Èíôîðìàöèÿ: Êóðñû èíîñòðàííûõ âàëþò, óñòàíàâëèâàåìûå Íàöèîíàëüíûì áàíêîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íà ïåðâîå ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà (2003 ãîä)

 
  ÊÓÐÑÛ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÂÀËÞÒ, ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌÛÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÁÀÍÊÎÌ
    ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ
              2003 ÃÎÄ
 
|——————————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|   ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÓÐÑ   |01.08.2003|01.09.2003|01.10.2003|01.11.2003|01.12.2003|
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 àçåðáàéäæàíñêèé ìàíàò| 419,41 | 423,32 | 428,44 | 432,11 | 434,57 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 àëáàíñêèé ëåê      |  17,44 |  16,65 |  17,84 |  18,46 |  18,89 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 àëæèðñêèé äèíàð     |  26,69 |  26,87 |  27,34 |  28,24 |  31,20 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 àðãåíòèíñêîå ïåñî    | 725,17 | 709,41 | 725,37 | 742,46 | 720,00 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 àðìÿíñêèé äðàì    | 3614,81 | 3597,67 | 3687,39 | 3813,09 | 3781,65 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 àôãàíñêèé àôãàíè   |48232,56 |48627,91 |49046,51 |49511,63 |49813,95 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 áðàçèëüñêèé ðåàë    | 705,44 | 707,49 | 720,72 | 748,07 | 727,58 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 âåíãåðñêèé ôîðèíò    |  8,97 |  8,86 |  9,67 |  9,61 |  9,67 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 âüåòíàìñêèé äîíã   | 133,71 | 134,71 | 135,59 | 136,11 | 137,08 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ãðóçèíñêèé ëàðè     | 973,71 | 987,49 | 998,11 | 1010,49 | 989,38 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äèðõàì ÎÀÝ       | 564,66 | 569,33 | 574,18 | 579,67 | 583,21 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åãèïåòñêèé ôóíò     | 338,06 | 340,00 | 342,34 | 347,88 | 347,58 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 èçðàèëüñêèé øåêåëü   | 469,23 | 468,62 | 475,21 | 473,85 | 481,56 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 èíäèéñêàÿ ðóïèÿ     |  45,02 |  45,60 |  46,09 |  46,98 |  46,72 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 èîðäàíñêèé äèíàð    | 2925,25 | 2949,22 | 2974,61 | 3002,82 | 3021,16 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 èðàêñêèé äèíàð     | 6668,81 | 6723,47 | 6781,35 | 6845,66 | 6887,46 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 èðàíñêèé ðèàë    | 251,85 | 251,47 | 253,03 | 255,03 | 256,19 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 êåíèéñêèé øèëëèíã    |  27,52 |  27,28 |  26,93 |  27,29 |  28,17 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 êèïðñêèé ôóíò      | 4024,29 | 3890,83 | 4204,40 | 4245,01 | 4380,50 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 êèòàéñêèé þàíü Ðåíìèíáè | 250,56 | 252,62 | 254,80 | 257,23 | 258,79 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 êîëóìáèéñêîå ïåñî  | 720,26 | 734,07 | 731,34 | 737,70 | 755,65 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ëàîñcêèé êèï     | 272,89 | 275,13 | 277,50 | 280,13 | 271,76 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ëèâàíñêèé ôóíò    | 1375,79 | 1387,07 | 1399,00 | 1412,27 | 1412,93 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ëèâèécêèé äèíàð     | 1719,52 | 1453,19 | 1546,07 | 1580,08 | 1589,73 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ìàðîêêàíñêèé äèðõàì   | 217,58 | 211,99 | 225,67 | 226,88 | 233,54 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ìåêñèêàíñêîå ïåñî    | 197,10 | 189,45 | 192,00 | 192,80 | 188,89 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ìîíãîëüñêèé òóãðèê  | 1841,92 | 1857,02 | 1873,00 | 1890,76 | 1902,31 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 íåïàëücêàÿ ðóïèÿ    |  27,80 |  28,03 |  28,31 |  28,58 |  27,67 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 íèãåðèéñêàÿ íàéðà    |  16,18 |  15,96 |  16,00 |  15,43 |  14,85 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 íîâîçåëàíäñêèé äîëëàð  | 1211,84 | 1195,95 | 1255,91 | 1302,42 | 1368,63 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 íîâûé òàéâàíüñêèé äîëëàð|  60,38 |  61,21 |  62,47 |  62,67 |  62,62 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ïàêèñòàíñêàÿ ðóïèÿ   |  35,93 |  36,22 |  36,44 |  37,10 |  37,51 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ïåðóàíñêèé íîâûé ñîëü  | 597,27 | 600,60 | 605,45 | 613,18 | 615,65 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ðóìûíñêèé ëåé    |  63,44 |  61,23 |  64,02 |  62,71 |  63,31 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñàóäîâñêèé ðèÿë     | 553,04 | 557,56 | 562,38 | 567,70 | 571,15 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñèðèéñêèé ôóíò     |  45,09 |  45,46 |  45,85 |  46,28 |  41,53 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñëîâàöêàÿ êðîíà     |  56,49 |  54,14 |  59,67 |  59,85 |  62,30 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñëîâåíñêèé òîëàð    |  10,07 |  9,68 |  10,45 |  10,49 |  10,81 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñóäàíñêèé äèíàð     |  8,02 |  8,00 |  8,07 |  8,15 |  8,20 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 òàäæèêñêèé ñîìîíè    | 671,20 | 676,70 | 682,52 | 697,03 | 716,39 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 òàèëàíäñêèé áàò     |  49,36 |  50,77 |  52,83 |  53,33 |  53,65 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 òóíèññêèé äèíàð     | 1614,01 | 1585,05 | 1677,67 | 1674,20 | 1710,18 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 òóðêìåíñêèé ìàíàò  | 398,85 | 402,12 | 405,58 | 409,42 | 411,92 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 óçáåêñêèé ñóì      |  2,13 |  2,15 |  2,16 |  2,18 |  2,19 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 óðóãâàéñêîå ïåñî    |  75,97 |  75,22 |  74,85 |  74,70 |  74,12 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ôèëèïïèícêîå ïåñî    |  37,93 |  38,04 |  38,43 |  38,49 |  38,43 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ÷èëèéñêîå ïåñî    | 2942,05 | 2993,77 | 3191,83 | 3390,94 | 3434,07 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 øðè-ëàíêèéñêàÿ ðóïèÿ  |  21,36 |  21,60 |  22,31 |  22,45 |  22,21 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ýôèîïñêèé áûð      | 241,72 | 244,56 | 246,67 | 249,01 | 250,53 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 þãîñëàâñêèé äèíàð    |  35,82 |  36,12 |  36,43 |  36,77 |  37,00 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 þæíîàôðèêàíñêèé ðýíä  | 280,22 | 283,91 | 300,64 | 307,66 | 334,03 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 þæíîêîðåéñêàÿ âîíà  | 1757,78 | 1774,74 | 1833,67 | 1799,28 | 1781,96 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|——————————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÓÐÑ    |01.01.2003|01.02.2003|01.03.2003|01.04.2003|01.05.2003|01.06.2003|01.07.2003|
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 àçåðáàéäæàíñêèé ìàíàò| 391,20 | 397,96 | 403,06 | 407,55 | 412,65 | 414,49 | 418,78 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 àëáàíñêèé ëåê      |  14,29 |  14,95 |  15,20 |  15,40 |  16,01 |  17,22 |  17,39 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 àëæèðñêèé äèíàð     |  24,32 |  24,51 |  24,78 |  25,05 |  25,41 |  25,96 |  26,26 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 àðãåíòèíñêîå ïåñî    | 554,11 | 601,85 | 619,12 | 671,83 | 708,85 | 710,88 | 731,79 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 àðìÿíñêèé äðàì    | 3440,00 | 3499,12 | 3538,54 | 3577,96 | 3622,75 | 3658,58 | 3520,40 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 àôãàíñêèé àôãàíè   | 404,21 |45418,60 |45930,23 |46441,86 |47023,26 |47488,37 |47906,98 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 áðàçèëüñêèé ðåàë    | 551,72 | 548,90 | 554,78 | 560,96 | 693,65 | 693,97 | 715,77 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 âåíãåðñêèé ôîðèíò    |  8,35 |  8,66 |  8,73 |  8,80 |  9,15 |  9,72 |  8,87 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 âüåòíàìñêèé äîíã   | 124,69 | 126,56 | 127,98 | 129,21 | 130,76 | 131,95 | 132,93 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ãðóçèíñêèé ëàðè     | 909,13 | 924,72 | 908,00 | 918,12 | 947,07 | 951,98 | 971,70 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äèðõàì ÎÀÝ       | 522,73 | 531,71 | 537,72 | 543,69 | 550,50 | 555,98 | 560,84 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åãèïåòñêèé ôóíò     | 415,58 | 364,37 | 354,26 | 346,40 | 339,55 | 341,76 | 340,64 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 èçðàèëüñêèé øåêåëü   | 405,49 | 405,69 | 409,58 | 423,81 | 444,69 | 466,85 | 476,85 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 èíäèéñêàÿ ðóïèÿ     |  39,99 |  40,86 |  41,42 |  42,04 |  42,69 |  43,43 |  44,32 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 èîðäàíñêèé äèíàð    | 2706,13 | 2752,25 | 2783,65 | 2814,66 | 2849,89 | 2880,11 | 2905,50 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 èðàêcêèé äèíàð     | 6173,63 | 6279,74 | 6350,48 | 6421,22 | 6501,61 | 6565,92 | 6623,79 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 èðàíñêèé ðèàë    | 240,06 | 245,01 | 246,51 | 245,21 | 248,16 | 250,86 | 251,68 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 êåíèéñêèé øèëëèíã    |  24,14 |  25,12 |  25,80 |  26,07 |  27,16 |  27,95 |  27,93 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 êèïðñêèé ôóíò      | 3439,49 | 3651,04 | 3655,43 | 3721,61 | 3826,03 | 4117,59 | 4022,87 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 êèòàéñêèé þàíü Ðåíìèíáè | 231,88 | 235,96 | 238,60 | 241,26 | 244,29 | 246,71 | 248,87 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 êîëóìáèéñêîå ïåñî  | 684,86 | 664,95 | 667,81 | 675,12 | 703,43 | 713,34 | 731,14 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ëàîñcêèé êèï     | 252,63 | 256,97 | 259,87 | 262,76 | 266,05 | 268,68 | 271,05 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ëèâàíñêèé ôóíò    | 1273,63 | 1295,52 | 1310,12 | 1324,71 | 1341,29 | 1354,56 | 1366,50 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ëèâèécêèé äèíàð     | 1561,61 | 1632,67 | 1644,12 | 1659,88 | 1680,66 | 1692,99 | 1707,91 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ìàðîêêàíñêèé äèðõàì   | 185,78 | 196,65 | 198,22 | 202,47 | 208,11 | 221,07 | 216,79 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ìåêñèêàíñêîå ïåñî    | 188,62 | 178,76 | 179,13 | 186,73 | 195,80 | 198,02 | 197,75 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ìîíãîëüñêèé òóãðèê  | 1709,71 | 1734,46 | 1754,00 | 1773,53 | 1781,50 | 1813,50 | 1829,48 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 íåïàëücêàÿ ðóïèÿ    |  25,16 |  25,53 |  26,06 |  26,35 |  26,50 |  27,29 |  27,23 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 íèãåðèéñêàÿ íàéðà    |  14,55 |  15,17 |  15,33 |  15,41 |  15,49 |  15,76 |  15,83 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 íîâîçåëàíäñêèé äîëëàð  | 992,35 | 1067,41 | 1105,31 | 1106,94 | 1131,41 | 1179,56 | 1201,08 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 íîâûé òàéâàíüñêèé äîëëàð|  55,09 |  56,45 |  56,83 |  57,45 |  58,00 |  58,85 |  59,52 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ïàêèñòàíñêàÿ ðóïèÿ   |  32,83 |  33,50 |  34,00 |  34,52 |  34,96 |  35,43 |  35,63 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ïåðóàíñêèé íîâûé ñîëü  | 546,00 | 560,60 | 567,57 | 574,51 | 583,55 | 584,47 | 592,64 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ðóìûíñêèé ëåé    |  57,14 |  58,93 |  59,59 |  60,08 |  60,91 |  63,53 |  62,50 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñàóäîâñêèé ðèÿë     | 511,95 | 520,78 | 526,65 | 532,50 | 539,16 | 544,50 | 549,28 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñèðèéñêèé ôóíò     |  37,23 |  37,87 |  42,93 |  43,41 |  40,44 |  44,39 |  44,78 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñëîâàöêàÿ êðîíà     |  47,06 |  50,54 |  50,77 |  52,69 |  54,88 |  58,63 |  56,78 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñëîâåíñêèé òîëàð    |  8,56 |  9,14 |  9,16 |  9,36 |  9,67 |  10,36 |  10,08 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñóäàíñêèé äèíàð     |  7,27 |  7,39 |  7,49 |  7,59 |  7,68 |  7,89 |  7,96 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 òàäæèêñêèé ñîìîíè    | 689,41 | 701,26 | 643,74 | 650,91 | 726,03 | 660,84 | 666,67 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 òàèëàíäñêèé áàò     |  44,59 |  45,71 |  46,23 |  46,58 |  47,18 |  48,90 |  48,93 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 òóíèññêèé äèíàð     | 1414,42 | 1493,52 | 1502,42 | 1522,68 | 1550,85 | 1623,79 | 1611,26 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 òóðêìåíñêèé ìàíàò  | 369,23 | 375,58 | 379,81 | 384,04 | 388,85 | 392,69 | 396,15 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 óçáåêñêèé ñóì      |  2,02 |  2,06 |  2,05 |  2,07 |  2,09 |  2,10 |  2,11 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 óðóãâàéñêîå ïåñî    |  70,07 |  70,13 |  69,42 |  69,58 |  68,83 |  72,40 |  78,18 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ôèëèïïèícêîå ïåñî    |  35,80 |  36,25 |  36,23 |  37,31 |  38,49 |  38,37 |  38,53 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ÷èëèéñêîå ïåñî    | 2750,13 | 2656,24 | 2628,25 | 2750,12 | 2866,05 | 2868,18 | 2944,75 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 øðè-ëàíêèéñêàÿ ðóïèÿ  |  19,85 |  20,17 |  20,38 |  20,60 |  20,83 |  21,00 |  21,21 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ýôèîïñêèé áûð      | 229,94 | 233,89 | 235,12 | 240,60 | 238,16 | 243,10 | 240,23 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 þãîñëàâñêèé äèíàð    |  32,03 |  33,67 |  34,11 |  34,49 |  34,92 |  35,27 |  35,76 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 þæíîàôðèêàíñêèé ðýíä  | 210,87 | 226,93 | 246,79 | 251,27 | 283,34 | 252,88 | 278,94 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 þæíîêîðåéñêàÿ âîíà  | 1593,56 | 1677,84 | 1654,59 | 1591,93 | 1663,86 | 1693,06 | 1726,67 |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
 

Ïîïóëÿðíûå íîâîñòè
Êóðñû âàëþò Íàöèîíàëüíîãî Áàíêà ÐÁ
09.07.201910.07.2019
Åâðî 2.3036 2.2971
Äîëëàð ÑØÀ 2.0521 2.0498
Ôóíò ñòåðëèíãîâ 2.5728 2.5547
Ðîññèéñêèé ðóáëü 3.2138 3.2125
Óêðàèíñêàÿ ãðèâíà 8.0253 8.0086
Ïîëüñêèé çëîòûé 5.4172 5.3871
ßïîíñêàÿ èåíà 0.18919 0.18824
Ñòàòèñòèêà
Ïðàâîâûå àêòû ïî ãîäó ïðèíÿòèÿ