Èíôîðìàöèÿ: Íîðìû ïèòàíèÿ â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (íåòòî ãðàììîâ â äåíü íà îäíîãî ðåáåíêà)

 
                    Ïðèëîæåíèå 1
                    ê ïîñòàíîâëåíèþ
                    Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
                    Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü,
                    Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
                    Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
                    è Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè
                    Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
                    15.09.2003 ¹ 62/42/46
 
       ÍÎÐÌÛ ÏÈÒÀÍÈß Â ÄÎØÊÎËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ
       (ÍÅÒÒÎ ÃÐÀÌÌÎÂ Â ÄÅÍÜ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ)
 
|———————————————————————–————————————————————–—————————————————————¬
|Ãðóïïû è âèäû ïðîäóêòîâ| Îò 1 ãîäà äî 3 ëåò |  Îò 3 äî 6 ëåò  |
|            |————————————————————+—————————————————————|
|            |  ó÷ðåæäåíèÿõ ñ äëèòåëüíîñòüþ ïðåáûâàíèÿ,|
|            |          ÷àñîâ         |
|            |—————————–——————————–——————————–——————————|
|            | 9-10,5 |  12  | 9-10,5 |  12  |
|            |—————————+——————————+——————————+——————————|
|            | íåòòî | íåòòî  | íåòòî  | íåòòî  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|1. Õëåá ïøåíè÷íûé   |  40  |  65  |  60  |  90  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|2. Õëåá ðæàíîé     |  40  |  40  |  60  |  90  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|3. Ìóêà ïøåíè÷íàÿ   |  10  |  10  |  10  |  15  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|4. Êðàõìàë êàðòîôåëüíûé|   2  |   3  |   3  |   3  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|5. Ìàêàðîííûå èçäåëèÿ |   6  |   7  |   8  |  10  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|6. Êðóïû        |  25  |  25  |  25  |  28  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|7. Áîáîâûå       |   2  |   3  |   3  |   4  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|8. Êàðòîôåëü      |  100  |  110  |  140  |  170  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|9. Îâîùè        |  120  |  170  |  150  |  210  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|10. Òîìàò-ïþðå     |   0,5 |   0,5 |   0,5 |   2  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|11. Ôðóêòû       |  100  |  160  |  140  |  180  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|12. Ñóõîôðóêòû     |  15  |  18  |  18  |  20  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|13. Ñîêè        |  80  |  100  |  100  |  120  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|14. Ìÿñî        |  40  |  47  |  55  |  57  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|15. Ïòèöà       |  10  |  10  |  10  |  15  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|16. Êîëáàñíûå èçäåëèÿ |   5  |   5  |   5  |  10  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|17. Ìîëîêî è      |  350  |  500  |  400  |  500  |
|êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû |     |     |     |     |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|18. Ìàñëî ñëèâî÷íîå  |  13  |  18  |  20  |  23  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|19. Òâîðîã       |  40  |  45  |  45  |  50  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|20. Ñìåòàíà      |   8  |  10  |  10  |  12  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|21. Ñûð        |   3  |   5  |   7  |   8  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|22. ßéöî        |  16  |  20  |  20  |  25  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|23. Ðûáà        |  20  |  23  |  30  |  32  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|24. Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå |  10  |  10  |  12  |  16  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|25. Ñàõàð       |  45  |  50  |  52  |  57  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|26. Êîíäèòåðñêèå    |  10  |  16  |  15  |  16  |
|èçäåëèÿ        |     |     |     |     |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|27. Äðîææè       |   0,5 |   0,5 |   0,5 |   1  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|28. ×àé        |   0,2 |   0,2 |   0,2 |   0,5 |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|29. Êîôåéíûé íàïèòîê  |   1,5 |   2  |   2  |   4  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|30. Êàêàî-ïîðîøîê   |   1  |   0,8 |   1,5 |   2  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|31. Ëèìîííàÿ êèñëîòà  |   0,1 |   0,1 |   0,2 |   0,2 |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|32. Ñîëü        |   5  |   6  |   7  |   8  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|33. Àñêîðáèíîâàÿ    |  45  |  45  |  50  |  50  |
|êèñëîòà, ìã      |     |     |     |     |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
 

Ïîïóëÿðíûå íîâîñòè
Êóðñû âàëþò Íàöèîíàëüíîãî Áàíêà ÐÁ
16.06.201817.06.2018
Åâðî 2.3168 2.3168
Äîëëàð ÑØÀ 2.0007 2.0007
Ôóíò ñòåðëèíãîâ 2.6563 2.6563
Ðîññèéñêèé ðóáëü 3.1911 3.1911
Óêðàèíñêàÿ ãðèâíà 7.5913 7.5913
Ïîëüñêèé çëîòûé 5.4257 5.4257
ßïîíñêàÿ èåíà 0.181 0.181
Ñòàòèñòèêà
Ïðàâîâûå àêòû ïî ãîäó ïðèíÿòèÿ