöåïà ÀÏÑ-23 ñîñòàâëÿåò:
   H = 31 + 2,0 x 2,8 = 36,6 ë/100 êì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (180 / 100 x 36,6 + 950 / 100 x 2,0) + (1 + 0,1) = 93,4 ë.
 
   5. Àâòîìîáèëü-ôóðãîí ÃÇÑÀ-7304 äëÿ ïåðåâîçêè õëåáà ñîâåðøèë
ïðîáåã 78 êì, ðàáîòàÿ ñ ÷àñòûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè îñòàíîâêàìè,
âûïîëíèë 95 òêì ãðóçîîáîðîòà â ã.Ñëóöêå.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëåé ÃÇÑÀ-7304
ñîñòàâëÿåò 23,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó ñ ÷àñòûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè îñòàíîâêàìè -
10%;
   -  íîðìà  ðàñõîäà  áåíçèíà  íà  ãðóçîîáîðîò  ñîñòàâëÿåò
2,0 ë/100 òêì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (78 / 100 x 23 + 95 / 100 x 2,0) x (1 + 0,1) = 21,8 ë.
 
   6. Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-52-27, ðàáîòàþùèé íà ñæàòîì ïðèðîäíîì ãàçå,
ñîâåðøèë ïðîáåã 145 êì íà óñëîâèÿõ ïî÷àñîâîé îïëàòû â ã.Ìîëîäå÷íî.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÃÀÇ-52-27
ñîñòàâëÿåò 22,5 êóá.ì/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ïî÷àñîâóþ ðàáîòó - 10%.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (145 / 100 x 22,5) x (1 + 0,1) = 35,9 êóá.ì ÑÏÃ.
 
   7.  Àâòîìîáèëü  ÇÈË-ÌÌÇ-45023,  ðàáîòàþùèé  íà  ñæèæåííîì
óãëåâîäîðîäíîì ãàçå, ñîâåðøèë ïðîáåã 173 êì è âûïîëíèë 8 åçäîê ñ
ãðóçîì â çèìíåå âðåìÿ ãîäà â ã.Ïîëîöêå.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÇÈË-ÌÌÇ-45023
ñîñòàâëÿåò 50,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â çèìíåå âðåìÿ - 10%;
   - íàäáàâêà íà îäíó åçäêó ñ ãðóçîì - 0,25 ë ÑÓÃ.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (173 / 100 x 50) x (1 + 0,1) + 0,25 x 8 = 97,2 ë ÑÓÃ.
 
   8. Àâòîìîáèëü ÊðÀÇ-256Á, ðàáîòàÿ â êàðüåðå, ñîâåðøèë ïðîáåã 
95 êì è âûïîëíèë 42 åçäêè ñ ãðóçîì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÊðÀÇ-256Á
ñîñòàâëÿåò 48,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â êàðüåðå - 20%;
   - íàäáàâêà íà îäíó åçäêó ñ ãðóçîì - 0,25 ë.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (95 / 100 x 48) x (1 + 0,2) + 0,25 x 42 = 65,2 ë.
 
   9. Ñàìîñâàëüíûé àâòîïîåçä ÌÀÇ-5549 ñ ñàìîñâàëüíûì ïðèöåïîì
ÀÏÑ-24 ñîâåðøèë ïðîáåã 168 êì, âûïîëíèâ ïðè ýòîì 14 åçäîê ñ ãðóçîì
ïðè êîýôôèöèåíòå èñïîëüçîâàíèÿ ïðîáåãà 0,48.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÌÀÇ-5549
ñîñòàâëÿåò 28,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà íà êàæäóþ åçäêó ñ ãðóçîì - 0,25 ë;
   - íàäáàâêà çà êàæäóþ òîííó ñîáñòâåííîãî âåñà ïðèöåïà - 1,3 ë;
   - ãðóçîïîäúåìíîñòü ïðèöåïà - 8 ò;
   - ìàññà ñíàðÿæåííîãî ïðèöåïà - 4 ò.
   Ëèíåéíàÿ íîðìà ñàìîñâàëüíîãî àâòîïîåçäà â ñîñòàâå àâòîìîáèëÿ
ÌÀÇ-5549 ñ ïðèöåïîì ÀÏÑ-24 ïðè êîýôôèöèåíòå èñïîëüçîâàíèÿ ïðîáåãà
0,48 ñîñòàâèò: 
   H = 28 + 1,3 õ (4 + 0,48 x 8) = 38,19 ë/100 êì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 168 / 100 x 38,19 + 0,25 x 14 x 2 = 71,2 ë.
 
   10. Àâòîìîáèëü-ñàìîñâàë ÊàìÀÇ-5511 ñ ñàìîñâàëüíûì ïðèöåïîì
ÃÊÁ-8527 ïåðåâåç íà ðàññòîÿíèå 115 êì 13 ò êèðïè÷à, à â îáðàòíóþ
ñòîðîíó ïåðåâåç íà ðàññòîÿíèå 80 êì 16 ò ùåáíÿ. Îáùèé ïðîáåã
ñîñòàâèë 240 êì.
   Ó÷èòûâàÿ,  ÷òî àâòîìîáèëü-ñàìîñâàë ðàáîòàë ñ êîýôôèöèåíòîì
èñïîëüçîâàíèÿ ïðîáåãà áîëåå ÷åì 0,5, íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà
îïðåäåëÿåòñÿ  òàê æå, êàê äëÿ áîðòîâîãî àâòîìîáèëÿ ÊàìÀÇ-5320
(áàçîâîãî äëÿ ñàìîñâàëà ÊàìÀÇ-5511) ñ ó÷åòîì ðàçíèöû ñîáñòâåííîé
ìàññû ýòèõ àâòîìîáèëåé. Òàêèì îáðàçîì, â ýòîì ñëó÷àå ëèíåéíàÿ íîðìà
ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÊàìÀÇ-5511 âêëþ÷àåò 25 ë (íîðìà
ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ ïîðîæíåãî àâòîìîáèëÿ ÊàìÀÇ-5320) ïëþñ 2,7 ë
(ó÷èòûâàþùèõ ðàçíèöó ñîáñòâåííûõ ìàññ ïîðîæíåãî áîðòîâîãî àâòîìîáèëÿ
è ñàìîñâàëà â ðàçìåðå 2,08 òîííû), ÷òî ñîñòàâëÿåò 27,7 ë/100 êì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÊàìÀÇ-5511 â
äàííûõ óñëîâèÿõ ñîñòàâëÿåò 27,7 ë/100 êì;
   - íîðìà ðàñõîäà äèçåëüíîãî òîïëèâà íà ãðóçîîáîðîò ñîñòàâëÿåò
1,3 ë/100 òêì;
   - ìàññà ñíàðÿæåííîãî ñàìîñâàëüíîãî ïðèöåïà ÃÊÁ-8527 ñîñòàâëÿåò
4,5 òîííû.
   Ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà àâòîïîåçäà â ñîñòàâå àâòîìîáèëÿ
ÊàìÀÇ-5511 è ïðèöåïà ÃÊÁ-8527 ñîñòàâèò:
   H = 27,7 + 1,3 x 4,5 = 33,6 ë/100 êì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (33,6 x 240) / 100 + 1,3 õ (115 x 13 + 80 x 16) / 100 = 
= 116,7 ë.
 
   11. Àâòîìîáèëü ÓÀÇ-469, ðàáîòàÿ íà èíêàññàöèè, ñîâåðøèë ïðîáåã
180 êì â ã.Îðøà. Âî âðåìÿ ðàáîòû ïðîñòîé àâòîìîáèëÿ áåç âêëþ÷åíèÿ
äâèãàòåëÿ ñîñòàâèë 3,2 ÷àñà.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà àâòîìîáèëåì ÓÀÇ-469 ñîñòàâëÿåò
16,0 ë/100 êì;
   - ïðîñòîé â òå÷åíèå îäíîãî ÷àñà àâòîìîáèëÿ ñ âêëþ÷åííûì
äâèãàòåëåì ñîîòâåòñòâóåò 10 êì ïðîáåãà.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 180 / 100 x 16 + (3,2 x 10) / 100 x 16 = 33,9 ë.
 
   12. Àâòîìîáèëü ÂÀÇ-21063, ðàáîòàÿ â óñëîâèÿõ ó÷åáíîé åçäû,
ñîâåðøèë 125 êì ïðîáåãà ïî ã.Ìèíñêó.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-21063
ñîñòàâëÿåò 9,2 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ó÷åáíóþ åçäó - 20%;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â ãîðîäå ñ íàñåëåíèåì ñâûøå îäíîãî
ìèëëèîíà ÷åëîâåê - 10%.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 215 / 100 x 9,2 x (1 + 0,2 + 0,1) = 25,7 ë.
 
   13. Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-52-04 ïðè ïåðåâîçêå îïàñíîãî ãðóçà, äâèãàÿñü
ñî ñêîðîñòüþ ìåíåå 20 êì/÷àñ, ñîâåðøèë 78 êì ïðîáåãà, âûïîëíèâ 
150 òêì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   -  ëèíåéíàÿ  íîðìà  ðàñõîäà òîïëèâà àâòîìîáèëåé ÃÀÇ-52-04
ñîñòàâëÿåò 22,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ñêîðîñòü íèæå 20 êì/÷àñ ñîñòàâëÿåò 10%;
   -  íîðìà  ðàñõîäà  áåíçèíà  íà  ãðóçîîáîðîò  ñîñòàâëÿåò
2,0 ë/100 òêì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (78 / 100 x 22,0 + 150 / 100 x 2,0) x (1 + 0,1) = 22,2 ë.
 
   14. Àâòîáóñ ËÀÇ-695Í, ïðîøåäøèé ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
500 êì, ñîâåðøèë ïðîáåã 250 êì â ã.Áàðàíîâè÷è.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   -  ëèíåéíàÿ  íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîáóñà ËÀÇ-695Í
ñîñòàâëÿåò 41,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà ïðè ïðîáåãå ïåðâîé òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ àâòîìîáèëÿìè
ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà - 10%;
   - íàäáàâêà íà ðàáîòó ñ ÷àñòûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè îñòàíîâêàìè
10%.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 250 / 100 x 41 x (1 + 0,1 + 0,1) = 123,0 ë.
 
   15. Àâòîáóñ Èêàðóñ-255, çàêàçàííûé äëÿ îáñëóæèâàíèÿ äåëåãàöèè,
ñîâåðøèë 138 êì ïðîáåãà.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîáóñà Èêàðóñ-255
ñîñòàâëÿåò 33 ë/100 êì;
   - ñíèæåíèå çà ðàáîòó àâòîáóñà, íå ðàáîòàþùåãî íà ìàðøðóòå -
10%.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 138 / 100 x 33 x (1 - 0,1) = 41,0 ë.
 
   16. Àâòîìîáèëü ÇÈË-131, ðàáîòàÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â òÿæåëûõ
äîðîæíûõ óñëîâèÿõ, â ïåðèîä ñåçîííîé ðàñïóòèöû ñîâåðøèë 162 êì
ïðîáåãà, âûïîëíèâ 530 òêì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   -  ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÇÈË-131
ñîñòàâëÿåò 42,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â òÿæåëûõ äîðîæíûõ óñëîâèÿõ â ïåðèîä
ñåçîííîé ðàñïóòèöû 35%;
   -  íîðìà  ðàñõîäà  áåíçèíà  íà  ãðóçîîáîðîò  ñîñòàâëÿåò 
2,0 ë/100 òêì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (162 / 100 x 42 + 530 / 100 x 2) x (1 + 0,35) = 106,2 ë.
 
   17. Àâòîáóñ Èêàðóñ-250 â çèìíåå âðåìÿ, íàõîäÿñü íà ìàðøðóòå 
8,5 ÷àñà ñ âêëþ÷åííûì îòîïèòåëåì ñèðîêêî-268.03, ñîâåðøèë ïðîáåã 
183 êì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîáóñà Èêàðóñ-250
ñîñòàâëÿåò 33 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â çèìíåå âðåìÿ 10%;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó îòîïèòåëÿ 2,0 ë çà 1 ÷àñ.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 183 / 100 x 33 x (1 + 0,1) + 2,0 x 8,5 = 83,4 ë.
 
   18. Àâòîêðàí ÊÑ-3579 íà áàçå àâòîìîáèëÿ ÌÀÇ-5337 ñîâåðøèë
ïðîáåã 87 êì. Âðåìÿ ðàáîòû ñïåöîáîðóäîâàíèÿ ïî ïåðåìåùåíèþ ãðóçà -
5,4 ÷àñà.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   -  ëèíåéíàÿ  íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîêðàíà ÊÑ-3579
ñîñòàâëÿåò 36,9 ë/100 êì;
   - íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà íà ðàáîòó ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ çà
1 ìàøèíî÷àñ - 8,8 ë.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 87 / 100 x 36,9 + 8,8 x 5,4 = 79,6 ë.
 
   19. Ïîëèâîìîå÷íàÿ ìàøèíà ÏÌ-130, ðàáîòàÿ íà ïîëèâå  óëèö,
ñîâåðøèëà ïðîáåã 176 êì, èç íèõ ïðîáåã ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî
ñîñòàâèë 24 êì. Çà âðåìÿ ðàáîòû öèñòåðíà íàïîëíÿëàñü èç âîäîåìà 
9 ðàç.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ ïîëèâîìîå÷íîé ìàøèíû
ÏÌ-130 ñîñòàâëÿåò 33,4 ë/100 êì;
   - íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà ïîëèâîìîå÷íîé ìàøèíû ÏÌ-130 ïðè ïîëèâêå
ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö 59,2 ë/100 êì;
   - íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà ïðè çàïîëíåíèè îäíîé öèñòåðíû âîäîé èç
âîäîåìà - 0,7 ë.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (176 - 24) / 100 x 59,2 + 24 / 100 x 33,4 - 0,7 x 9 = 
= 104,3 ë.
 
   20. Ïåñêîðàçáðàñûâàòåëü ÝÄ-403 íà áàçå àâòîìîáèëÿ Óðàë-5557
ñîâåðøèë ïðîáåã 197 êì, èç íèõ ïðîáåã ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî
ñîñòàâèë 18 êì. Ðàáîòû ïðîâîäèëèñü â çèìíåå âðåìÿ.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ ïåñêîðàçáðàñûâàòåëÿ ÝÄ-403
ñîñòàâëÿåò 30,0 ë/100 êì;
   -  íîðìà  ðàñõîäà òîïëèâà ïåñêîðàçáðàñûâàòåëÿ ïðè ïîñûïêå
ñîñòàâëÿåò 69,0 ë/100 êì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (18 / 100 x 30) + (197 - 18) / 100 x 69 = 128,9 ë.
 

Ïîïóëÿðíûå íîâîñòè
Êóðñû âàëþò Íàöèîíàëüíîãî Áàíêà ÐÁ
26.04.201827.04.2018
Åâðî 2.4438 2.4446
Äîëëàð ÑØÀ 2.0032 2.0075
Ôóíò ñòåðëèíãîâ 2.7969 2.7982
Ðîññèéñêèé ðóáëü 3.2454 3.2011
Óêðàèíñêàÿ ãðèâíà 7.624 7.6578
Ïîëüñêèé çëîòûé 5.8009 5.7836
ßïîíñêàÿ èåíà 0.18365 0.18368
Ñòàòèñòèêà
Ïðàâîâûå àêòû ïî ãîäó ïðèíÿòèÿ