Èíôîðìàöèÿ: Íîðìû ïèòàíèÿ â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (íåòòî ãðàììîâ â äåíü íà îäíîãî ðåáåíêà)

 
                    Ïðèëîæåíèå 1
                    ê ïîñòàíîâëåíèþ
                    Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
                    Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü,
                    Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
                    Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
                    è Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè
                    Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
                    15.09.2003 ¹ 62/42/46
 
       ÍÎÐÌÛ ÏÈÒÀÍÈß Â ÄÎØÊÎËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ
       (ÍÅÒÒÎ ÃÐÀÌÌÎÂ Â ÄÅÍÜ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ)
 
|———————————————————————–————————————————————–—————————————————————¬
|Ãðóïïû è âèäû ïðîäóêòîâ| Îò 1 ãîäà äî 3 ëåò |  Îò 3 äî 6 ëåò  |
|            |————————————————————+—————————————————————|
|            |  ó÷ðåæäåíèÿõ ñ äëèòåëüíîñòüþ ïðåáûâàíèÿ,|
|            |          ÷àñîâ         |
|            |—————————–——————————–——————————–——————————|
|            | 9-10,5 |  12  | 9-10,5 |  12  |
|            |—————————+——————————+——————————+——————————|
|            | íåòòî | íåòòî  | íåòòî  | íåòòî  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|1. Õëåá ïøåíè÷íûé   |  40  |  65  |  60  |  90  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|2. Õëåá ðæàíîé     |  40  |  40  |  60  |  90  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|3. Ìóêà ïøåíè÷íàÿ   |  10  |  10  |  10  |  15  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|4. Êðàõìàë êàðòîôåëüíûé|   2  |   3  |   3  |   3  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|5. Ìàêàðîííûå èçäåëèÿ |   6  |   7  |   8  |  10  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|6. Êðóïû        |  25  |  25  |  25  |  28  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|7. Áîáîâûå       |   2  |   3  |   3  |   4  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|8. Êàðòîôåëü      |  100  |  110  |  140  |  170  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|9. Îâîùè        |  120  |  170  |  150  |  210  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|10. Òîìàò-ïþðå     |   0,5 |   0,5 |   0,5 |   2  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|11. Ôðóêòû       |  100  |  160  |  140  |  180  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|12. Ñóõîôðóêòû     |  15  |  18  |  18  |  20  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|13. Ñîêè        |  80  |  100  |  100  |  120  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|14. Ìÿñî        |  40  |  47  |  55  |  57  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|15. Ïòèöà       |  10  |  10  |  10  |  15  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|16. Êîëáàñíûå èçäåëèÿ |   5  |   5  |   5  |  10  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|17. Ìîëîêî è      |  350  |  500  |  400  |  500  |
|êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû |     |     |     |     |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|18. Ìàñëî ñëèâî÷íîå  |  13  |  18  |  20  |  23  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|19. Òâîðîã       |  40  |  45  |  45  |  50  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|20. Ñìåòàíà      |   8  |  10  |  10  |  12  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|21. Ñûð        |   3  |   5  |   7  |   8  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|22. ßéöî        |  16  |  20  |  20  |  25  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|23. Ðûáà        |  20  |  23  |  30  |  32  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|24. Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå |  10  |  10  |  12  |  16  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|25. Ñàõàð       |  45  |  50  |  52  |  57  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|26. Êîíäèòåðñêèå    |  10  |  16  |  15  |  16  |
|èçäåëèÿ        |     |     |     |     |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|27. Äðîææè       |   0,5 |   0,5 |   0,5 |   1  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|28. ×àé        |   0,2 |   0,2 |   0,2 |   0,5 |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|29. Êîôåéíûé íàïèòîê  |   1,5 |   2  |   2  |   4  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|30. Êàêàî-ïîðîøîê   |   1  |   0,8 |   1,5 |   2  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|31. Ëèìîííàÿ êèñëîòà  |   0,1 |   0,1 |   0,2 |   0,2 |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|32. Ñîëü        |   5  |   6  |   7  |   8  |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
|33. Àñêîðáèíîâàÿ    |  45  |  45  |  50  |  50  |
|êèñëîòà, ìã      |     |     |     |     |
|———————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————|
 

Ïîïóëÿðíûå íîâîñòè
Êóðñû âàëþò Íàöèîíàëüíîãî Áàíêà ÐÁ
09.07.201910.07.2019
Åâðî 2.3036 2.2971
Äîëëàð ÑØÀ 2.0521 2.0498
Ôóíò ñòåðëèíãîâ 2.5728 2.5547
Ðîññèéñêèé ðóáëü 3.2138 3.2125
Óêðàèíñêàÿ ãðèâíà 8.0253 8.0086
Ïîëüñêèé çëîòûé 5.4172 5.3871
ßïîíñêàÿ èåíà 0.18919 0.18824
Ñòàòèñòèêà
Ïðàâîâûå àêòû ïî ãîäó ïðèíÿòèÿ