Ďčńüěî Íŕöčîíŕëüíîăî áŕíęŕ Đĺńďóáëčęč Áĺëŕđóńü îň 29 äĺęŕáđ˙ 2001 ă. š 34-55/494 Îá čçěĺíĺíčč äĺéńňâóţůĺé îň÷ĺňíîńňč ďî ôîđěĺ 1715

 
     ĎČŃÜĚÎ ÍŔÖČÎÍŔËÜÍÎĂÎ ÁŔÍĘŔ ĐĹŃĎÓÁËČĘČ ÁĹËŔĐÓŃÜ
         29 äĺęŕáđ˙ 2001 ă. š 34-55/494
 
ÎÁ ČÇĚĹÍĹÍČČ ÄĹÉŃŇÂÓŢŮĹÉ ÎŇ×ĹŇÍÎŃŇČ ĎÎ ÔÎĐĚĹ 1715
 
     [Čçěĺíĺíč˙ č äîďîëíĺíč˙:
      Ďčńüěî Íŕöčîíŕëüíîăî áŕíęŕ Đĺńďóáëčęč Áĺëŕđóńü îň 21
     ˙íâŕđ˙ 2004 ă. š 39-34/4;
      Ďčńüěî Íŕöčîíŕëüíîăî áŕíęŕ Đĺńďóáëčęč Áĺëŕđóńü îň 18
     ŕâăóńňŕ 2004 ă. š 39-34/123.]
 
   Â ńâ˙çč ń âńňóďëĺíčĺě â ńčëó ń 1 ˙íâŕđ˙ 2002 ă. Ďđŕâčë âĺäĺíč˙
áóőăŕëňĺđńęîăî ó÷ĺňŕ â Íŕöčîíŕëüíîě áŕíęĺ Đĺńďóáëčęč Áĺëŕđóńü,
óňâĺđćäĺííűő ďîńňŕíîâëĺíčĺě Ńîâĺňŕ äčđĺęňîđîâ Íŕöčîíŕëüíîăî áŕíęŕ
Đĺńďóáëčęč Áĺëŕđóńü îň 27 čţí˙ 2001 ă. š 188, âíîń˙ňń˙ ńëĺäóţůčĺ
čçěĺíĺíč˙ â îň÷ĺňíîńňü ďî ôîđěĺ 1715 "Äîďîëíčňĺëüíűĺ ńâĺäĺíč˙ ę
áŕëŕíńó".
   Ôîđěŕ ďđĺäńňŕâëĺíč˙ - ňĺęńňîâűé ôŕéë ń čěĺíĺě F1715.NNN (ăäĺ
NNN - ęîä ńňđóęňóđíîăî ďîäđŕçäĺëĺíč˙ Íŕöčîíŕëüíîăî áŕíęŕ Đĺńďóáëčęč
Áĺëŕđóńü), îďčńŕíčĺ ôîđěŕňŕ ęîňîđîăî ďđčâĺäĺíî â ďđčëîćĺíčč 1.
   Đĺăëŕěĺíň ďđĺäńňŕâëĺíč˙ îň÷ĺňŕ - äî 12.00 îďĺđŕöčîííîăî äí˙,
ńëĺäóţůĺăî çŕ äíĺě ďđčńűëęč áŕëŕíńŕ íŕ 1 ÷čńëî.
   Îáđŕůŕĺě âíčěŕíčĺ íŕ íĺîáőîäčěîńňü čńďîëüçîâŕíč˙ íîâîé đĺäŕęöčč
ęëŕńńčôčęŕňîđŕ ňčďîâ ęîíňđŕăĺíňîâ Íŕöčîíŕëüíîăî áŕíęŕ, ńďđŕâî÷íčęîâ
ęîäîâ  íŕďđŕâëĺíčé  ęđĺäčňîâŕíč˙  č  ęîäîâ  îň÷ĺňíűő  äŕííűő 
(ďđčëîćĺíč˙ 2-4 ę íŕńňî˙ůĺěó ďčńüěó).
   Â ďĺđâűé đŕç ôŕéë F1715.NNN, ďîäăîňîâëĺííűé â ńîîňâĺňńňâčč ń
íŕńňî˙ůčěč óęŕçŕíč˙ěč č ńîäĺđćŕůčé îň÷ĺň ďî ôîđěĺ 1715 ďî ńîńňî˙íčţ
íŕ 01.01.2002, äîëćĺí áűňü ďĺđĺäŕí íĺ ďîçäíĺĺ 07.01.2002.
   Ń÷čňŕňü óňđŕňčâřčěč ńčëó ďčńüěŕ Íŕöčîíŕëüíîăî áŕíęŕ Đĺńďóáëčęč
Áĺëŕđóńü îň 15.01.2001 š 34-55/19, îň 24.01.2001 š 34-55/41 č îň
12.02.2001 š 34-55/75.
   Ďđč  íĺîáőîäčěîńňč  âçŕčěîäĺéńňâč˙  ń  Íŕöčîíŕëüíűě áŕíęîě
Đĺńďóáëčęč Áĺëŕđóńü ńëĺäóĺň îáđŕůŕňüń˙:
   â  óďđŕâëĺíčĺ  ěîíĺňŕđíűő  čńńëĺäîâŕíčé  č  ńňŕňčńňčęč 
(ňĺëĺôîí 227 36 63) - ďî âîďđîńŕě ěĺňîäîëîăčč ńîńňŕâëĺíč˙ îň÷ĺňîâ ďî 
ôîđěĺ 1715;
   â  óďđŕâëĺíčĺ ęîěďüţňĺđíűő  ńčńňĺě  č ňĺőíîëîăčé (ňĺëĺôîí 
229 29 81) - ďî âîďđîńŕě îđăŕíčçŕöčč ďĺđĺäŕ÷č ôŕéëîâ F1715.NNN 
ďî ýëĺęňđîííîé ďî÷ňĺ ProCarry.
 
Çŕěĺńňčňĺëü Ďđĺäńĺäŕňĺë˙ Ďđŕâëĺíč˙
äčđĺęňîđ Äĺďŕđňŕěĺíňŕ
čńńëĺäîâŕíčé č ńňŕňčńňčęč                 Ă.Ä.Őîňčíŕ
 
 
 
                            Ďđčëîćĺíčĺ 1
 
               ÔÎĐĚŔŇ
    ŇĹĘŃŇÎÂÎĂÎ ÔŔÉËŔ, ŃÎÄĹĐĆŔŮĹĂÎ ÄÎĎÎËÍČŇĹËÜÍŰĹ ŃÂĹÄĹÍČß
              Ę ÁŔËŔÍŃÓ
 
   (Äë˙  ďĺđĺńűëęč  ďî  ýëĺęňđîííîé  ďî÷ňĺ ProCarry Ăëŕâíűěč
óďđŕâëĺíč˙ěč,  Ńďĺöóďđŕâëĺíčĺě,  Öĺíňđŕëüíűě őđŕíčëčůĺě, Ó÷ĺáíűě
öĺíňđîě;  öĺíňđŕëüíűě  ŕďďŕđŕňîě  -  íŕ äčńęĺňĺ, â óďđŕâëĺíčĺ
ęîěďüţňĺđíűő ńčńňĺě č ňĺőíîëîăčé)
 
Čě˙ ôŕéëŕ: F1715.NNN
Ďî÷ňîâűé ŕäđĺń ProCarry: MAKET.NBRB
 
Ňĺęńň:
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————Ź
|#maket "F1715"                        |
|#branch NNN                         |
|#day 01                           |
|#month MM                          |
|#year YYYY                          |
|#version VR                         |
|#clerk "name"                        |
|#phone "number"                       |
|#postclerk "pcname"                     |
|#postphone "pcnumber"                    |
|CCCC, K1,K2,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14  |
|..........................................................  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|
 
   ăäĺ:
   NNN   - ęîä ńňđóęňóđíîăî ďîäđŕçäĺëĺíč˙ Íŕöčîíŕëüíîăî áŕíęŕ
        Đĺńďóáëčęč Áĺëŕđóńü;
   MM    - íîěĺđ îň÷ĺňíîăî ěĺń˙öŕ;
   YYYY   - ăîä (4 çíŕęŕ);
   VR    - ďîđ˙äęîâűé íîěĺđ âĺđńčč ôŕéëŕ (íŕ÷číŕ˙ ń "1");
   name   - ôŕěčëč˙  đŕáîňíčęŕ, îňâĺňńňâĺííîăî çŕ ďîäăîňîâęó
        îň÷ĺňŕ (â ęŕâű÷ęŕő);
   number  - íîěĺđ ęîíňŕęňíîăî ňĺëĺôîíŕ đŕáîňíčęŕ, îňâĺňńňâĺííîăî
        çŕ ďîäăîňîâęó îň÷ĺňŕ (â ęŕâű÷ęŕő);
   pcname  - ôŕěčëč˙ đŕáîňíčęŕ, îńóůĺńňâčâřĺăî ďĺđĺäŕ÷ó îň÷ĺňŕ ďî
        ProCarry (â ęŕâű÷ęŕő);
   pcnumber - íîěĺđ ęîíňŕęňíîăî ňĺëĺôîíŕ đŕáîňíčęŕ, îńóůĺńňâčâřĺăî
        ďĺđĺäŕ÷ó îň÷ĺňŕ ďî ProCarry (â ęŕâű÷ęŕő);
   CCCC   - íîěĺđ áŕëŕíńîâîăî ń÷ĺňŕ 4-ăî ďîđ˙äęŕ;
   K1    - ęîä ňčďŕ ęîíňđŕăĺíňŕ;
   K2    - ęîä íŕďđŕâëĺíč˙ ęđĺäčňîâŕíč˙;
   X1    - îńňŕňîę ďî äĺáĺňó âńĺăî, â ňűń.đóáëĺé (ń ňî÷íîńňüţ
        äî 0,1)
   X2    - â ňîě ÷čńëĺ: íŕöčîíŕëüíŕ˙ âŕëţňŕ - đĺçčäĺíňű;
   X3                     - íĺđĺçčäĺíňű;
   X4           ŃĘÂ - đĺçčäĺíňű;
   X5             - íĺđĺçčäĺíňű;
   X6           ÎĘÂ - đĺçčäĺíňű;
   X7             - íĺđĺçčäĺíňű;
   X8    - îńňŕňîę ďî ęđĺäčňó âńĺăî, â ňűń.đóáëĺé (ń ňî÷íîńňüţ
        äî 0,1);
   X9    - â ňîě ÷čńëĺ: íŕöčîíŕëüíŕ˙ âŕëţňŕ - đĺçčäĺíňű;
   X10                     - íĺđĺçčäĺíňű;
   X11           ŃĘÂ - đĺçčäĺíňű;
   X12             - íĺđĺçčäĺíňű;
   X13           ÎĘÂ - đĺçčäĺíňű;
   X14             - íĺđĺçčäĺíňű.
 
 
 
                            Ďđčëîćĺíčĺ 2
 
              ĘËŔŃŃČÔČĘŔŇÎĐ
       ŇČĎÎÂ ĘÎÍŇĐŔĂĹÍŇÎÂ ÍŔÖČÎÍŔËÜÍÎĂÎ ÁŔÍĘŔ
 
|————————————–—————————————————————————————————————————————————————Ź
|  Ęîä   |    Íŕčěĺíîâŕíčĺ ňčďŕ ęîíňđŕăĺíňîâ        |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  100   |ÔČÍŔÍŃÎÂŰĹ ČÍŃŇČŇÓŇŰ                 |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  110   |Íŕöčîíŕëüíűé áŕíę                  |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  120   |öĺíňđŕëüíűĺ (íŕöčîíŕëüíűĺ) áŕíęč číîńňđŕííűő     |
|      |ăîńóäŕđńňâ                      |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  130   |óďîëíîěî÷ĺííűĺ áŕíęč                 |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  140   |ęđĺäčňíűĺ ó÷đĺćäĺíč˙                 |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  150   |ěĺćäóíŕđîäíűĺ ôčíŕíńîâűĺ îđăŕíčçŕöčč (ĹÁĐĐ, Âńĺěčđíűé|
|      |áŕíę, ĚÂÔ č ň.ď.)                  |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  151   |Ěĺćäóíŕđîäíűé âŕëţňíűé ôîíä (ĚÂÔ)          |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  159   |ďđî÷čĺ ěĺćäóíŕđîäíűĺ ôčíŕíńîâűĺ îđăŕíčçŕöčč     |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  160   |číîńňđŕííűĺ áŕíęč                  |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  200   |ÍĹÁŔÍĘÎÂŃĘČĹ ÔČÍŔÍŃÎÂŰĹ ÎĐĂŔÍČÇŔÖČČ         |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  210   |áđîęĺđńęčĺ č ŕíŕëîăč÷íűĺ ęîěďŕíčč          |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  220   |âńĺ âčäű áčđć                    |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  230   |ďđčâŕňčçŕöčîííűĺ, číâĺńňčöčîííűĺ, ňđŕńňîâűĺ č    |
|      |ďĺíńčîííűĺ ôîíäű                   |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  240   |ńňđŕőîâűĺ, ëčçčíăîâűĺ č ďđî÷čĺ ôčíŕíńîâűĺ ęîěďŕíčč, |
|      |íĺ ˙âë˙ţůčĺń˙ áŕíęŕěč ńîăëŕńíî "Áŕíęîâńęîěó ęîäĺęńó |
|      |Đĺńďóáëčęč Áĺëŕđóńü"                 |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  241   |ńňđŕőîâűĺ ęîěďŕíčč                  |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  242   |ëčçčíăîâűĺ ęîěďŕíčč                 |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  249   |ďđî÷čĺ ôčíŕíńîâűĺ ęîěďŕíčč              |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  250   |ěĺćáŕíęîâńęčĺ îáúĺäčíĺíč˙, â ňîě ÷čńëĺ ďî óďđŕâëĺíčţ |
|      |áŕíęîâńęčěč ďëŕńňčęîâűěč ęŕđňî÷ęŕěč č ďđî÷čěč    |
|      |ńđĺäńňâŕěč ďëŕňĺćŕ                  |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  300   |ĘÎĚĚĹĐ×ĹŃĘČĹ ÎĐĂŔÍČÇŔÖČČ               |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  310   |ăîńóäŕđńňâĺííűĺ ďđĺäďđč˙ňč˙             |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  320   |íĺăîńóäŕđńňâĺííűĺ ďđĺäďđč˙ňč˙            |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  400   |ČÍÄČÂČÄÓŔËÜÍŰĹ ĎĐĹÄĎĐČÍČĚŔŇĹËČ            |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  500   |ÔČÇČ×ĹŃĘČĹ ËČÖŔ                   |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  600   |ÍĹĘÎĚĚĹĐ×ĹŃĘČĹ ÎĐĂŔÍČÇŔÖČČ              |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  610   |Ďđîôńîţçű                      |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  620   |Öĺđęâč                        |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  630   |ďîëčňč÷ĺńęčĺ ďŕđňčč č äâčćĺíč˙            |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  640   |ŕńńîöčŕöčč ţđčäč÷ĺńęčő č ôčçč÷ĺńęčő ëčö       |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  650   |îđăŕíčçŕöčč, ńóáńčäčđóĺěűĺ čç ăîńáţäćĺňŕ       |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  651   |îđăŕíčçŕöčč, ńóáńčäčđóĺěűĺ čç đĺńďóáëčęŕíńęîăî    |
|      |áţäćĺňŕ                       |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  652   |îđăŕíčçŕöčč, ńóáńčäčđóĺěűĺ čç ěĺńňíűő áţäćĺňîâ    |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  660   |áëŕăîňâîđčňĺëüíűĺ ôîíäű               |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  670   |íĺăîńóäŕđńňâĺííűĺ ó÷ĺáíűĺ çŕâĺäĺíč˙         |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  690   |ďđî÷čĺ íĺęîěěĺđ÷ĺńęčĺ îđăŕíčçŕöčč          |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  700   |ÎĐĂŔÍŰ ĂÎŃÓÄŔĐŃŇÂĹÍÍÎĂÎ ÓĎĐŔÂËĹÍČß          |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  710   |đĺńďóáëčęŕíńęčĺ îđăŕíű ăîńóäŕđńňâĺííîăî óďđŕâëĺíč˙  |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  711   |Ęŕáčíĺň Ěčíčńňđîâ Đĺńďóáëčęč Áĺëŕđóńü        |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  712   |äđóăčĺ đĺńďóáëčęŕíńęčĺ îđăŕíű ăîńóäŕđńňâĺííîăî    |
|      |óďđŕâëĺíč˙, âęëţ÷ŕ˙ ôîíäű ďî ńîöčŕëüíîé çŕůčňĺ č   |
|      |ŕíŕëîăč÷íűĺ čě ó÷đĺćäĺíč˙              |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  720   |ěĺńňíűĺ îđăŕíű óďđŕâëĺíč˙ č ńŕěîóďđŕâëĺíč˙      |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|      |ŃËÓĆĹÁÍŰĹ ĘÎÄŰ                    |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  000   |čňîă ďî áŕëŕíńîâîěó ń÷ĺňó              |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  005   |íĺăîńóäŕđńňâĺííűĺ ďđĺäďđč˙ňč˙, íĺęîěěĺđ÷ĺńęčĺ    |
|      |îđăŕíčçŕöčč č číäčâčäóŕëüíűĺ ďđĺäďđčíčěŕňĺëč     |
|      |(320 + 400 + 600)                  |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  006   |ęëčĺíňű (ęđîěĺ áŕíęîâ)                |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|

                            Ďđčëîćĺíčĺ 3
 
              ŃĎĐŔÂÎ×ÍČĘ
          ĘÎÄÎÂ ÍŔĎĐŔÂËĹÍČÉ ĘĐĹÄČŇÎÂŔÍČß
 
|————————————–—————————————————————————————————————————————————————Ź
|  Ęîä   |           Îďčńŕíčĺ            |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  01   |öĺíňđŕëčçîâŕííűĺ ęđŕňęîńđî÷íűĺ ęđĺäčňű        |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  02   |öĺíňđŕëčçîâŕííűĺ äîëăîńđî÷íűĺ ęđĺäčňű        |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  03   |íĺöĺëĺâűĺ ęđĺäčňű                  |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  10   |ęđŕňęîńđî÷íűĺ ęđĺäčňű                |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  11   |áŕíęîâńęčĺ ďëŕńňčęîâűĺ ęŕđňî÷ęč           |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  20   |äîëăîńđî÷íűĺ ęđĺäčňű                 |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  30   |ôčíŕíńčđîâŕíčĺ íĺäâčćčěîńňč (ćčëü˙)         |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  31   |ńňđîčňĺëüńňâî ćčëü˙                 |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  40   |ďîňđĺáčňĺëüńęčĺ öĺëč                 |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  50   |âęëŕäű (äĺďîçčňű)                  |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  51   |âęëŕäű (äĺďîçčňű) äî âîńňđĺáîâŕíč˙ č ňĺęóůčĺ ń÷ĺňŕ  |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  52   |ńđî÷íűĺ âęëŕäű (äĺďîçčňű)              |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  60   |çîëîňî                        |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  61   |ěîíĺňŕđíîĺ çîëîňî                  |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  62   |íĺěîíĺňŕđíîĺ çîëîňî                 |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  70   |ďîëó÷ĺííűĺ ęđĺäčňű                  |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  71   |ďî ńîăëŕřĺíč˙ě ń ĚÂÔ                 |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  79   |ďî ńîăëŕřĺíč˙ě ń ďđî÷čěč ěĺćäóíŕđîäíűěč ôčíŕíńîâűěč |
|      |îđăŕíčçŕöč˙ěč                    |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  80   |ěîíĺňű                        |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  81   |ěîíĺňű, ńîäĺđćŕůčĺ äđŕăîöĺííűĺ ěĺňŕëëű        |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  82   |ěîíĺňű, íĺ ńîäĺđćŕůčĺ äđŕăîöĺííűĺ ěĺňŕëëű      |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
|  00   |âńĺăî (ďî âńĺě íŕďđŕâëĺíč˙ě)             |
|————————————+—————————————————————————————————————————————————————|
 
 
 
                            Ďđčëîćĺíčĺ 4
 
              ŃĎĐŔÂÎ×ÍČĘ
        ĘÎÄΠÎŇ×ĹŇÍŰŐ ÄŔÍÍŰŐ ÄËß ÔÎĐĚŰ 1715
 
|———————–———————–———————–——————————————————————————————————————————Ź
|Íîěĺđ |Ňčď  |Ęîä  |   Íŕčěĺíîâŕíč˙ îň÷ĺňíűő äŕííűő     |
|áŕëŕí- |ęîíňđ- |íŕďđŕâ-|                     |
|ńîâîăî |ŕăĺíňŕ |ëĺíč˙ |                     |
|ń÷ĺňŕ |    |ęđĺäč- |                     |
|    |    |ňîâŕíč˙|                     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|  1  |  2  |  3  |          4           |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|               ŔĘŇČÂ                |
|———————–———————–———————–——————————————————————————————————————————|
|1100  |00   |00   |Ěîíĺňŕđíîĺ çîëîňî â őđŕíčëčůĺ       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1100  |01   |00   |ńîáńňâĺííîĺ çîëîňî äĺíĺćíî-ęđĺäčňíűő   |
|    |    |    |îđăŕíîâ (Íŕöčîíŕëüíîăî áŕíęŕ č      |
|    |    |    |Ďđŕâčňĺëüńňâŕ)              |              
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1100  |02   |00   |ďđî÷ĺĺ                  |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1108  |000  |00   |Çîëîňî â ďóňč               |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1108  |000  |61   |ěîíĺňŕđíîĺ çîëîňî             |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1108  |000  |62   |íĺěîíĺňŕđíîĺ çîëîňî            |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1256  |000  |00   |Ďđîëîíăčđîâŕííŕ˙ çŕäîëćĺííîńňü ďî     |
|    |    |    |ęđĺäčňŕě, ďđĺäîńňŕâëĺííűě â ďîđ˙äęĺ    |
|    |    |    |đĺôčíŕíńčđîâŕíč˙             |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1256  |000  |01   |- ďî öĺëĺâűě ęđŕňęîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1256  |000  |02   |- ďî öĺëĺâűě äîëăîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1256  |000  |03   |- ďî íĺöĺëĺâűě ęđĺäčňŕě          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1257  |000  |00   |Ďđîńđî÷ĺííŕ˙ çŕäîëćĺííîńňü ďî ęđĺäčňŕě,  |
|    |    |    |ďđĺäîńňŕâëĺííűě íŕ đĺôčíŕíńčđîâŕíčĺ    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1257  |000  |01   |- ďî öĺëĺâűě ęđŕňęîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1257  |000  |02   |- ďî öĺëĺâűě äîëăîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1257  |000  |03   |- ďî íĺöĺëĺâűě ęđĺäčňŕě          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1285  |000  |00   |Ńîěíčňĺëüíŕ˙ çŕäîëćĺííîńňü ďî ęđĺäčňŕě,  |
|    |    |    |ďđĺäîńňŕâëĺííűě â ďîđ˙äęĺ đĺôčíŕíńčđîâŕíč˙|
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1285  |000  |01   |- ďî öĺëĺâűě ęđŕňęîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1285  |000  |02   |- ďî öĺëĺâűě äîëăîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1285  |000  |03   |- ďî íĺöĺëĺâűě ęđĺäčňŕě          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1319  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę ďîëó÷ĺíčţ ďî    |
|    |    |    |îáëčăŕöč˙ě, âűďóůĺííűě îđăŕíŕěč      |
|    |    |    |ăîńóäŕđńňâĺííîăî óďđŕâëĺíč˙        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1319  |710  |00   |- đĺńďóáëčęŕíńęčěč îđăŕíŕěč óďđŕâëĺíč˙  |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1319  |720  |00   |- ěĺńňíűěč îđăŕíŕěč óďđŕâëĺíč˙      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1321  |000  |00   |Îáëčăŕöčč, âűďóůĺííűĺ ęîěěĺđ÷ĺńęčěč    |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöč˙ěč               |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1321  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1321  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1325  |000  |00   |Îáëčăŕöčč, âűďóůĺííűĺ ţđčäč÷ĺńęčěč ëčöŕěč,|
|    |    |    |ďđčîáđĺňĺííűĺ ďî ńäĺëęŕě ń îáđŕňíűě    |
|    |    |    |âűęóďîě                  |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1325  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč,    |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč č      |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűěč ďđĺäďđčíčěŕňĺë˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1325  |130  |00   |- óďîëíîěî÷ĺííűěč áŕíęŕěč         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1325  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčěč ôčíŕíńîâűěč îđăŕíčçŕöč˙ěč |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1325  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1329  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę ďîëó÷ĺíčţ ďî    |
|    |    |    |îáëčăŕöč˙ě, âűďóůĺííűě ţđčäč÷ĺńęčěč    |
|    |    |    |ëčöŕěč                  |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1329  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč,    |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč č      |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűěč ďđĺäďđčíčěŕňĺë˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1329  |130  |00   |- óďîëíîěî÷ĺííűěč áŕíęŕěč         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1329  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčěč ôčíŕíńîâűěč îđăŕíčçŕöč˙ěč |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1329  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1331  |000  |00   |Ŕęöčč, âűďóůĺííűĺ ęîěěĺđ÷ĺńęčěč      |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöč˙ěč               |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1331  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1331  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1339  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę ďîëó÷ĺíčţ ďî    |
|    |    |    |âëîćĺíč˙ě â ŕęöčč             |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1339  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč,    |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč č      |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűěč ďđĺäďđčíčěŕňĺë˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1329  |130  |00   |- óďîëíîěî÷ĺííűěč áŕíęŕěč         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1339  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčěč ôčíŕíńîâűěč îđăŕíčçŕöč˙ěč |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1339  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1341  |000  |00   |Âĺęńĺë˙, âűďóůĺííűĺ ęîěěĺđ÷ĺńęčěč     |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöč˙ěč               |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1341  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1341  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1349  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ äîőîäű ę ďîëó÷ĺíčţ ďî     |
|    |    |    |ďĺđĺó÷ňĺííűě âĺęńĺë˙ě, âűďóůĺííűě     |
|    |    |    |ţđčäč÷ĺńęčěč ëčöŕěč            |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1349  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč,    |
|    |    |    | íĺęîěěĺđ÷ĺńęčěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč č     |
|    |    |    | číäčâčäóŕëüíűěč ďđĺäďđčíčěŕňĺë˙ěč    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1349  |130  |00   |- óďîëíîěî÷ĺííűěč áŕíęŕěč         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1349  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčěč ôčíŕíńîâűěč îđăŕíčçŕöč˙ěč |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1349  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1351  |000  |00   |Âĺęńĺë˙, âűďóůĺííűĺ ęîěěĺđ÷ĺńęčěč     |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöč˙ěč, íĺ îďëŕ÷ĺííűĺ â ńđîę    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1351  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1351  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1363  |000  |00   |Ďđî÷čĺ öĺííűĺ áóěŕăč, âűďóůĺííűĺ îđăŕíŕěč |
|    |    |    |ăîńóäŕđńňâĺííîăî óďđŕâëĺíč˙ Đĺńďóáëčęč  |
|    |    |    |Áĺëŕđóńü, ďđčîáđĺňĺííűĺ ďî ńäĺëęŕě    |
|    |    |    |ń îáđŕňíűě âűęóďîě            |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1363  |310  |00   |- đĺńďóáëčęŕíńęčěč îđăŕíŕěč óďđŕâëĺíč˙  |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1363  |320  |00   |- ěĺńňíűěč îđăŕíŕěč óďđŕâëĺíč˙      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1369  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ äîőîäű ę ďîëó÷ĺíčţ ďî ďđî÷čě  |
|    |    |    |öĺííűě áóěŕăŕě, âűďóůĺííűě îđăŕíŕěč    |
|    |    |    |ăîńóäŕđńňâĺííîăî óďđŕâëĺíč˙ Đĺńďóáëčęč  |
|    |    |    |Áĺëŕđóńü č číîńňđŕííűő ăîńóäŕđńňâ     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1369  |710  |00   |- đĺńďóáëčęŕíńęčěč îđăŕíŕěč óďđŕâëĺíč˙  |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1369  |720  |00   |- ěĺńňíűěč îđăŕíŕěč óďđŕâëĺíč˙      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1371  |000  |00   |Ďđî÷čĺ öĺííűĺ áóěŕăč, âűďóůĺííűĺ     |
|    |    |    |ęîěěĺđ÷ĺńęčěč îđăŕíčçŕöč˙ěč        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1371  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1371  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1375  |000  |00   |Ďđî÷čĺ öĺííűĺ áóěŕăč, âűďóůĺííűĺ     |
|    |    |    |ţđčäč÷ĺńęčěč ëčöŕěč, ďđčîáđĺňĺííűĺ ďî   |
|    |    |    |ńäĺëęŕě ń îáđŕňíűě âűęóďîě        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1375  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč,    |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč č      |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűěč ďđĺäďđčíčěŕňĺë˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1375  |130  |00   |- óďîëíîěî÷ĺííűěč áŕíęŕěč         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1375  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčěč ôčíŕíńîâűěč îđăŕíčçŕöč˙ěč |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1375  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1379  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ äîőîäű ę ďîëó÷ĺíčţ ďî ďđî÷čě  |
|    |    |    |öĺííűě áóěŕăŕě, âűďóůĺííűě ţđčäč÷ĺńęčěč  |
|    |    |    |ëčöŕěč                  |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1379  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč,    |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč č      |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűěč ďđĺäďđčíčěŕňĺë˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1379  |130  |00   |- óďîëíîěî÷ĺííűěč áŕíęŕěč         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1379  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčěč ôčíŕíńîâűěč îđăŕíčçŕöč˙ěč |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1379  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1820  |000  |00   |Ęđŕňęîńđî÷íűĺ ęđĺäčňű, ďđĺäîńňŕâëĺííűĺ  |
|    |    |    |ęîěěĺđ÷ĺńęčě îđăŕíčçŕöč˙ě         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1820  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1820  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1821  |000  |00   |Äîëăîńđî÷íűĺ ęđĺäčňű, ďđĺäîńňŕâëĺííűĺ   |
|    |    |    |ęîěěĺđ÷ĺńęčě îđăŕíčçŕöč˙ě         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1821  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1821  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1822  |000  |00   |Čńďîëíĺííűĺ ăŕđŕíňčéíűĺ îá˙çŕňĺëüńňâŕ çŕ |
|    |    |    |ęîěěĺđ÷ĺńęčĺ îđăŕíčçŕöčč         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1822  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1822  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1823  |000  |00   |Ďđîëîíăčđîâŕííŕ˙ çŕäîëćĺííîńňü ďî     |
|    |    |    |ęđŕňęîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě, ďđĺäîńňŕâëĺííűě  |
|    |    |    |ęîěěĺđ÷ĺńęčě îđăŕíčçŕöč˙ě         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1823  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1823  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1824  |000  |00   |Ďđîëîíăčđîâŕííŕ˙ çŕäîëćĺííîńňü ďî     |
|    |    |    |äîëăîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě, ďđĺäîńňŕâëĺííűě  |
|    |    |    |ęîěěĺđ÷ĺńęčě îđăŕíčçŕöč˙ě         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1824  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1824  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1825  |000  |00   |Ďđîńđî÷ĺííŕ˙ çŕäîëćĺííîńňü ďî       |
|    |    |    |ęđŕňęîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě, ďđĺäîńňŕâëĺííűě  |
|    |    |    |ęîěěĺđ÷ĺńęčě îđăŕíčçŕöč˙ě         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1825  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1825  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1826  |000  |00   |Ďđîńđî÷ĺííŕ˙ çŕäîëćĺííîńňü ďî       |
|    |    |    |äîëăîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě, ďđĺäîńňŕâëĺííűě  |
|    |    |    |ęîěěĺđ÷ĺńęčě îđăŕíčçŕöč˙ě         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1826  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1826  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1827  |000  |00   |Ďđîńđî÷ĺííŕ˙ çŕäîëćĺííîńňü ďî čńďîëíĺííűě |
|    |    |    |ăŕđŕíňčéíűě îá˙çŕňĺëüńňâŕě çŕ       |
|    |    |    |ęîěěĺđ÷ĺńęčĺ îđăŕíčçŕöčč         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1827  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1827  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1828  |000  |00   |Ďđîńđî÷ĺííűĺ ďđîöĺíňű ďî ęđĺäčňŕě,    |
|    |    |    |ďđĺäîńňŕâëĺííűě ęîěěĺđ÷ĺńęčě       |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöč˙ě               |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1828  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1828  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1829  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę ďîëó÷ĺíčţ ďî    |
|    |    |    |ęđĺäčňŕě, ďđĺäîńňŕâëĺííűě ęîěěĺđ÷ĺńęčě  |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöč˙ě               |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1829  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1829  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1876  |000  |00   |Ďđîëîíăčđîâŕííŕ˙ çŕäîëćĺííîńňü ďî ęđĺäčňŕě|
|    |    |    |č çŕéěŕě, ďđĺäîńňŕâëĺííűě ôčçč÷ĺńęčě   |
|    |    |    |ëčöŕě                   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1876  |000  |40   |- íŕ ďîňđĺáčňĺëüńęčĺ öĺëč         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1876  |000  |11   |- ďîä áŕíęîâńęčĺ ďëŕńňčęîâűĺ ęŕđňî÷ęč   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1876  |000  |30   |- íŕ ôčíŕíńčđîâŕíčĺ íĺäâčćčěîńňč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1877  |000  |00   |Ďđîńđî÷ĺííŕ˙ çŕäîëćĺííîńňü ďî ęđĺäčňŕě  |
|    |    |    |č çŕéěŕě, ďđĺäîńňŕâëĺííűě ôčçč÷ĺńęčě   |
|    |    |    |ëčöŕě                   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1877  |000  |40   |- íŕ ďîňđĺáčňĺëüńęčĺ öĺëč         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1877  |000  |11   |- ďîä áŕíęîâńęčĺ ďëŕńňčęîâűĺ ęŕđňî÷ęč   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1877  |000  |30   |- íŕ ôčíŕíńčđîâŕíčĺ íĺäâčćčěîńňč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1880  |000  |00   |Ńîěíčňĺëüíŕ˙ çŕäîëćĺííîńňü ďî ęđĺäčňŕě,  |
|    |    |    |ďđĺäîńňŕâëĺííűě ęîěěĺđ÷ĺńęčě       |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöč˙ě               |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1880  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1880  |310  |10   |- ďî ęđŕňęîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1880  |310  |20   |- ďî äîëăîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1880  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűě ďđĺäďđč˙ňč˙ě     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1880  |320  |10   |- ďî ęđŕňęîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1880  |320  |20   |- ďî äîëăîńđî÷íűě ęđĺäčňŕě        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1883  |000  |00   |Ńîěíčňĺëüíŕ˙ çŕäîëćĺííîńňü ďî ęđĺäčňŕě  |
|    |    |    |č çŕéěŕě, ďđĺäîńňŕâëĺííűě ôčçč÷ĺńęčě   |
|    |    |    |ëčöŕě                   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1883  |000  |40   |- íŕ ďîňđĺáčňĺëüńęčĺ öĺëč         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1883  |000  |11   |- ďîä áŕíęîâńęčĺ ďëŕńňčęîâűĺ ęŕđňî÷ęč   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|1883  |000  |30   |- íŕ ôčíŕíńčđîâŕíčĺ íĺäâčćčěîńňč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|2001  |000  |00   |Äîëĺâîĺ ó÷ŕńňčĺ áŕíęŕ â ęîěěĺđ÷ĺńęčő   |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöč˙ő äî 50%            |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|2001  |310  |00   |- â ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňč˙ő     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|2001  |320  |00   |- â íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňč˙ő    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|2011  |000  |00   |Äîëĺâîĺ ó÷ŕńňčĺ áŕíęŕ â ęîěěĺđ÷ĺńęčő   |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöč˙ő ńâűřĺ 50%          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|2011  |310  |00   |- â ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňč˙ő     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|2011  |320  |00   |- â íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňč˙ő    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|               ĎŔŃŃČÂ                |
|———————–———————–———————–——————————————————————————————————————————|
|3002  |000  |00   |Ěîíĺňű, âűďóůĺííűĺ ę ţáčëĺéíűě äŕňŕě č ďî |
|    |    |    |äđóăčě ńëó÷ŕ˙ě              |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3002  |000  |81   |- ěîíĺňű, ńîäĺđćŕůčĺ äđŕăîöĺííűĺ ěĺňŕëëű |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3002  |000  |82   |- ěîíĺňű, íĺ ńîäĺđćŕůčĺ äđŕăîöĺííűĺ    |
|    |    |    | ěĺňŕëëű                 |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3139  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî âęëŕäŕě |
|    |    |    |(äĺďîçčňŕě) äî âîńňđĺáîâŕíč˙       |
|    |    |    |â äđŕăîöĺííűő ěĺňŕëëŕő          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3139  |006  |00   |- ęëčĺíňŕěč (ęđîěĺ áŕíęîâ)        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3139  |130  |00   |- áŕíęŕěč                 |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3149  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ       |
|    |    |    |ďî ńđî÷íűě âęëŕäŕě (äĺďîçčňŕě)      |
|    |    |    |â äđŕăîöĺííűő ěĺňŕëëŕő          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3149  |006  |00   |- ęëčĺíňŕěč (ęđîěĺ áŕíęîâ)        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3149  |130  |00   |- áŕíęŕěč                 |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3209  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî     |
|    |    |    |ęîđđĺńďîíäĺíňńęčě ń÷ĺňŕě         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3209  |130  |00   |- óďîëíîěî÷ĺííűő áŕíęîâ          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3209  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3419  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ďî ęđĺäčňŕě,     |
|    |    |    |ďîëó÷ĺííűě îň Ďđŕâčňĺëüńňâŕ        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3419  |000  |71   |- ďî ńîăëŕřĺíč˙ě ń ĚÂÔ          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3419  |000  |79   |- ďî ńîăëŕřĺíč˙ě ń ďđî÷čěč ěĺćäóíŕđîäíűěč |
|    |    |    | îđăŕíčçŕöč˙ěč              |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3509  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ńđĺäńňâŕě|
|    |    |    |ăîńóäŕđńňâĺííűő âíĺáţäćĺňíűő ôîíäîâ,   |
|    |    |    |öĺíňđŕëčçîâŕííűő ôîíäîâ ěčíčńňĺđńňâ,   |
|    |    |    |äđóăčő đĺńďóáëčęŕíńęčő îđăŕíîâ      |
|    |    |    |ăîńóäŕđńňâĺííîăî óďđŕâëĺíč˙ č ďđî÷čő   |
|    |    |    |ôîíäîâ                  |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3509  |710  |00   |- đĺńďóáëčęŕíńęčě îđăŕíŕě óďđŕâëĺíč˙   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3509  |720  |00   |- ěĺńňíűě îđăŕíŕě óďđŕâëĺíč˙       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3519  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ńđî÷íűě |
|    |    |    |âęëŕäŕě ăîńóäŕđńňâĺííűő âíĺáţäćĺňíűő   |
|    |    |    |ôîíäîâ, öĺíňđŕëčçîâŕííűő ôîíäîâ      |
|    |    |    |ěčíčńňĺđńňâ, äđóăčő đĺńďóáëčęŕíńęčő    |
|    |    |    |îđăŕíîâ ăîńóäŕđńňâĺííîăî óďđŕâëĺíč˙ č   |
|    |    |    |ďđî÷čő ôîíäîâ               |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3519  |710  |00   |- đĺńďóáëčęŕíńęčě îđăŕíŕě óďđŕâëĺíč˙   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3519  |720  |00   |- ěĺńňíűě îđăŕíŕě óďđŕâëĺíč˙       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3630  |000  |00   |Ňĺęóůčĺ ń÷ĺňŕ ęîěěĺđ÷ĺńęčő îđăŕíčçŕöčé  |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3630  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3630  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3639  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ńđĺäńňâŕě|
|    |    |    |íŕ ňĺęóůčő ń÷ĺňŕő ęëčĺíňîâ, ôčíŕíńčđóĺěűő |
|    |    |    |çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ đĺńďóáëčęŕíńęîăî áţäćĺňŕ |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3639  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő ďđĺäďđč˙ňčé č       |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűő ďđĺäďđčíčěŕňĺëĺé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3639  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3639  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3669  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ęđĺäčňŕě,|
|    |    |    |ďîëó÷ĺííűě îň Ďđŕâčňĺëüńňâŕ        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3669  |000  |71   |- ďî ńîăëŕřĺíč˙ě ń ĚÂÔ          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3669  |000  |79   |- ďî ńîăëŕřĺíč˙ě ń ďđî÷čěč ěĺćäóíŕđîäíűěč |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöč˙ěč               |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3709  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ńđĺäńňâŕě|
|    |    |    |ěĺńňíűő áţäćĺňîâ č áţäćĺňîâ ńâîáîäíűő   |
|    |    |    |ýęîíîěč÷ĺńęčő çîí             |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3709  |000  |51   |- ďî âęëŕäŕě äî âîńňđĺáîâŕíč˙ č ďđî÷čě  |
|    |    |    |ńđĺäńňâŕě                 |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3709  |000  |52   |- ďî ńđî÷íűě âęëŕäŕě           |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3719  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ń÷ĺňŕě  |
|    |    |    |îđăŕíîâ ăîńóäŕđńňâĺííîăî óďđŕâëĺíč˙ č čő |
|    |    |    |ďîäâĺäîěńňâĺííűő ţđčäč÷ĺńęčő ëčö,     |
|    |    |    |ôčíŕíńčđóĺěűő çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ îáëŕńňíűő  |
|    |    |    |áţäćĺňîâ                 |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3719  |000  |51   |- ďî âęëŕäŕě äî âîńňđĺáîâŕíč˙ č ďđî÷čě  |
|    |    |    | ńđĺäńňâŕě                |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3719  |000  |52   |- ďî ńđî÷íűě âęëŕäŕě           |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3720  |000  |00   |Ňĺęóůčĺ ń÷ĺňŕ ęîěěĺđ÷ĺńęčő îđăŕíčçŕöčé,  |
|    |    |    |ôčíŕíńčđóĺěűő çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ îáëŕńňíűő  |
|    |    |    |áţäćĺňîâ                 |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3720  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3720  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3729  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ňĺęóůčě |
|    |    |    |ń÷ĺňŕě ęëčĺíňîâ, ôčíŕíńčđóĺěűő çŕ ń÷ĺň  |
|    |    |    |ńđĺäńňâ îáëŕńňíűő áţäćĺňîâ        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3729  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő ďđĺäďđč˙ňčé č       |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűő ďđĺäďđčíčěŕňĺëĺé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3729  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3729  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3739  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ń÷ĺňŕě  |
|    |    |    |îđăŕíîâ ăîńóäŕđńňâĺííîăî óďđŕâëĺíč˙ č čő |
|    |    |    |ďîäâĺäîěńňâĺííűő ţđčäč÷ĺńęčő ëčö,     |
|    |    |    |ôčíŕíńčđóĺěűő çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ đŕéîííűő č |
|    |    |    |ăîđîäńęčő áţäćĺňîâ            |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3739  |000  |51   |- ďî âęëŕäŕě äî âîńňđĺáîâŕíč˙ č ďđî÷čě  |
|    |    |    |ńđĺäńňâŕě                 |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3739  |000  |52   |- ďî ńđî÷íűě âęëŕäŕě           |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3740  |000  |00   |Ňĺęóůčĺ ń÷ĺňŕ ęîěěĺđ÷ĺńęčő îđăŕíčçŕöčé,  |
|    |    |    |ôčíŕíńčđóĺěűő çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ đŕéîííűő  |
|    |    |    |č ăîđîäńęčő áţäćĺňîâ           |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3740  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3740  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3749  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ňĺęóůčě |
|    |    |    |ń÷ĺňŕě ęëčĺíňîâ, ôčíŕíńčđóĺěűő çŕ ń÷ĺň  |
|    |    |    |ńđĺäńňâ đŕéîííűő č ăîđîäńęčő áţäćĺňîâ   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3749  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő ďđĺäďđč˙ňčé č       |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűő ďđĺäďđčíčěŕňĺëĺé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3749  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3749  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3809  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ń÷ĺňŕě  |
|    |    |    |ěĺćäóíŕđîäíűő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3809  |151  |00   |- ďî ń÷ĺňŕě ĚÂÔ              |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3809  |159  |00   |- ďî ń÷ĺňŕě äđóăčő ěĺćäóíŕđîäíűő     |
|    |    |    | îđăŕíčçŕöčé               |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3811  |000  |00   |Ňĺęóůčĺ ń÷ĺňŕ ęîěěĺđ÷ĺńęčő îđăŕíčçŕöčé  |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3811  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3811  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3819  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ńđĺäńňâŕě|
|    |    |    |íŕ ňĺęóůčő ń÷ĺňŕő             |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3819  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő ďđĺäďđč˙ňčé č       |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűő ďđĺäďđčíčěŕňĺëĺé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3819  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3819  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3821  |000  |00   |Ęŕđň-ń÷ĺňŕ ęîěěĺđ÷ĺńęčő îđăŕíčçŕöčé    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3821  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3821  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3829  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ń÷ĺňŕě  |
|    |    |    |ęëčĺíňîâ äë˙ đŕń÷ĺňîâ ďëŕńňčęîâűěč    |
|    |    |    |ęŕđňî÷ęŕěč                |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3829  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő ďđĺäďđč˙ňčé č       |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűő ďđĺäďđčíčěŕňĺëĺé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3829  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3829  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3829  |500  |00   |- ôčçč÷ĺńęčő ëčö             |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3831  |000  |00   |Ń÷ĺňŕ ęîěěĺđ÷ĺńęčő îđăŕíčçŕöčé ďî     |
|    |    |    |äîâĺđčňĺëüíîěó óďđŕâëĺíčţ čěóůĺńňâîě   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3831  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3831  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3839  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ń÷ĺňŕě  |
|    |    |    |ęëčĺíňîâ ďî äîâĺđčňĺëüíîěó óďđŕâëĺíčţ   |
|    |    |    |čěóůĺńňâîě                |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3839  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő ďđĺäďđč˙ňčé č       |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűő ďđĺäďđčíčěŕňĺëĺé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3839  |130  |00   |- óďîëíîěî÷ĺííűěč áŕíęŕěč         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3839  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3839  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3841  |000  |00   |Âęëŕäű äî âîńňđĺáîâŕíč˙ ęîěěĺđ÷ĺńęčő   |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöčé                |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3841  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3841  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3849  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî âęëŕäŕě |
|    |    |    |äî âîńňđĺáîâŕíč˙ ęëčĺíňîâ         |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3849  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő ďđĺäďđč˙ňčé č       |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűő ďđĺäďđčíčěŕňĺëĺé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3849  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3849  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3851  |000  |00   |Ńđî÷íűĺ âęëŕäű ęîěěĺđ÷ĺńęčő îđăŕíčçŕöčé  |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3851  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3851  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3859  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî ńđî÷íűě |
|    |    |    |âęëŕäŕě ęëčĺíňîâ             |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3859  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő ďđĺäďđč˙ňčé č       |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűő ďđĺäďđčíčěŕňĺëĺé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3859  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3859  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3861  |000  |00   |Óńëîâíűĺ âęëŕäű ęîěěĺđ÷ĺńęčő       |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöčé                |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3861  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3861  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3869  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî óńëîâíűě |
|    |    |    |âęëŕäŕě ęëčĺíňîâ             |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3869  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő ďđĺäďđč˙ňčé č       |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűő ďđĺäďđčíčěŕňĺëĺé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3869  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3869  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3871  |000  |00   |Áëŕăîňâîđčňĺëüíűĺ ń÷ĺňŕ ęîěěĺđ÷ĺńęčő   |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöčé                |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3871  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3871  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3879  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî     |
|    |    |    |áëŕăîňâîđčňĺëüíűě ń÷ĺňŕě ęëčĺíňîâ     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3879  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő ďđĺäďđč˙ňčé č       |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűő ďđĺäďđčíčěŕňĺëĺé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3879  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3879  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3901  |000  |00   |Ŕęęđĺäčňčâű ęîěěĺđ÷ĺńęčő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3901  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3901  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3911  |000  |00   |Ńđĺäńňâŕ, äĺďîíčđîâŕííűĺ ęîěěĺđ÷ĺńęčěč  |
|    |    |    |îđăŕíčçŕöč˙ěč äë˙ đŕń÷ĺňîâ ÷ĺęŕěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3911  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč     |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3911  |320  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűěč ďđĺäďđč˙ňč˙ěč    |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3930  |000  |00   |Íĺâűďëŕ÷ĺííűĺ ďĺđĺâîäű čç-çŕ ăđŕíčöű   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3930  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő ďđĺäďđč˙ňčé č       |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűő ďđĺäďđčíčěŕňĺëĺé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3930  |130  |00   |- óďîëíîěî÷ĺííűő áŕíęîâ          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3930  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3930  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3930  |500  |00   |- ôčçč÷ĺńęčő ëčö             |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3930  |710  |00   |- đĺńďóáëčęŕíńęčő îđăŕíîâ óďđŕâëĺíč˙   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3930  |720  |00   |- ěĺńňíűő îđăŕíîâ óďđŕâëĺíč˙       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3950  |000  |00   |Ń÷ĺňŕ ďđĺäîďëŕ÷ĺííűő áŕíęîâńęčő      |
|    |    |    |ďëŕńňčęîâűő ęŕđňî÷ĺę           |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3950  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő ďđĺäďđč˙ňčé č       |
|    |    |    |číäčâčäóŕëüíűő ďđĺäďđčíčěŕňĺëĺé      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3950  |130  |00   |- óďîëíîěî÷ĺííűő áŕíęîâ          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3950  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3950  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3950  |710  |00   |- đĺńďóáëčęŕíńęčő îđăŕíîâ óďđŕâëĺíč˙   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3950  |720  |00   |- ěĺńňíűő îđăŕíîâ óďđŕâëĺíč˙       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3990  |000  |00   |Ďđî÷čĺ ń÷ĺňŕ äî âîńňđĺáîâŕíč˙       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3990  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő îđăŕíčçŕöčé        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3990  |130  |00   |- óďîëíîěî÷ĺííűő áŕíęîâ          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3990  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3990  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3990  |500  |00   |- ôčçč÷ĺńęčő ëčö             |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3990  |710  |00   |- đĺńďóáëčęŕíńęčő îđăŕíîâ óďđŕâëĺíč˙   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3990  |720  |00   |- ěĺńňíűő îđăŕíîâ óďđŕâëĺíč˙       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3992  |000  |00   |Ăŕđŕíňčéíűé äĺďîçčň äĺíĺă, ďîëó÷ĺííűé îň |
|    |    |    |ęëčĺíňîâ                 |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3992  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    | íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő îđăŕíčçŕöčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3992  |130  |00   |- óďîëíîěî÷ĺííűő áŕíęîâ          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3992  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3992  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3992  |500  |00   |- ôčçč÷ĺńęčő ëčö             |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3992  |710  |00   |- đĺńďóáëčęŕíńęčő îđăŕíîâ óďđŕâëĺíč˙   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3992  |720  |00   |- ěĺńňíűő îđăŕíîâ óďđŕâëĺíč˙       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3999  |000  |00   |Íŕđŕůĺííűĺ ďđîöĺíňű ę âűďëŕňĺ ďî     |
|    |    |    |ďđî÷čě ń÷ĺňŕě äî âîńňđĺáîâŕíč˙      |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3999  |005  |00   |- íĺăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé,     |
|    |    |    |íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő îđăŕíčçŕöčé        |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3999  |130  |00   |- óďîëíîěî÷ĺííűő áŕíęîâ          |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3999  |200  |00   |- íĺáŕíęîâńęčő ôčíŕíńîâűő îđăŕíčçŕöčé   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3999  |310  |00   |- ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3999  |500  |00   |- ôčçč÷ĺńęčő ëčö             |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3999  |710  |00   |- đĺńďóáëčęŕíńęčő îđăŕíîâ óďđŕâëĺíč˙   |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|
|3999  |720  |00   |- ěĺńňíűő îđăŕíîâ óďđŕâëĺíč˙       |
|———————+———————+———————+——————————————————————————————————————————|


Ďîďóë˙đíűĺ íîâîńňč
Ęóđńű âŕëţň Íŕöčîíŕëüíîăî Áŕíęŕ ĐÁ
09.07.201910.07.2019
Ĺâđî 2.3036 2.2971
Äîëëŕđ ŃŘŔ 2.0521 2.0498
Ôóíň ńňĺđëčíăîâ 2.5728 2.5547
Đîńńčéńęčé đóáëü 3.2138 3.2125
Óęđŕčíńęŕ˙ ăđčâíŕ 8.0253 8.0086
Ďîëüńęčé çëîňűé 5.4172 5.3871
ßďîíńęŕ˙ čĺíŕ 0.18919 0.18824
Ńňŕňčńňčęŕ
Ďđŕâîâűĺ ŕęňű ďî ăîäó ďđčí˙ňč˙