Èíôîðìàöèÿ: Êóðñû èíîñòðàííûõ âàëþò, óñòàíàâëèâàåìûå Íàöèîíàëüíûì áàíêîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íà ïåðâîå ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà (2004 ãîä)

 
  ÊÓÐÑÛ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÂÀËÞÒ, ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌÛÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÁÀÍÊÎÌ
   ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ
              2004 ÃÎÄ
 
|——————————————————————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|   ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÓÐÑ   |01.01.2004|01.02.2004|01.03.2004|01.04.2004|01.05.2004|01.06.2004|01.07.2004|01.08.2004|01.09.2004|01.10.2004|
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 àçåðáàéäæàíñêèé ìàíàò|437,10  |436,70  |436,35  |435,35  |436,67  |436,95  |439,15  |438,95  |440,24  |441,48  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 àëáàíñêèé ëåê      |20,04   |20,09   |20,32   |20,19   |20,20   |20,61   |21,26   |20,73   |20,83   |21,43   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 àëæèðñêèé äèíàð     |30,38   |30,47   |30,11   |30,08   |30,10   |30,31   |30,16   |29,78   |30,11   |30,05   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 àðãåíòèíñêîå ïåñî    |732,71  |740,89  |734,38  |752,74  |753,46  |726,41  |727,15  |730,57  |718,99  |726,21  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 àðìÿíñêèé äðàì    |3827,65  |3807,51  |3811,67  |3828,69  |3931,06  |3924,14  |4022,46  |4133,21  |4195,61  |4241,78  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 àôãàíè        |50139,54 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 àôãàíè         |  -   |50,14   |50,02   |50,00   |50,07   |50,05   |50,14   |50,16   |50,28   |50,40   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 áðàçèëüñêèé ðåàë    |750,44  |734,08  |733,63  |739,34  |725,89  |696,21  |693,02  |710,36  |734,13  |759,02  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 âåíãåðñêèé ôîðèíò    |10,32   |10,09   |10,35   |10,56   |10,21   |10,47   |10,30   |10,47   |10,47   |10,81   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 âüåòíàìñêèé äîíã   |137,77  |137,37  |136,54  |136,75  |136,98  |136,69  |137,14  |136,97  |137,18  |137,54  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ãðóçèíñêèé ëàðè     |1039,04  |1024,18  |1057,00  |1072,32  |1081,91  |1120,83  |1122,92  |1123,44  |1211,20  |1177,72  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 äèðõàì ÎÀÝ       |587,00  |586,97  |585,62  |585,33  |586,16  |585,90  |587,00  |587,27  |588,62  |589,98  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 åãèïåòñêèé ôóíò     |348,87  |349,72  |347,52  |347,05  |347,39  |346,26  |348,30  |347,26  |346,61  |346,79  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 èçðàèëüñêèé øåêåëü   |494,50  |481,04  |479,71  |475,14  |469,68  |472,45  |479,11  |477,42  |477,26  |483,71  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 èíäèéñêàÿ ðóïèÿ     |47,32   |47,59   |47,53   |49,44   |48,48   |47,31   |46,91   |46,47   |46,65   |47,15   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 èîðäàíñêèé äèíàð    |3040,90  |3040,90  |3035,78  |3032,44  |3036,67  |3035,26  |3040,90  |3042,31  |3049,37  |3056,42  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 èðàêcêèé äèíàð     |6932,48  |2,16   |1,87   |1,51   |1,50   |1,47   |1,48   |1,47   |1,48   |1,48   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 èðàíñêèé ðèàë    |259,67  |257,46  |241,85  |253,48  |251,34  |250,87  |249,39  |247,80  |247,43  |247,46  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 êåíèéñêèé øèëëèíã    |28,31   |28,16   |28,14   |27,65   |27,46   |27,14   |27,14   |26,86   |27,04   |26,75   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 êèïðñêèé ôóíò      |4600,26  |4552,29  |4552,38  |4490,71  |4393,88  |4503,98  |4489,80  |4479,29  |4522,54  |4636,78  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 êèòàéñêèé þàíü Ðåíìèíáè |260,49  |260,49  |259,88  |259,76  |260,12  |260,00  |260,49  |260,60  |261,22  |261,82  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 êîëóìáèéñêîå ïåñî  |776,88  |783,99  |797,11  |802,76  |808,71  |789,58  |798,90  |824,15  |850,18  |834,59  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ëàîñcêèé êèï     |273,54  |273,54  |272,90  |272,77  |273,15  |273,03  |273,53  |275,09  |275,73  |276,37  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ëèâàíñêèé ôóíò    |1423,10  |1423,57  |1420,27  |1419,14  |1421,59  |1421,28  |1423,81  |1424,82  |1427,77  |1431,07  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ëèâèécêèé äèíàð     |1600,12  |1600,12  |1596,41  |1703,24  |1597,89  |1626,25  |1629,27  |1788,71  |1793,00  |1647,91  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ìàðîêêàíñêèé äèðõàì   |243,93  |241,81  |241,50  |239,61  |235,01  |238,93  |237,68  |237,33  |238,01  |242,41  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ìåêñèêàíñêîå ïåñî    |191,95  |194,23  |194,48  |192,17  |188,41  |188,64  |187,38  |189,09  |189,74  |189,84  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ìîíãîëüñêèé òóãðèê  |1914,74  |1914,74  |1829,08  |1826,68  |1841,75  |1856,77  |1836,46  |1815,66  |1810,72  |1802,83  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 íåïàëücêàÿ ðóïèÿ    |29,53   |29,53   |29,47   |29,45   |29,49   |29,48   |29,94   |29,96   |30,03   |30,10   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 íèãåðèéñêàÿ íàéðà    |15,39   |15,74   |15,77   |16,23   |16,19   |16,11   |16,21   |16,22   |16,29   |16,37   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 íîâîçåëàíäñêèé äîëëàð  |1407,33  |1439,24  |1471,82  |1428,78  |1339,06  |1362,22  |1352,24  |1367,65  |1407,35  |1448,31  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 íîâûé òàéâàíüñêèé äîëëàð|63,36   |64,59   |64,48   |65,33   |64,53   |64,46   |63,84   |63,19   |63,52   |63,77   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ïàêèñòàíñêàÿ ðóïèÿ   |37,53   |37,55   |37,51   |37,41   |37,48   |37,30   |37,10   |36,93   |36,80   |36,57   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ïåðóàíñêèé íîâûé ñîëü  |621,65  |614,99  |619,29  |621,30  |618,41  |617,50  |621,10  |630,20  |643,36  |649,09  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ðèÿë Ñàóäîâñêîé Àðàâèè |574,84  |574,90  |573,58  |573,33  |574,09  |573,84  |574,84  |575,17  |576,50  |577,84  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ðóìûíñêèé ëåé    |65,76   |65,67   |66,56   |64,35   |63,62   |64,45   |64,01   |63,28   |63,66   |64,91   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñèðèéñêèé ôóíò     |44,16   |41,80   |44,28   |44,17   |41,58   |41,59   |44,39   |46,99   |41,83   |41,79   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñëîâàöêàÿ êðîíà     |65,47   |65,50   |65,75   |65,52   |63,49   |65,77   |65,22   |64,95   |64,92   |66,67   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñëîâåíñêèé òîëàð    |11,38   |11,25   |11,20   |11,04   |10,79   |11,01   |10,86   |10,85   |10,88   |11,13   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ñóäàíñêèé äèíàð     |8,25   |8,28   |8,26   |8,25   |8,30   |8,30   |8,30   |8,32   |8,35   |8,36   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 òàäæèêñêèé ñîìîíè    |729,24  |736,67  |741,72  |739,42  |739,35  |735,95  |723,17  |723,51  |701,72  |716,08  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 òàèëàíäñêèé áàò     |54,43   |54,93   |54,75   |54,69   |53,78   |53,14   |52,68   |52,18   |51,91   |52,24   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 òóíèññêèé äèíàð     |1767,87  |1754,27  |1743,68  |1726,21  |1689,95  |1712,15  |1700,58  |1698,83  |1702,36  |1717,52  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 òóðêìåíñêèé ìàíàò  |414,62  |414,62  |413,65  |413,46  |414,04  |413,85  |414,62  |414,81  |415,77  |416,73  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 óçáåêñêèé ñóì      |2,20   |2,19   |2,17   |2,15   |2,14   |2,13   |2,11   |2,10   |2,09   |2,08   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 óðóãâàéñêîå ïåñî    |73,84   |73,21   |72,92   |72,27   |72,41   |72,37   |72,53   |73,28   |78,70   |78,70   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ôèëèïïèícêîå ïåñî    |38,83   |38,52   |38,18   |38,30   |38,40   |38,60   |38,38   |38,58   |38,49   |38,50   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 ÷èëèéñêîå ïåñî    |3632,38  |3593,03  |3615,43  |3469,14  |3436,55  |3401,03  |3385,94  |3375,59  |3445,42  |3574,43  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 øðè-ëàíêèéñêàÿ ðóïèÿ  |22,29   |22,15   |21,80   |22,05   |21,88   |21,69   |21,06   |20,83   |20,97   |20,92   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 ýôèîïñêèé áûð      |252,16  |250,70  |250,12  |251,46  |252,55  |250,23  |248,40  |248,44  |248,93  |251,25  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 þãîñëàâñêèé äèíàð    |37,24   |37,24   |37,15   |37,14   |37,19   |37,17   |37,24   |37,26   |37,34   |37,43   |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1 þæíîàôðèêàíñêèé ðýíä  |327,41  |305,49  |323,03  |338,85  |314,42  |330,69  |343,86  |345,79  |322,85  |337,11  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|1000 þæíîêîðåéñêàÿ âîíà  |1800,64  |1837,00  |1829,00  |1875,35  |1834,92  |1855,09  |1870,88  |1843,43  |1876,98  |1881,32  |
|——————————————————————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|——————————————————————————–——————————–——————————¬
|   ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÓÐÑ   |01.11.2004|01.12.2004|
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1000 àçåðáàéäæàíñêèé ìàíàò|442,32  |442,75  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 àëáàíñêèé ëåê      |21,87   |22,43   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 àëæèðñêèé äèíàð     |29,82   |29,96   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 àðãåíòèíñêîå ïåñî    |729,10  |737,16  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1000 àðìÿíñêèé äðàì    |4298,78  |4349,91  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 àôãàíè         |50,51   |50,58   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 áðàçèëüñêèé ðåàë    |756,53  |791,48  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 âåíãåðñêèé ôîðèíò    |11,25   |11,69   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1000 âüåòíàìñêèé äîíã   |137,89  |137,93  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 ãðóçèíñêèé ëàðè     |1186,89  |1221,91  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 äèðõàì ÎÀÝ       |591,34  |592,22  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 åãèïåòñêèé ôóíò     |348,64  |348,63  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 èçðàèëüñêèé øåêåëü   |486,23  |498,62  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 èíäèéñêàÿ ðóïèÿ     |47,82   |48,39   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 èîðäàíñêèé äèíàð    |3065,42  |3067,70  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 èðàêcêèé äèíàð     |1,49   |1,49   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1000 èðàíñêèé ðèàë    |247,86  |247,24  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 êåíèéñêèé øèëëèíã    |26,72   |26,77   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 êèïðñêèé ôóíò      |4809,57  |4974,84  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 êèòàéñêèé þàíü Ðåíìèíáè |262,43  |262,79  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1000 êîëóìáèéñêîå ïåñî  |839,74  |876,33  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1000 ëàîñcêèé êèï     |276,97  |277,35  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1000 ëèâàíñêèé ôóíò    |1433,66  |1436,12  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 ëèâèécêèé äèíàð     |1651,71  |1672,43  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 ìàðîêêàíñêèé äèðõàì   |249,89  |258,30  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 ìåêñèêàíñêîå ïåñî    |188,26  |193,14  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1000 ìîíãîëüñêèé òóãðèê  |1799,50  |1791,60  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 íåïàëücêàÿ ðóïèÿ    |30,17   |30,21   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 íèãåðèéñêàÿ íàéðà    |16,33   |16,40   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 íîâîçåëàíäñêèé äîëëàð  |1483,58  |1551,54  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 íîâûé òàéâàíüñêèé äîëëàð|64,96   |67,56   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 ïàêèñòàíñêàÿ ðóïèÿ   |35,42   |36,45   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 ïåðóàíñêèé íîâûé ñîëü  |654,71  |658,19  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 ðèÿë Ñàóäîâñêîé Àðàâèè |579,17  |579,95  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1000 ðóìûíñêèé ëåé    |67,76   |74,96   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 ñèðèéñêèé ôóíò     |41,63   |41,71   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 ñëîâàöêàÿ êðîíà     |69,36   |73,41   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 ñëîâåíñêèé òîëàð    |11,55   |12,03   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 ñóäàíñêèé äèíàð     |8,47   |8,61   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 òàäæèêñêèé ñîìîíè    |718,52  |717,42  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 òàèëàíäñêèé áàò     |52,93   |55,08   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 òóíèññêèé äèíàð     |1758,56  |1788,50  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1000 òóðêìåíñêèé ìàíàò  |417,69  |418,27  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 óçáåêñêèé ñóì      |2,08   |2,07   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 óðóãâàéñêîå ïåñî    |80,79   |81,38   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 ôèëèïïèícêîå ïåñî    |38,56   |38,73   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1000 ÷èëèéñêîå ïåñî    |3525,12  |3692,39  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 øðè-ëàíêèéñêàÿ ðóïèÿ  |20,86   |20,74   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 ýôèîïñêèé áûð      |249,95  |250,21  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 þãîñëàâñêèé äèíàð    |37,52   |37,57   |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1 þæíîàôðèêàíñêèé ðýíä  |356,66  |377,28  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
|1000 þæíîêîðåéñêàÿ âîíà  |1940,41  |2076,37  |
|——————————————————————————+——————————+——————————|
 

Ïîïóëÿðíûå íîâîñòè
Êóðñû âàëþò Íàöèîíàëüíîãî Áàíêà ÐÁ
08.11.201809.11.2018
Åâðî 2.4219 2.425
Äîëëàð ÑØÀ 2.1211 2.1219
Ôóíò ñòåðëèíãîâ 2.7693 2.7823
Ðîññèéñêèé ðóáëü 3.2157 3.2034
Óêðàèíñêàÿ ãðèâíà 7.5889 7.5884
Ïîëüñêèé çëîòûé 5.6104 5.6424
ßïîíñêàÿ èåíà 0.18739 0.18665
Ñòàòèñòèêà
Ïðàâîâûå àêòû ïî ãîäó ïðèíÿòèÿ