Èíôîðìàöèÿ: Íîðìû ïèòàíèÿ â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (íåòòî ãðàììîâ â äåíü íà îäíîãî ðåáåíêà)

 
                    Ïðèëîæåíèå 1
                    ê ïîñòàíîâëåíèþ
                    Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
                    Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü,
                    Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
                    Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
                    è Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè
                    Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
                    15.09.2003 ¹ 62/42/46
 
       ÍÎÐÌÛ ÏÈÒÀÍÈß Â ÄÎØÊÎËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ
       (ÍÅÒÒÎ ÃÐÀÌÌÎÂ Â ÄÅÍÜ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ)
 
|———————————————————————–————————————————————–—————————————————————¬
|Ãðóïïû è âèäû ïðîäóêòîâ| Îò 1 ãîäà äî 3 ëåò |  Îò 3 äî 6 ëåò  |
|            |————————————————————+—————————————————————|
|            |  ó÷ðåæäåíèÿõ ñ äëèòåëüíîñòüþ ïðåáûâàíèÿ,|
|            |          ÷àñîâ         |
|            |—————————–——————————–——————————–——————————|
|            | 9-10,5 |  12  | 9-10,5 |  12  |
|            |—————————+——————————+——————————+——————————|
|            | íåòòî | íåòòî  | íåòòî  | íåòòî  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|1. Õëåá ïøåíè÷íûé   |  40  |  65  |  60  |  90  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|2. Õëåá ðæàíîé     |  40  |  40  |  60  |  90  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|3. Ìóêà ïøåíè÷íàÿ   |  10  |  10  |  10  |  15  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|4. Êðàõìàë êàðòîôåëüíûé|   2  |   3  |   3  |   3  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|5. Ìàêàðîííûå èçäåëèÿ |   6  |   7  |   8  |  10  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|6. Êðóïû        |  25  |  25  |  25  |  28  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|7. Áîáîâûå       |   2  |   3  |   3  |   4  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|8. Êàðòîôåëü      |  100  |  110  |  140  |  170  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|9. Îâîùè        |  120  |  170  |  150  |  210  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|10. Òîìàò-ïþðå     |   0,5 |   0,5 |   0,5 |   2  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|11. Ôðóêòû       |  100  |  160  |  140  |  180  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|12. Ñóõîôðóêòû     |  15  |  18  |  18  |  20  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|13. Ñîêè        |  80  |  100  |  100  |  120  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|14. Ìÿñî        |  40  |  47  |  55  |  57  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|15. Ïòèöà       |  10  |  10  |  10  |  15  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|16. Êîëáàñíûå èçäåëèÿ |   5  |   5  |   5  |  10  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|17. Ìîëîêî è      |  350  |  500  |  400  |  500  |
|êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû |     |     |     |     |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|18. Ìàñëî ñëèâî÷íîå  |  13  |  18  |  20  |  23  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|19. Òâîðîã       |  40  |  45  |  45  |  50  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|20. Ñìåòàíà      |   8  |  10  |  10  |  12  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|21. Ñûð        |   3  |   5  |   7  |   8  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|22. ßéöî        |  16  |  20  |  20  |  25  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|23. Ðûáà        |  20  |  23  |  30  |  32  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|24. Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå |  10  |  10  |  12  |  16  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|25. Ñàõàð       |  45  |  50  |  52  |  57  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|26. Êîíäèòåðñêèå    |  10  |  16  |  15  |  16  |
|èçäåëèÿ        |     |     |     |     |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|27. Äðîææè       |   0,5 |   0,5 |   0,5 |   1  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|28. ×àé        |   0,2 |   0,2 |   0,2 |   0,5 |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|29. Êîôåéíûé íàïèòîê  |   1,5 |   2  |   2  |   4  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|30. Êàêàî-ïîðîøîê   |   1  |   0,8 |   1,5 |   2  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|31. Ëèìîííàÿ êèñëîòà  |   0,1 |   0,1 |   0,2 |   0,2 |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|32. Ñîëü        |   5  |   6  |   7  |   8  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|33. Àñêîðáèíîâàÿ    |  45  |  45  |  50  |  50  |
|êèñëîòà, ìã      |     |     |     |     |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
 

Ïîïóëÿðíûå íîâîñòè
Êóðñû âàëþò Íàöèîíàëüíîãî Áàíêà ÐÁ
18.02.201919.02.2019
Åâðî 2.4432 2.439
Äîëëàð ÑØÀ 2.1666 2.1574
Ôóíò ñòåðëèíãîâ 2.7761 2.7861
Ðîññèéñêèé ðóáëü 3.2497 3.2566
Óêðàèíñêàÿ ãðèâíà 7.9572 7.9345
Ïîëüñêèé çëîòûé 5.6519 5.6351
ßïîíñêàÿ èåíà 0.19624 0.19516
Ñòàòèñòèêà
Ïðàâîâûå àêòû ïî ãîäó ïðèíÿòèÿ