Èíôîðìàöèÿ: Êóðñû îñíîâíûõ èíîñòðàííûõ âàëþò, óñòàíîâëåííûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2004 ãîäó

 
     ÊÓÐÑÛ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÂÀËÞÒ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÌ ÁÀÍÊÎÌ    
               ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â 2004 ÃÎÄÓ
 
ßíâàðü      Àïðåëü      Èþëü       Îêòÿáðü
Ôåâðàëü      Ìàé        Àâãóñò      Íîÿáðü
Ìàðò       Èþíü       Ñåíòÿáðü     Äåêàáðü
 
                       Â ÄÅÊÀÁÐÅ 2004 ÃÎÄÀ
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|   Âàëþòà      |01.12.2004|02.12.2004|03.12.2004|04.12.2004|07.12.2004|08.12.2004|09.12.2004|10.12.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |28,1496  |28,0161  |27,9951  |27,9271  |27,8402  |27,8741  |27,9772  |28,0293  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |37,3264  |37,3062  |37,4238  |37,0537  |37,3755  |37,4795  |37,3663  |37,3238  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|12,8957  |12,8445  |12,8315  |12,8011  |12,7571  |12,7726  |12,8189  |12,8427  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,6452  |21,5442  |21,5352  |21,4771  |21,4065  |21,4224  |21,4619  |21,5399  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |52,5728  |52,1492  |52,2355  |52,0058  |51,7976  |51,8202  |51,8596  |52,0130  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|   Âàëþòà      |11.12.2004|15.12.2004|16.12.2004|17.12.2004|18.12.2004|21.12.2004|22.12.2004|23.12.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |28,1243  |27,9955  |27,9103  |27,8372  |27,8821  |27,8917  |27,8887  |27,8389  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |37,2788  |37,2424  |37,2072  |37,3714  |36,9577  |37,1880  |37,3541  |37,2039  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|12,8951  |12,8464  |12,8051  |12,7716  |12,7922  |12,7980  |12,7967  |12,7841  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,6228  |21,5168  |21,5136  |21,4592  |21,4797  |21,4758  |21,4515  |21,4134  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |52,2135  |51,6351  |51,4779  |51,4142  |51,5867  |51,7126  |51,5941  |51,4307  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|   Âàëþòà      |24.12.2004|25.12.2004|28.12.2004|29.12.2004|30.12.2004|31.12.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |27,8341  |27,8251  |27,7796  |27,7750  |27,7487  |27,7487  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |37,3979  |37,5973  |37,6330  |37,8323  |37,8409  |37,8104  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|12,7863  |12,7814  |12,7689  |12,7628  |12,7525  |12,7514  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,4172  |21,3987  |21,3686  |21,3643  |21,3394  |21,3421  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |51,3326  |51,4346  |51,3448  |51,2416  |51,2224  |51,2290  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
 
                        ÍÎßÁÐÅ 2004 ÃÎÄÀ
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |02.11.2004|03.11.2004|04.11.2004|05.11.2004|06.11.2004|10.11.2004|11.11.2004|12.11.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |28,7651  |28,7778  |28,7811  |28,7650  |28,6680  |28,6502  |28,6718  |28,6889  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |36,7819  |36,6140  |36,6009  |36,8969  |36,9359  |37,0676  |36,9838  |36,9800  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,2094  |13,2179  |13,2109  |13,1927  |13,1452  |13,1415  |13,1514  |13,1540  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,8149  |21,8513  |21,8798  |21,8967  |21,8409  |21,8529  |21,8919  |21,9242  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |53,4717  |53,4883  |53,5711  |53,4586  |53,3160  |53,2710  |53,3488  |53,3956  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|   Âàëþòà      |13.11.2004|16.11.2004|17.11.2004|18.11.2004|19.11.2004|20.11.2004|23.11.2004|24.11.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |28,6651  |28,6696  |28,6882  |28,6687  |28,5387  |28,5455  |28,5208  |28,5217  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |37,0353  |37,2189  |37,1455  |37,2091  |37,2544  |37,0349  |37,1769  |37,1210  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,1446  |13,1482  |13,1582  |13,1538  |13,1002  |13,1063  |13,0874  |13,0864  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,8943  |21,9426  |21,9841  |21,9756  |21,9149  |21,9399  |21,9488  |21,9480  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |53,3294  |53,4312  |53,5847  |53,5613  |53,2936  |53,3331  |53,3288  |53,3305  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|   Âàëþòà      |25.11.2004|26.11.2004|27.11.2004|30.11.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |28,4144  |28,3205  |28,2659  |28,2367  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |37,2229  |37,3293  |37,5597  |37,4165  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,0416  |12,9948  |12,9690  |12,9467  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,8309  |21,7917  |21,7477  |21,7077  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |53,1856  |52,9603  |52,8582  |52,7976  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
 
                        ÎÊÒßÁÐÅ 2004 ÃÎÄÀ
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |01.10.2004|02.10.2004|05.10.2004|06.10.2004|07.10.2004|08.10.2004|09.10.2004|12.10.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |29,2224  |29,2175  |29,2159  |29,2190  |29,2215  |29,2204  |29,2218  |29,1272  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |36,0312  |36,3203  |36,1401  |35,8926  |35,9980  |35,9411  |36,0597  |35,9197  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4572  |13,4519  |13,4450  |13,4448  |13,4367  |13,4354  |13,4361  |13,3887  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,7488  |21,7500  |21,7477  |21,7363  |21,7611  |21,7705  |21,8187  |21,7892  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,3157  |54,3440  |54,3259  |54,3357  |54,3342  |54,4466  |54,3166  |54,1851  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |13.10.2004|14.10.2004|15.10.2004|16.10.2004|19.10.2004|20.10.2004|21.10.2004|22.10.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |29,1152  |29,1199  |29,1154  |29,1151  |29,1191  |29,1175  |29,1150  |29,1154  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,9573  |35,8670  |35,9751  |36,0998  |36,3552  |36,3153  |36,4491  |36,6650  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,3855  |13,3854  |13,3856  |13,3886  |13,3866  |13,3854  |13,3839  |13,3856  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,7924  |21,8413  |21,8954  |21,9031  |21,9092  |21,8907  |21,9443  |21,9510  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,1255  |54,0960  |54,1138  |54,1072  |54,1157  |54,1197  |54,0648  |54,0967  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |23.10.2004|26.10.2004|27.10.2004|28.10.2004|29.10.2004|30.10.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |28,9989  |28,8673  |28,7709  |28,7674  |28,7783  |28,7655  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |36,6546  |36,8635  |36,8383  |36,6986  |36,6290  |36,6472  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,3374  |13,2777  |13,2234  |13,2188  |13,2177  |13,2084  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,8835  |21,8086  |21,7522  |21,7704  |21,7863  |21,7885  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |53,8933  |53,6547  |53,4825  |53,4571  |53,4893  |53,4595  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
 
                        ÑÅÍÒßÁÐÅ 2004 ÃÎÄÀ
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |01.09.2004|02.09.2004|03.09.2004|04.09.2004|07.09.2004|08.09.2004|09.09.2004|10.09.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |29,2591  |29,2552  |29,2322  |29,2307  |29,2183  |29,2187  |29,2239  |29,2173  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,3713  |35,6270  |35,5931  |35,5708  |35,2343  |35,3196  |35,2703  |35,6217  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,5205  |13,5128  |13,4967  |13,4906  |13,4810  |13,4683  |13,4630  |13,4751  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,4521  |21,5554  |21,5117  |21,5023  |21,4809  |21,4901  |21,5248  |21,5313  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,7267  |54,7133  |54,6396  |54,6174  |54,5994  |54,5654  |54,5314  |54,4550  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |11.09.2004|14.09.2004|15.09.2004|16.09.2004|17.09.2004|18.09.2004|21.09.2004|22.09.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |29,2166  |29,2151  |29,2162  |29,2151  |29,2187  |29,2214  |29,2154  |29,2165  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,7436  |35,8469  |35,8775  |35,7622  |35,5153  |35,6443  |35,5347  |35,5769  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4603  |13,4636  |13,4645  |13,4661  |13,4648  |13,4700  |13,4804  |13,4864  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,5163  |21,5300  |21,5777  |21,5825  |21,6011  |21,6236  |21,5962  |21,6184  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,4720  |54,4479  |54,4509  |54,4377  |54,4637  |54,4637  |54,4413  |54,4383  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |23.09.2004|24.09.2004|25.09.2004|28.09.2004|29.09.2004|30.09.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |29,2172  |29,2146  |29,2151  |29,2164  |29,2150  |29,2171  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,9693  |35,8317  |35,8674  |35,8690  |35,9052  |35,9896  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4828  |13,4808  |13,4779  |13,4684  |13,4562  |13,4525  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,6294  |21,6592  |21,6635  |21,6916  |21,6873  |21,7297  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,3839  |54,3922  |54,3820  |54,3723  |54,3565  |54,3301  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
 
                       Â ÀÂÃÓÑÒÅ 2004 ÃÎÄÀ
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |03.08.2004|04.08.2004|05.08.2004|06.08.2004|07.08.2004|10.08.2004|11.08.2004|12.08.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |29,1405  |29,1829  |29,1764  |29,1761  |29,1907  |29,2491  |29,2381  |29,2519  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,1609  |35,0574  |35,0846  |35,1951  |35,2507  |35,9296  |35,9190  |35,8014  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4791  |13,4844  |13,4808  |13,4769  |13,4807  |13,4997  |13,4946  |13,5035  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,3789  |21,4098  |21,3790  |21,3751  |21,3843  |21,5461  |21,6050  |21,6170  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,6040  |54,6271  |54,6047  |54,5756  |54,6121  |54,7603  |54,7438  |54,7501  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |13.08.2004|14.08.2004|17.08.2004|18.08.2004|19.08.2004|20.08.2004|21.08.2004|24.08.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |29,2760  |29,2579  |29,2229  |29,2152  |29,2176  |29,2325  |29,2199  |29,2178  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,8338  |35,7210  |36,1224  |36,1100  |36,1246  |36,0788  |36,1421  |35,9583  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,5177  |13,5179  |13,5049  |13,5037  |13,5087  |13,5156  |13,5207  |13,5154  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,6208  |21,6153  |21,5882  |21,4294  |21,4415  |21,4030  |21,3946  |21,4094  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,8106  |54,8024  |54,7491  |54,7245  |54,7413  |54,7446  |54,7117  |54,7150  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |25.08.2004|26.08.2004|27.08.2004|28.08.2004|31.08.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |29,2208  |29,2225  |29,2226  |29,2289  |29,2447  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,5120  |35,3154  |35,2688  |35,4634  |35,1463  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,5149  |13,5008  |13,5028  |13,5116  |13,5212  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,4288  |21,4065  |21,4032  |21,3884  |21,4045  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,7145  |54,7012  |54,7045  |54,7194  |54,7428  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
 
                       Â ÈÞËÅ 2004 ÃÎÄÀ
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |01.07.2004|02.07.2004|03.07.2004|06.07.2004|07.07.2004|08.07.2004|09.07.2004|10.07.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |29,0471  |29,0388  |29,0409  |29,0356  |29,0402  |29,0639  |29,1019  |29,1100  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,0889  |35,3344  |35,3341  |35,7312  |35,7717  |35,9084  |35,9525  |36,1139  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4428  |13,4358  |13,4330  |13,4219  |13,4160  |13,4400  |13,4510  |13,4414  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,3679  |21,3649  |21,3756  |21,4057  |21,4403  |21,4811  |21,4987  |21,5147  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,4300  |54,4307  |54,4245  |54,4298  |54,4130  |54,4482  |54,4796  |54,5152  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |13.07.2004|14.07.2004|15.07.2004|16.07.2004|17.07.2004|20.07.2004|21.07.2004|22.07.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |29,1332  |29,1248  |29,1037  |29,0770  |29,0908  |29,0805  |29,0815  |29,0882  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |36,1339  |35,9953  |35,8878  |35,9450  |35,9650  |36,1936  |36,2065  |35,8396  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4509  |13,4432  |13,4521  |13,4529  |13,4580  |13,4507  |13,4568  |13,4686  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,5310  |21,5059  |21,4878  |21,4869  |21,4825  |21,4898  |21,4990  |21,4994  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,5719  |54,5561  |54,5238  |54,4554  |54,5027  |54,5018  |54,5210  |54,5387  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |23.07.2004|24.07.2004|27.07.2004|28.07.2004|29.07.2004|30.07.2004|31.07.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |29,0891  |29,0830  |29,0928  |29,0832  |29,0871  |29,0891  |29,1019  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,6632  |35,5627  |35,2401  |35,2837  |35,1198  |35,1542  |35,0532  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4647  |13,4556  |13,4605  |13,4601  |13,4547  |13,4555  |13,4552  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,5108  |21,4884  |21,4234  |21,3836  |21,3274  |21,3298  |21,3478  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,5465  |54,5351  |54,5565  |54,5324  |54,5397  |54,5199  |54,5500  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
 
                       Â ÈÞÍÅ 2004 ÃÎÄÀ
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |01.06.2004|02.06.2004|03.06.2004|04.06.2004|05.06.2004|08.06.2004|09.06.2004|10.06.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,9993  |29,0053  |29,0511  |29,0859  |29,0658  |29,0346  |29,0219  |29,0337  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,3907  |35,5054  |35,6951  |35,5139  |35,4719  |35,7851  |35,8130  |35,5518  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4460  |13,4520  |13,4692  |13,4797  |13,4726  |13,4519  |13,4323  |13,4434  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,1720  |21,2294  |21,2693  |21,3160  |21,3108  |21,3364  |21,3382  |21,3334  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,3363  |54,3629  |54,4181  |54,4741  |54,4201  |54,3577  |54,3308  |54,3377  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |11.06.2004|12.06.2004|16.06.2004|17.06.2004|18.06.2004|19.06.2004|22.06.2004|23.06.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |29,0424  |29,0287  |29,0200  |29,0199  |29,0290  |29,0257  |29,0170  |29,0206  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,0193  |34,8954  |35,0184  |35,3056  |34,9335  |34,7931  |35,1684  |35,0888  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4474  |13,4517  |13,4418  |13,4507  |13,4565  |13,4514  |13,4413  |13,4526  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,3393  |21,3263  |21,2956  |21,2790  |21,2930  |21,3005  |21,2456  |21,2648  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,3458  |54,3303  |54,3884  |54,3393  |54,3431  |54,3349  |54,3420  |54,3722  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |24.06.2004|25.06.2004|26.06.2004|29.06.2004|30.06.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàð ÑØÀ      |29,0243  |29,0218  |29,0256  |29,0242  |29,0274  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,3719  |35,0264  |35,2951  |35,3283  |35,2915  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4609  |13,4491  |13,4471  |13,4384  |13,4405  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,2674  |21,2867  |21,2587  |21,2509  |21,2817  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,3903  |54,3408  |54,3540  |54,3463  |54,3025  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
 
                       Â ÌÀÅ 2004 ÃÎÄÀ
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |01.05.2004|06.05.2004|07.05.2004|08.05.2004|12.05.2004|13.05.2004|14.05.2004|15.05.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,9612  |28,8976  |28,8730  |28,9530  |28,9862  |29,0587  |29,0772  |29,0684  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |34,6289  |35,0268  |35,1182  |34,9057  |34,4356  |34,4636  |34,5030  |34,3850  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4213  |13,3847  |13,3752  |13,4100  |13,4164  |13,4483  |13,4557  |13,4632  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |20,9668  |20,0047  |21,0163  |21,0678  |21,1027  |21,1793  |21,2123  |21,2336  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,0129  |53,9648  |53,8314  |53,9433  |54,0414  |54,2170  |54,2394  |54,2503  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |18.05.2004|19.05.2004|20.05.2004|21.05.2004|22.05.2004|25.05.2004|26.05.2004|27.05.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |29,0436  |28,9983  |28,9924  |28,9904  |28,9863  |28,9916  |28,9763  |28,9817  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |34,7855  |34,7516  |34,8286  |34,5624  |34,7981  |34,6392  |34,8991  |35,0968  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4686  |13,4444  |13,4486  |13,4520  |13,4576  |13,4451  |13,4321  |13,4417  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,2312  |21,2176  |21,2420  |21,2464  |21,2405  |21,1874  |21,1452  |21,1234  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,2010  |54,1832  |54,1833  |54,2820  |54,2815  |54,3026  |54,3187  |54,3054  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |28.05.2004|29.05.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,9850  |28,9850  |
|———————————————————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,2689  |35,6052  |
|———————————————————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4486  |13,4395  |
|———————————————————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |21,1508  |21,1113  |
|———————————————————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,3380  |54,3584  |
|———————————————————————+——————————+——————————|
 
                       Â ÀÏÐÅËÅ 2004 ÃÎÄÀ
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |01.04.2004|02.04.2004|03.04.2004|06.04.2004|07.04.2004|08.04.2004|09.04.2004|10.04.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,5151  |28,5024  |28,5095  |28,5385  |28,5410  |28,5296  |28,5172  |28,5065  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |34,9082  |34,9639  |35,1921  |34,5002  |34,2977  |34,4038  |34,7881  |34,4815  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,2610  |13,2452  |13,2350  |13,2411  |13,2386  |13,2302  |13,2318  |13,2268  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |20,5346  |20,5210  |20,5815  |20,6266  |20,6291  |20,6340  |20,6444  |20,6618  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |52,9410  |52,9204  |52,9356  |52,9796  |52,9990  |53,0152  |53,0335  |53,0541  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |13.04.2004|14.04.2004|15.04.2004|16.04.2004|17.04.2004|20.04.2004|21.04.2004|22.04.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,5535  |28,5892  |28,6221  |28,6104  |28,6223  |28,6693  |28,7662  |28,9237  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |34,4412  |34,4071  |34,1175  |34,2066  |34,3181  |34,5178  |34,3325  |34,2486  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,2431  |13,2508  |13,2712  |13,2732  |13,2849  |13,3077  |13,3486  |13,4111  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |20,7121  |20,7296  |20,7288  |20,7549  |20,7827  |20,8315  |20,8975  |20,9841  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |53,1515  |53,2150  |53,2901  |53,3030  |53,3302  |53,4187  |53,6293  |53,9631  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |23.04.2004|24.04.2004|27.04.2004|28.04.2004|29.04.2004|30.04.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,9800  |28,9671  |29,0033  |28,8700  |28,8636  |28,8834  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |34,2746  |34,5230  |34,2007  |34,2254  |34,3275  |34,1431  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,4409  |13,4399  |13,4531  |13,3936  |13,3866  |13,3881  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |20,9815  |20,9776  |20,9567  |20,8234  |20,8343  |20,8780  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,0631  |54,0340  |54,0663  |53,8278  |53,7707  |53,8678  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
 
                       Â ÌÀÐÒÅ 2004 ÃÎÄÀ
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |02.03.2004|03.03.2004|04.03.2004|05.03.2004|06.03.2004|10.03.2004|11.03.2004|12.03.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,5162  |28,5321  |28,5895  |28,6654  |28,6343  |28,5216  |28,5733  |28,5726  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,7593  |35,4083  |34,8935  |34,9517  |34,9482  |35,4923  |35,0623  |34,9014  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,2283  |13,2363  |13,2524  |13,2852  |13,2658  |13,2130  |13,2474  |13,2560  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |20,4959  |20,4957  |20,4643  |20,5195  |20,5685  |20,5227  |20,5617  |20,5686  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |52,9795  |52,9500  |53,0329  |53,1549  |53,1071  |52,9128  |53,0038  |53,0025  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |13.03.2004|16.03.2004|17.03.2004|18.03.2004|19.03.2004|20.03.2004|23.03.2004|24.03.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,5083  |28,5064  |28,5121  |28,5340  |28,5005  |28,5045  |28,5121  |28,4855  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,0053  |34,9374  |35,1127  |35,0141  |35,0585  |35,3342  |34,9701  |35,2309  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,2308  |13,2305  |13,2353  |13,2467  |13,2296  |13,2419  |13,2473  |13,0154  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |20,5249  |20,5064  |20,4647  |20,4577  |20,4911  |20,5271  |20,5289  |20,1709  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |52,8931  |52,8993  |52,9050  |52,9761  |52,9041  |52,9214  |52,9502  |51,9751  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |25.03.2004|26.03.04 |27.03.2004|30.03.2004|31.03.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,4852  |28,4979  |28,4891  |28,4886  |28,4853  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,0710  |34,5338  |34,4519  |34,4370  |34,8005  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,2311  |13,2370  |13,2360  |13,2431  |13,2502  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |20,5120  |20,5673  |20,5697  |20,5249  |20,5231  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |52,8855  |52,9091  |52,8928  |52,8869  |52,8857  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
 
                       Â ÔÅÂÐÀËÅ 2004 ÃÎÄÀ
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |03.02.2004|04.02.2004|05.02.2004|06.02.2004|07.02.2004|10.02.2004|11.02.2004|12.02.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,5252  |28,6205  |28,5281  |28,4906  |28,5744  |28,4939  |28,5048  |28,5312  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,5281  |35,8186  |35,7914  |35,7329  |35,8894  |36,3012  |36,4206  |36,1576  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,1896  |13,2196  |13,1776  |13,1815  |13,2203  |13,1709  |13,1890  |13,2089  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |20,4423  |20,4986  |20,4684  |20,4711  |20,5233  |20,4640  |20,4751  |20,5045  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |52,8332  |53,0294  |52,8191  |52,7252  |52,8754  |52,7128  |52,6026  |52,8023  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |13.02.2004|14.02.2004|17.02.2004|18.02.2004|19.02.2004|20.02.2004|21.02.2004|25.02.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,5180  |28,5180  |28,4949  |28,4878  |28,4851  |28,4959  |28,4934  |28,4931  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |36,5857  |36,5601  |36,3054  |36,5584  |36,7315  |36,1812  |36,1439  |35,7417  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,2083  |13,2199  |13,2123  |13,2022  |13,2145  |13,2121  |13,2251  |13,2157  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |20,5045  |20,5112  |20,4865  |20,4888  |20,5069  |20,5209  |20,4878  |20,5090  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |52,8033  |52,8150  |52,7947  |52,7816  |52,8010  |52,8220  |52,8282  |52,8384  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |26.02.2004|27.02.2004|28.02.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,4973  |28,5110  |28,5156  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |36,1745  |35,6273  |35,5076  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,2201  |13,2295  |13,2329  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |20,5164  |20,4787  |20,5098  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |52,8785  |52,8892  |52,9390  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————|
 
                        ßÍÂÀÐÅ 2004 ÃÎÄÀ
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |01.01.2004|06.01.2004|07.01.2004|09.01.2004|10.01.2004|13.01.2004|14.01.2004|15.01.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |29,4545  |29,4545  |29,2450  |29,1350  |28,9918  |28,8711  |28,8841  |28,8691  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |37,0979  |37,3483  |37,1587  |36,7305  |36,9269  |37,1600  |36,8474  |36,7648  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,5751  |13,5884  |13,4917  |13,4442  |13,3529  |13,3428  |13,3309  |13,3301  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |20,5670  |20,6319  |20,5159  |20,4908  |20,3202  |20,2496  |20,3379  |20,3940  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |54,7400  |54,8042  |54,4063  |54,1774  |53,9071  |53,6378  |53,6072  |53,5545  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |16.01.2004|17.01.2004|20.01.2004|21.01.2004|22.01.2004|23.01.2004|24.01.2004|27.01.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,8795  |28,8795  |28,7961  |28,7853  |28,8026  |28,6959  |28,5514  |28,4963  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |36,5846  |36,2900  |35,7648  |35,7024  |36,2884  |36,3462  |36,3716  |35,7429  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,3349  |13,3473  |13,2879  |13,2921  |13,3028  |13,2833  |13,2372  |13,1878  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |20,4447  |20,4153  |20,3738  |20,5073  |20,5979  |20,4922  |20,4188  |20,4076  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |53,4598  |53,5341  |53,3943  |53,3496  |53,3549  |53,1052  |52,9014  |52,7797  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|———————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|    Âàëþòà     |28.01.2004|29.01.2004|30.01.2004|31.01.2004|
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äîëëàðà ÑØÀ     |28,5139  |28,4850  |28,4916  |28,4937  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åâðî         |35,5198  |35,9253  |35,6060  |35,3635  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé|13,1637  |13,1607  |13,1637  |13,1915  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|100 êàçàõñêèõ òåíãå  |20,4461  |20,4268  |20,4624  |20,4323  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|10 óêðàèíñêèõ ãðèâåí  |52,8221  |52,7832  |52,7808  |52,7896  |
|———————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
 

Ïîïóëÿðíûå íîâîñòè
Êóðñû âàëþò Íàöèîíàëüíîãî Áàíêà ÐÁ
09.07.201910.07.2019
Åâðî 2.3036 2.2971
Äîëëàð ÑØÀ 2.0521 2.0498
Ôóíò ñòåðëèíãîâ 2.5728 2.5547
Ðîññèéñêèé ðóáëü 3.2138 3.2125
Óêðàèíñêàÿ ãðèâíà 8.0253 8.0086
Ïîëüñêèé çëîòûé 5.4172 5.3871
ßïîíñêàÿ èåíà 0.18919 0.18824
Ñòàòèñòèêà
Ïðàâîâûå àêòû ïî ãîäó ïðèíÿòèÿ