Èíôîðìàöèÿ: Íîðìû ïèòàíèÿ â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (íåòòî ãðàììîâ â äåíü íà îäíîãî ðåáåíêà)

 
                    Ïðèëîæåíèå 1
                    ê ïîñòàíîâëåíèþ
                    Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
                    Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü,
                    Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
                    Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
                    è Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè
                    Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
                    15.09.2003 ¹ 62/42/46
 
       ÍÎÐÌÛ ÏÈÒÀÍÈß Â ÄÎØÊÎËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ
       (ÍÅÒÒÎ ÃÐÀÌÌÎÂ Â ÄÅÍÜ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ)
 
|———————————————————————–————————————————————–—————————————————————¬
|Ãðóïïû è âèäû ïðîäóêòîâ| Îò 1 ãîäà äî 3 ëåò |  Îò 3 äî 6 ëåò  |
|            |————————————————————+—————————————————————|
|            |  ó÷ðåæäåíèÿõ ñ äëèòåëüíîñòüþ ïðåáûâàíèÿ,|
|            |          ÷àñîâ         |
|            |—————————–——————————–——————————–——————————|
|            | 9-10,5 |  12  | 9-10,5 |  12  |
|            |—————————+——————————+——————————+——————————|
|            | íåòòî | íåòòî  | íåòòî  | íåòòî  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|1. Õëåá ïøåíè÷íûé   |  40  |  65  |  60  |  90  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|2. Õëåá ðæàíîé     |  40  |  40  |  60  |  90  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|3. Ìóêà ïøåíè÷íàÿ   |  10  |  10  |  10  |  15  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|4. Êðàõìàë êàðòîôåëüíûé|   2  |   3  |   3  |   3  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|5. Ìàêàðîííûå èçäåëèÿ |   6  |   7  |   8  |  10  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|6. Êðóïû        |  25  |  25  |  25  |  28  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|7. Áîáîâûå       |   2  |   3  |   3  |   4  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|8. Êàðòîôåëü      |  100  |  110  |  140  |  170  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|9. Îâîùè        |  120  |  170  |  150  |  210  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|10. Òîìàò-ïþðå     |   0,5 |   0,5 |   0,5 |   2  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|11. Ôðóêòû       |  100  |  160  |  140  |  180  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|12. Ñóõîôðóêòû     |  15  |  18  |  18  |  20  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|13. Ñîêè        |  80  |  100  |  100  |  120  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|14. Ìÿñî        |  40  |  47  |  55  |  57  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|15. Ïòèöà       |  10  |  10  |  10  |  15  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|16. Êîëáàñíûå èçäåëèÿ |   5  |   5  |   5  |  10  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|17. Ìîëîêî è      |  350  |  500  |  400  |  500  |
|êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû |     |     |     |     |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|18. Ìàñëî ñëèâî÷íîå  |  13  |  18  |  20  |  23  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|19. Òâîðîã       |  40  |  45  |  45  |  50  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|20. Ñìåòàíà      |   8  |  10  |  10  |  12  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|21. Ñûð        |   3  |   5  |   7  |   8  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|22. ßéöî        |  16  |  20  |  20  |  25  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|23. Ðûáà        |  20  |  23  |  30  |  32  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|24. Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå |  10  |  10  |  12  |  16  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|25. Ñàõàð       |  45  |  50  |  52  |  57  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|26. Êîíäèòåðñêèå    |  10  |  16  |  15  |  16  |
|èçäåëèÿ        |     |     |     |     |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|27. Äðîææè       |   0,5 |   0,5 |   0,5 |   1  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|28. ×àé        |   0,2 |   0,2 |   0,2 |   0,5 |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|29. Êîôåéíûé íàïèòîê  |   1,5 |   2  |   2  |   4  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|30. Êàêàî-ïîðîøîê   |   1  |   0,8 |   1,5 |   2  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|31. Ëèìîííàÿ êèñëîòà  |   0,1 |   0,1 |   0,2 |   0,2 |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|32. Ñîëü        |   5  |   6  |   7  |   8  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|33. Àñêîðáèíîâàÿ    |  45  |  45  |  50  |  50  |
|êèñëîòà, ìã      |     |     |     |     |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
 

Ïîïóëÿðíûå íîâîñòè
Êóðñû âàëþò Íàöèîíàëüíîãî Áàíêà ÐÁ
08.11.201809.11.2018
Åâðî 2.4219 2.425
Äîëëàð ÑØÀ 2.1211 2.1219
Ôóíò ñòåðëèíãîâ 2.7693 2.7823
Ðîññèéñêèé ðóáëü 3.2157 3.2034
Óêðàèíñêàÿ ãðèâíà 7.5889 7.5884
Ïîëüñêèé çëîòûé 5.6104 5.6424
ßïîíñêàÿ èåíà 0.18739 0.18665
Ñòàòèñòèêà
Ïðàâîâûå àêòû ïî ãîäó ïðèíÿòèÿ